Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 2802 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie przekazywania wywiadowi skarbowemu informacji o osobie, uzyskanych w wyniku prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-12-30
Data wydania:2004-12-23
Data wejscia w życie:2005-01-14
Data obowiązywania:2004-12-30

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 2802 z 2004


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 282                — 20244 —                Poz. 2802


2802

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie przekazywania wywiadowi skarbowemu informacji o osobie, uzyskanych w wyniku prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych Na podstawie art. 36f ust. 4 i 5 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 65, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa:

1) zakres, warunki i tryb przekazywania wywiadowi skarbowemu informacji o osobie, uzyskanych w wyniku prowadzenia przez uprawnione ograny, służby i instytucje państwowe czynności operacyjno-rozpoznawczych, w tym kontroli operacyjnej, zwanych dalej „informacjami”;

2) wzór upoważnienia, o którym mowa w art. 36f ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej, zwanej dalej „ustawą”. § 2.

1. Organy, służby i instytucje państwowe uprawnione do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, zwane dalej „podmiotami uprawnionymi”, przekazują wywiadowi skarbowemu informacje w zakresie niezbędnym do wykonywania ustawowych zadań wywiadu skarbowego.

2. Zakres informacji przekazywanych przez podmioty uprawnione obejmuje:

1) dane o osobie, w tym dane personalne, do których należą: nazwisko i imiona, nazwisko rodowe, nazwiska i imiona poprzednie, imiona rodziców, nazwiska rodowe rodziców, stan cywilny, imię i nazwisko małżonka oraz jego nazwisko rodowe, płeć, data i miejsce urodzenia, obywatelstwo, numer PESEL, adres miejsca pobytu stałego, rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości, wykształcenie oraz inne dane identyfikacyjne pozwalające na określenie tożsamości osoby, a w szczególności zdjęcia i opisy wizerunku, cechy i znaki szczególne, pseudonimy, a także dane określające stosunki rodzinne i majątkowe, zawód i źródła dochodu;

2) datę, miejsce i rodzaj zdarzenia, w związku z którym nastąpiła rejestracja danych o osobie.

3. Podmiot uprawniony odmawia lub ogranicza przekazanie informacji lub ogranicza ich zakres, jeżeli mogłoby to uniemożliwić wykonywanie ustawowych zadań lub spowodować ujawnienie danych o osobie udzielającej pomocy podmiotowi uprawnionemu. § 3.

1. Kierownik komórki organizacyjnej, o której mowa w art. 10 ust. 3 ustawy, lub upoważnione przez niego osoby występują z wnioskiem o przekazanie informacji, na piśmie lub przesyłanym przez urządzenia i systemy informatyczne, do kierowników właściwych jednostek lub komórek organizacyjnych podmiotów uprawnionych. ———————

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 91, poz. 868, Nr 171, poz. 1800 i Nr 173, poz. 1808.

2. We wniosku o przekazanie informacji zamieszcza się dane umożliwiające wyszukanie informacji w zbiorach ewidencyjnych, archiwalnych oraz aktach operacyjnych, a także określa zakres potrzebnych informacji.

3. Przed wystąpieniem z wnioskiem o przekazanie informacji dokonuje się niezbędnych sprawdzeń w zbiorach ewidencyjnych i archiwalnych komórki organizacyjnej, o której mowa w art. 10 ust. 3 ustawy. §

4. Informacje udokumentowane w aktach spraw operacyjno-rozpoznawczych lub zbiorach ewidencyjnych albo archiwalnych podmiotów uprawnionych przekazują odpowiednio kierownicy jednostek lub komórek organizacyjnych prowadzących czynności operacyjno-rozpoznawcze, ewidencyjne lub archiwalne albo upoważnione przez nich osoby, wraz ze wskazaniem numeru sprawy, pod którą informacja została zarejestrowana, danych jednostki lub komórki organizacyjnej podmiotu uprawnionego prowadzącej czynności operacyjno-rozpoznawcze oraz informacją o sposobie nawiązania kontaktu z tą jednostką lub komórką organizacyjną. §

5. Przekazanie informacji dokumentuje się:

1) w aktach spraw operacyjno-rozpoznawczych — notatką służbową zawierającą w szczególności dane dotyczące: a) daty i miejsca wystąpienia o przekazanie informacji, b) osoby występującej o przekazanie informacji, c) czasu i miejsca przekazania informacji, d) udzielonych informacji, e) sposobu przekazania informacji, f) powodów odmowy lub ograniczenia przekazywanych informacji, g) osób odpowiedzialnych za przekazanie, odmowę lub ograniczenie zakresu danych przekazywanych w informacji;

2) w zbiorach ewidencyjnych i archiwalnych: a) w teczkach materiałów archiwalnych — notatką służbową zawierającą dane, o których mowa w pkt 1, b) w kartotekach, skorowidzach, księgach, wykazach i innych zbiorach ewidencyjnych — dostosowaną do metodycznych wymagań tych zbiorów adnotacją zawierającą dane, o których mowa w pkt

1. §

6. Wzór imiennego upoważnienia do udostępnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 36f ust. 4 ustawy, określa załącznik do rozporządzenia. §

7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: M. Belka

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2004 r. (poz. 2802)

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 2802 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 2815 z 20042004-12-30

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu koniecznych badań lekarskich oraz częstotliwości ich przeprowadzania w stosunku do dzieci i młodzieży do ukończenia 21. roku życia, ubiegających się o przyznanie licencji albo posiadających licencję na amatorskie uprawianie określonej dyscypliny sportu

 • Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 2814 z 20042004-12-30

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą

 • Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 2813 z 20042004-12-30

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie określenia jednostek chorobowych, sposobu prowadzenia kontroli oraz zakresu badań kontrolnych zakażeń zwierząt

 • Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 2812 z 20042004-12-30

  Rozporządzenie Ministra rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na kierowanie stajnią wyścigową, licencji na trenowanie koni, dosiadanie (powożenie) koni oraz pełnienie funkcji sędziego wyścigowego

 • Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 2811 z 20042004-12-30

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i metod prowadzenia oceny wartości użytkowej i hodowlanej zwierząt oraz sposobu oznakowania i identyfikacji zwierząt do celów hodowlanych

 • Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 2810 z 20042004-12-30

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej soków i nektarów owocowych

 • Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 2809 z 20042004-12-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zgłoszeń INTRASTAT

 • Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 2808 z 20042004-12-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

 • Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 2807 z 20042004-12-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

 • Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 2806 z 20042004-12-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń

 • Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 2805 z 20042004-12-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków emitowania bonów skarbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 2804 z 20042004-12-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie zasad i trybu zwrotu utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych oraz rezerwatach przyrody

 • Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 2803 z 20042004-12-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności przeprowadzonych w celu uznania kwalifikacji do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

porady prawne online

Porady prawne

 • Kontrola przedsiębiorcy przez Policję

  Mam dość uzasadnione podejrzenia, że policjanci z sekcji PG przychodzą do biura księgowego prowadzącego dla mnie jako przedsiębiorcy księgowość i właścicielka (...)

 • Brak PIT 11

  W jaki sposób ma postąpić pracownik, któremu pracodawca nie chce udzielić informacji podatkowej Pit-11?

 • Krajowy Rejestr Karny

  Gdzie mieści się Krajowy Rejestr Karny? Kto może wystąpić z zapytaniem? Czy osoba prywatna może pytać o karalność innej osoby? Jakie są koszty otrzymania zaświadczenia (...)

 • Informacja z Krajowego Rejestru Karnego

  Według ustawy o zamówieniach publicznych wszystkie oferty są jawne. Czy informacja z Krajowego Rejestru Karnego, w której są dane osobowe, również jest jawna? W jaki (...)

 • Imienne raporty do ZUS - kasy chorych

  Czy pracodawca ma obowiązek wystawiać dla ubezpieczonych ZUS RMUA? Czy może wykonywać to tylko na życzenie ubezpieczonego? Czy obecnie te dokumenty powinny posiadać (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2003-04-24 poz. 643

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2003 r. w sprawie zakresu, warunków i trybu przekazywania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego informacji uzyskanych w wyniku wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych przez organy, służby i instytucje państwowe

 • Dziennik Ustaw z 2003-06-27 poz. 1045

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie zakresu, warunków i trybu przekazywania Agencji Wywiadu informacji uzyskanych w wyniku wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych przez organy, służby i instytucje państwowe

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-19 poz. 1483

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie zakresu, warunków i trybu przekazywania Wojskowym Służbom Informacyjnym informacji o osobie uzyskanych w wyniku wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych przez uprawnione do tego organy, służby i instytucje państwowe

 • Dziennik Ustaw z 2012-08-01 poz. 876

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie wzoru upoważnienia do udostępnienia żołnierzom Żandarmerii Wojskowej danych osobowych uzyskanych przez uprawnione organy, służby i instytucje państwowe w wyniku wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych lub prowadzenia kontroli operacyjnej

 • Dziennik Ustaw z 2002-05-29 poz. 599

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie zakresu, warunków i trybu przekazywania Straży Granicznej informacji o osobie, uzyskanych w wyniku prowadzenia przez uprawnione organy, służby i instytucje czynności operacyjno-rozpoznawczych lub kontroli operacyjnej.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.