Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 2809 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zgłoszeń INTRASTAT

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-12-30
Data wydania:2004-12-22
Data wejscia w życie:2005-01-01
Data obowiązywania:2004-12-30

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 2809 z 2004


Strona 1 z 23

Dziennik Ustaw Nr 282                — 20259 —                Poz. 2809


2809

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zgłoszeń INTRASTAT Na podstawie art. 98 ust. 2 i art. 100 ust. 3 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. — Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie zgłoszeń INTRASTAT (Dz. U. Nr 89, poz. 846) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie: „§ 2.

1. Osoba zobowiązana, o której mowa w art. 97 pkt 2 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. — Prawo celne, dokonuje zgłoszeń INTRASTAT odnoszących się do przywozu towarów, zwanych zgłoszeniami INTRASTAT w przywozie, lub zgłoszeń INTRASTAT odnoszących się do wywozu towarów, zwanych zgłoszeniami INTRASTAT w wywozie, jeżeli:

1) wartość dokonanych przez nią w roku poprzedzającym rok sprawozdawczy przywozów towarów lub wywozów towarów przekroczyła wartość określoną odpowiednio dla statystycznego progu podstawowego w przywozie albo statystycznego progu podstawowego w wywozie, ustalonego na aktualny rok sprawozdawczy, lub

2) wartość dokonanych przez nią w roku sprawozdawczym przywozów towarów lub wywozów towarów przekroczyła wartość określoną odpowiednio dla statystycznego progu podstawowego w przywozie albo statystycznego progu podstawowego w wywozie, ustalonego na aktualny rok sprawozdawczy.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, osoba zobowiązana dokonuje zgłoszeń INTRASTAT w roku sprawozdawczym, poczynając od zgłoszenia INTRASTAT za pierwszy okres sprawozdawczy roku sprawozdawczego.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2, osoba zobowiązana dokonuje zgłoszeń INTRASTAT w roku sprawozdawczym, poczynając od zgłoszenia INTRASTAT za okres sprawozdawczy, w którym wartość dokonanych przywozów albo wy———————

1)

wozów towarów przekroczyła wartość określoną dla odpowiedniego statystycznego progu podstawowego.

4. Jeżeli wartość dokonanych przywozów lub wywozów towarów przekroczyła u osoby zobowiązanej w roku poprzedzającym rok sprawozdawczy lub w roku sprawozdawczym wartość określoną odpowiednio dla statystycznego progu szczegółowego w przywozie lub statystycznego progu szczegółowego w wywozie, ustalonego na aktualny rok sprawozdawczy, osoba ta dokonuje w roku sprawozdawczym zgłoszeń INTRASTAT zgodnie z wymogami ustalonymi dla każdego z tych progów.”;

2) § 10 otrzymuje brzmienie: „§

10. Osoba zobowiązana, która w roku poprzedzającym rok sprawozdawczy lub w roku sprawozdawczym dokonała przywozów lub wywozów towarów o wartości przekraczającej wartość określoną odpowiednio dla statystycznego progu podstawowego w przywozie lub statystycznego progu podstawowego w wywozie, ustalonego na aktualny rok sprawozdawczy, dokonuje zgłoszeń INTRASTAT w przywozie lub w wywozie obejmujących pola formularza „DEKLARACJA INTRASTAT — PRZYWÓZ” lub formularza „DEKLARACJA INTRASTAT — WYWÓZ” nr:

1) 1 — „Okres sprawozdawczy”;

2) 2 — „Rodzaj deklaracji”;

3) 3 — „Kod izby celnej, do której adresowana jest deklaracja INTRASTAT”;

4) 4 — „Odbiorca” — w przypadku zgłoszenia INTRASTAT w przywozie albo „Nadawca” — w przypadku zgłoszenia INTRASTAT w wywozie;

5) 5 — „Przedstawiciel” — w przypadku dokonywania zgłoszenia INTRASTAT przez przedstawiciela;

6) 6 — „Łączna wartość fakturowa w PLN”;

7) 8 — „Łączna liczba pozycji”;

8) 9 — „Numer pozycji”;

9) 10 — „Opis towaru”;

10) 11 — „Kod kraju wysyłki” — w przypadku zgłoszenia INTRASTAT w przywozie albo „Kod kraju przeznaczenia” — w przypadku zgłoszenia INTRASTAT w wywozie;

11) 13 — „Kod rodzaju transakcji”;

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 2809 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 2815 z 20042004-12-30

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu koniecznych badań lekarskich oraz częstotliwości ich przeprowadzania w stosunku do dzieci i młodzieży do ukończenia 21. roku życia, ubiegających się o przyznanie licencji albo posiadających licencję na amatorskie uprawianie określonej dyscypliny sportu

 • Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 2814 z 20042004-12-30

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą

 • Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 2813 z 20042004-12-30

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie określenia jednostek chorobowych, sposobu prowadzenia kontroli oraz zakresu badań kontrolnych zakażeń zwierząt

 • Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 2812 z 20042004-12-30

  Rozporządzenie Ministra rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na kierowanie stajnią wyścigową, licencji na trenowanie koni, dosiadanie (powożenie) koni oraz pełnienie funkcji sędziego wyścigowego

 • Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 2811 z 20042004-12-30

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i metod prowadzenia oceny wartości użytkowej i hodowlanej zwierząt oraz sposobu oznakowania i identyfikacji zwierząt do celów hodowlanych

 • Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 2810 z 20042004-12-30

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej soków i nektarów owocowych

 • Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 2808 z 20042004-12-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

 • Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 2807 z 20042004-12-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

 • Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 2806 z 20042004-12-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń

 • Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 2805 z 20042004-12-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków emitowania bonów skarbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 2804 z 20042004-12-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie zasad i trybu zwrotu utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych oraz rezerwatach przyrody

 • Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 2803 z 20042004-12-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności przeprowadzonych w celu uznania kwalifikacji do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

 • Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 2802 z 20042004-12-30

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie przekazywania wywiadowi skarbowemu informacji o osobie, uzyskanych w wyniku prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych

porady prawne online

Porady prawne

 • Faktura korygująca a deklaracja INTRASTAT

  Czy dokonując sprzedaży wewnątrzwspólnotowej, później wystawiając fakturę korygującą na podwyższenie ceny ze względu na błędne przeliczenie, powinnam taką fakturę (...)

 • Usługi budowlane w UE

  Firma polska świadczy usługi budowlane również w Danii. W Polsce kupuje materiały budowlane, które następnie wywozi do Danii i tam zużywa w trakcie świadczenia usług (...)

 • Klasyfikacja sporządzania deklaracji Intrastat

  Nasza firma sporządza deklaracje Intrastat dla firmy z siedzibą na Cyprze, ale również (oprócz cypryjskiej) z polską rejestracją VAT. Czy usługa ta będzie zaliczona (...)

 • Adres zameldowania a ubezpieczenie zdrowotne

  Pracownik jest zatrudniony na umowę o pracę, podlega pełnemu ubezpieczeniu ZUS. Jego żona nie pracuje i dlatego chciałby ją objąć ubezpieczeniem zdrowotnym, jako najbliższego (...)

 • Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

  Czy gmina powołując się na własną uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ma prawo odmówić przydziału (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.