Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 2813 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie określenia jednostek chorobowych, sposobu prowadzenia kontroli oraz zakresu badań kontrolnych zakażeń zwierząt

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-12-30
Data wydania:2004-12-17
Data wejscia w życie:2005-01-01
Data obowiązywania:2004-12-30

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 2813 z 2004


Strona 1 z 2
2813

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie określenia jednostek chorobowych, sposobu prowadzenia kontroli oraz zakresu badań kontrolnych zakażeń zwierząt Na podstawie art. 58 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa:

1) rodzaj jednostek chorobowych, których kontrolowanie wymaga prowadzenia przez organy Inspekcji Weterynaryjnej badań kontrolnych zakażeń zwierząt, zwanych dalej „badaniami”;

2) zakres prowadzenia badań. §

2. Organy Inspekcji Weterynaryjnej prowadzą badania w celu kontroli występowania następujących jednostek chorobowych:

1) pryszczyca (Foot and mouth disease — FMD);

2) choroba pęcherzykowa świń (Swine vesicular disease — SVD);

3) klasyczny pomór świń (Classical swine fever — CSF, Hog cholera); ———————

1)

4) gąbczasta encefalopatia bydła (Bovine spongiform encephalopathy — BSE);

5) gruźlica bydła (Bovine tuberculosis);

6) bruceloza bydła (B. abortus);

7) bruceloza kóz i owiec (B. melitensis, B. ovis);

8) enzootyczna białaczka bydła (Enzootic bovine leucosis — EBL);

9) wścieklizna (Rabies) lisów wolno żyjących;

10) trzęsawka owiec (Scrapie);

11) wysoce zjadliwa grypa ptaków d. pomór drobiu (Highly pathogenic avian influenza — HPAI d. Fowl plague);

12) zakaźna martwica układu krwiotwórczego ryb łososiowatych (Infectious haematopoietic necrosis — IHN);

13) wirusowa posocznica krwotoczna (Viral haemorrhagic septicaemia — VHS);

14) bonamioza;

15) marteilioza. §

3. W celu kontroli występowania pryszczycy i choroby pęcherzykowej świń corocznie bada się, na

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).

Dziennik Ustaw Nr 282                — 20295 —                Poz. 2813


obszarze powiatu, próbki krwi pobrane od 10 sztuk bydła albo świń. § 4.

1. W celu kontroli występowania klasycznego pomoru świń corocznie bada się próbki krwi pobrane od:

1) 59 świń znajdujących się na obszarze powiatu: a) graniczącego z państwem, na terytorium którego występuje lub w ostatnich 5 latach wystąpił klasyczny pomór świń, b) graniczącego z państwem o nieznanym statusie w zakresie klasycznego pomoru świń, c) w którym w ostatnich 6 latach uzyskano dodatnie wyniki badań w kierunku klasycznego pomoru świń, d) w którym pogłowie świń wynosi co najmniej 200 sztuk na 1 km2, e) w którym są zlokalizowane międzynarodowe porty lotnicze lub morskie;

2) 29 świń znajdujących się na obszarze powiatu: a) sąsiadującego z powiatem graniczącym z państwem, na terytorium którego występuje lub w ostatnich 5 latach wystąpił klasyczny pomór świń, b) sąsiadującego z powiatem graniczącym z państwem o nieznanym statusie w zakresie klasycznego pomoru świń, c) sąsiadującego z powiatem, na obszarze którego są zlokalizowane międzynarodowe porty lotnicze lub morski — jeżeli powiat nie spełnia warunków, o których mowa w pkt 1;

3) 15 świń znajdujących się na obszarze powiatu innego niż określony w pkt 1 i

2. 2. W celu kontroli występowania klasycznego pomoru świń u dzików corocznie bada się próbki krwi lub skrzepy krwi albo migdałki lub węzły chłonne pobrane od:

1) 10 % dzików odstrzelonych na obszarze powiatu: a) w którym w ostatnich 5 latach uzyskano, przy zastosowaniu metody serologicznej, dodatnie wyniki badań w kierunku klasycznego pomoru świń w populacji dzików, b) w którym w ostatnich 6 latach uzyskano, przy zastosowaniu metody serologicznej, dodatnie wyniki badań w kierunku klasycznego pomoru świń w pogłowiu świń, c) w którym liczba dzików wynosi co najmniej 2 osobniki na 1 km2, d) w którym pogłowie świń wynosi co najmniej 200 osobników na 1 km2,

e) graniczącego z państwem, na terytorium którego występuje lub w ostatnich 5 latach wystąpił klasyczny pomór świń, albo z państwem o nieznanym statusie w zakresie pomoru świń;

2) 5 % dzików odstrzelonych na obszarze powiatu, w którym populacja dzików nie przekracza 2 sztuk na 1 km2.

3. W celu kontroli występowania klasycznego pomoru świń u dzików padłych w obwodzie łowieckim bada się próbkę z migdałków lub węzłów chłonnych od każdego padłego dzika. § 5.

1. W celu kontroli występowania gąbczastej encefalopatii bydła badaniem obejmuje się bydło:

1) powyżej

30. miesiąca życia poddane ubojowi;

2) powyżej

24. miesiąca życia poddane ubojowi z konieczności;

3) powyżej

24. miesiąca życia poddane ubojowi związanemu ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt;

4) powyżej

24. miesiąca życia, które padło;

5) w każdym wieku, padłe albo zabite, jeżeli wykazywało objawy neurologiczne.

2. Do badań pobiera się pień mózgu bydła.

3. Badania wykonuje się:

1) przy zastosowaniu szybkiego testu do wykrywania białka patogennego — w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1—4;

2) przy zastosowaniu metody histopatologicznej — w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, oraz jeżeli wynik uzyskany przy zastosowaniu metody, o której mowa w pkt 1, jest dodatni albo niejednoznaczny.

4. Jeżeli wynik badania przy zastosowaniu metody histopatologicznej jest niejednoznaczny lub jeżeli materiał do badań uległ autolizie, próbki bada się przy zastosowaniu metody immunocytochemicznej lub immunoblottingowej. § 6.

1. W celu kontroli występowania gruźlicy bydła corocznie tuberkulinizacją śródskórną obejmuje się 1/3 stad bydła na obszarze powiatu tak, aby w okresie 3 lat poddać badaniu wszystkie stada bydła znajdujące się na obszarze tego powiatu.

2. Badaniu, o którym mowa w ust. 1, poddaje się bydło powyżej

6. tygodnia życia. § 7.

1. W celu kontroli występowania brucelozy bydła corocznie bada się próbki krwi pobrane od 1/3 stad bydła znajdującego się na obszarze powiatu, tak aby w okresie 3 lat poddać badaniu wszystkie stada bydła znajdujące się na obszarze tego powiatu.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 2813 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 2815 z 20042004-12-30

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu koniecznych badań lekarskich oraz częstotliwości ich przeprowadzania w stosunku do dzieci i młodzieży do ukończenia 21. roku życia, ubiegających się o przyznanie licencji albo posiadających licencję na amatorskie uprawianie określonej dyscypliny sportu

 • Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 2814 z 20042004-12-30

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą

 • Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 2812 z 20042004-12-30

  Rozporządzenie Ministra rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na kierowanie stajnią wyścigową, licencji na trenowanie koni, dosiadanie (powożenie) koni oraz pełnienie funkcji sędziego wyścigowego

 • Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 2811 z 20042004-12-30

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i metod prowadzenia oceny wartości użytkowej i hodowlanej zwierząt oraz sposobu oznakowania i identyfikacji zwierząt do celów hodowlanych

 • Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 2810 z 20042004-12-30

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej soków i nektarów owocowych

 • Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 2809 z 20042004-12-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zgłoszeń INTRASTAT

 • Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 2808 z 20042004-12-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

 • Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 2807 z 20042004-12-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

 • Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 2806 z 20042004-12-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń

 • Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 2805 z 20042004-12-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków emitowania bonów skarbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 2804 z 20042004-12-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie zasad i trybu zwrotu utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych oraz rezerwatach przyrody

 • Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 2803 z 20042004-12-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności przeprowadzonych w celu uznania kwalifikacji do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

 • Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 2802 z 20042004-12-30

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie przekazywania wywiadowi skarbowemu informacji o osobie, uzyskanych w wyniku prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-10-02 poz. 1231

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzaju prób, zakresu badań i sposobu prowadzenia dokumentacji przy badaniach kontrolnych występowania zakażeń zwierząt oraz pozostałości chemicznych, biologicznych, leków i skażeń promieniotwórczych w tkankach zwierząt, mięsie, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niejadalnych surowcach zwierzęcych.

 • Dziennik Ustaw z 2010-07-09 poz. 838

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia jednostek chorobowych, sposobu prowadzenia kontroli oraz zakresu badań kontrolnych zakażeń zwierząt

 • Dziennik Ustaw z 2001-04-25 poz. 487

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 kwietnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzaju prób, zakresu badań i sposobu prowadzenia dokumentacji przy badaniach kontrolnych występowania zakażeń zwierząt oraz pozostałości chemicznych, biologicznych, leków i skażeń promieniotwórczych w tkankach zwierząt, mięsie, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niejadalnych surowcach zwierząt.

 • Dziennik Ustaw z 2002-02-08 poz. 103

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzaju prób, zakresu badań i sposobu prowadzenia dokumentacji przy badaniach kontrolnych występowania zakażeń zwierząt oraz pozostałości chemicznych, biologicznych, leków i skażeń promieniotwórczych w tkankach zwierząt, mięsie, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niejadalnych surowcach zwierzęcych.

 • Dziennik Ustaw z 2003-04-14 poz. 571

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2003 r. w sprawie określenia jednostek chorobowych, sposobu prowadzenia kontroli, zakresu badań oraz zasady ich finansowania


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.