Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 283, poz. 2836 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie rodzajów wydatków ponoszonych przez inspektoraty weterynarii

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-12-30
Data wydania:2004-12-22
Data wejscia w życie:2005-01-01
Data obowiązywania:2004-12-30

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 283, poz. 2836 z 2004


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 283                — 20412 —                Poz. 2836


2836

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie rodzajów wydatków ponoszonych przez inspektoraty weterynarii Na podstawie art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 33, poz. 287 i Nr 91, poz. 877) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa rodzaje wydatków ponoszonych przez inspektoraty weterynarii związanych z:

1) zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt i zoonoz lub biologicznych czynników chorobotwórczych wywołujących te choroby oraz monitorowaniem zakażeń zwierząt,

2) monitorowaniem występowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego, w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt i środkach żywienia zwierząt — które mogą być finansowane ze środków, o których mowa w art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej. §

2. Wydatki, o których mowa w § 1, mogą być ponoszone na:

1) zakup odczynników, testów i innych materiałów do badań laboratoryjnych;

2) zakup produktów leczniczych weterynaryjnych i wyrobów stosowanych w medycynie weterynaryjnej, a także sprzętu jednorazowego użytku, niezbędnych do wykonywania zabiegów profilaktycznych lub diagnostycznych oraz pobierania próbek do badań laboratoryjnych;

3) dojazd w celu pobrania próbek oraz dowóz próbek do laboratorium;

4) transport zwierząt do rzeźni w celu wykonania uboju związanego ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt, dokonanie takiego uboju, odkażanie rzeźni po takim uboju, zastosowanie odpowiednich technologii przetwarzania mięsa oraz unieszkodliwianie ubocznych produktów zwierzęcych;

5) wyłożenie doustnej szczepionki dla zwierząt wolno żyjących przeciwko wściekliźnie; ———————

1)

6) dostarczanie zwłok odstrzelonych lisów wolno żyjących do wyznaczonego laboratorium w celu określenia nabytej odporności oraz wskaźnika przyjęcia szczepionki;

7) zabijanie zwierząt oraz unieszkodliwianie zwłok zwierzęcych, w tym ich transport do najbliższego miejsca zabicia zwierząt lub unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych, z nakazu powiatowego lekarza weterynarii;

8) unieszkodliwianie przez wyspecjalizowane podmioty gospodarcze odpadów powstałych przy badaniach laboratoryjnych chorób zakaźnych i zoonoz;

9) odkażanie przez wyspecjalizowane podmioty gospodarcze pomieszczeń, miejsc przebywania i utrzymywania zwierząt, środków transportu oraz miejsc załadunku i miejsc przeprowadzania zwierząt, zarządzone przez powiatowego lekarza weterynarii;

10) odszkodowania, zapomogi i nagrody za zwierzęta zabite lub poddane ubojowi z nakazu powiatowego lekarza weterynarii lub padłe z powodu zachorowania na chorobę zakaźną podlegającą obowiązkowi zwalczania, odszkodowania za zniszczone z nakazu powiatowego lekarza weterynarii produkty pochodzenia zwierzęcego, środki żywienia zwierząt i sprzęt, które nie mogą być poddane odkażeniu;

11) wynagrodzenia i dojazdy rzeczoznawców powołanych do oszacowania wartości rynkowej zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego, środków żywienia zwierząt i sprzętu, niezbędnych do ustalenia wysokości odszkodowań, o których mowa w pkt 10;

12) badania laboratoryjne zlecone do wykonania laboratoriom innym niż zakłady higieny weterynaryjnej;

13) wynagrodzenia lekarzy weterynarii i innych osób wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do wykonywania określonych czynności związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt, zoonoz lub biologicznych czynników chorobotwórczych wywołujących te choroby, zwrot kosztów dojazdu do miejsca wykonania czynności oraz użytych produktów leczniczych weterynaryjnych i wyrobów stosowanych w medycynie weterynaryjnej. §

3. Wydatki, o których mowa w § 2, są ponoszone do wysokości wynikającej z faktur, decyzji, poleceń wyjazdu służbowego, rachunków lub do wysokości

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 283, poz. 2836 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 283, poz. 2842 z 20042004-12-30

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji

 • Dziennik Ustaw Nr 283, poz. 2841 z 20042004-12-30

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji

 • Dziennik Ustaw Nr 283, poz. 2840 z 20042004-12-30

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia

 • Dziennik Ustaw Nr 283, poz. 2839 z 20042004-12-30

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia

 • Dziennik Ustaw Nr 283, poz. 2838 z 20042004-12-30

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń socjalnych i bytowych, przysługujących strażakowi Państwowej Straży Pożarnej oraz członkom jego rodziny

 • Dziennik Ustaw Nr 283, poz. 2837 z 20042004-12-30

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i warunków wykorzystania ogólnej kwoty połowowej w 2005 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 283, poz. 2835 z 20042004-12-30

  Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

 • Dziennik Ustaw Nr 283, poz. 2834 z 20042004-12-30

  Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru legitymacji emeryta - rencisty oraz trybu jej wydawania, wymiany lub zwrotu

 • Dziennik Ustaw Nr 283, poz. 2833 z 20042004-12-30

  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 20 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań kwalifikacyjnych i trybu stwierdzania kwalifikacji uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w niektórych instytucjach kultury, dla których organizatorem jest administracja rządowa lub jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 283, poz. 2832 z 20042004-12-30

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie wysokości, terminów i sposobu uiszczania opłat za prawo do wykorzystywania zasobów numeracji

 • Dziennik Ustaw Nr 283, poz. 2831 z 20042004-12-30

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis lub zmianę wpisu do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych

 • Dziennik Ustaw Nr 283, poz. 2830 z 20042004-12-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży

 • Dziennik Ustaw Nr 283, poz. 2829 z 20042004-12-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym

 • Dziennik Ustaw Nr 283, poz. 2828 z 20042004-12-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 283, poz. 2827 z 20042004-12-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów zaświadczeń o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych wydawanych przez organy podatkowe

 • Dziennik Ustaw Nr 283, poz. 2826 z 20042004-12-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania tożsamości i miejsca stałego zamieszkania faktycznych odbiorców

 • Dziennik Ustaw Nr 283, poz. 2825 z 20042004-12-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu przyjmującego zamówienie na świadczenia zdrowotne

 • Dziennik Ustaw Nr 283, poz. 2824 z 20042004-12-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych

 • Dziennik Ustaw Nr 283, poz. 2823 z 20042004-12-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu wpłat należności z tytułu wprowadzenia do obrotu substancji nowej bez wymaganego zgłoszenia

 • Dziennik Ustaw Nr 283, poz. 2822 z 20042004-12-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib naczelników urzędów skarbowych i dyrektorów izb skarbowych

porady prawne online

Porady prawne

 • Ulga remontowa a montaż stolarki

  Czy można odliczyć sobie od podatku wymianę okien w mieszkaniu, jeżeli firma, która to wykonała na fakturze napisała jako usługę "Montaż stolarki PCV w budynku mieszkalnym" PKWiU (...)

 • Ulga za Internet

  Faktury za Internet są wystawiane na moją mamę. Ja dokonuję za nie zapłaty, robiąc przelewy z mojego konta. Obie pozostajemy we wspólnym gospodarstwie domowym. Czy (...)

 • Dojazd do pracy jako koszt uzyskania przychodu

  Czy wydatki na dojazdy do pracy (np. taksówki) oraz jedzenie dla pracowników (np. obiady z restauracji) można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu? Jeśli tak, to (...)

 • Ewidencja przebiegu pojazdu

  Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą wynajmuje samochód osobowy (ma to w zakresie świadczonych usług) spółce z o.o. Osoba ta jest jednocześnie udziałowcem (...)

 • Ubezpieczenie jako koszt uzyskania przychodu

  Prowadzę działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych jako osoba fizyczna. W tym celu wykorzystuję samochód, który wpisany jest do ewidencji środków (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2003-05-15 poz. 778

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2003 r. w sprawie dokonania w budżetach wojewodów przeniesień niektórych dochodów i wydatków oraz zmian limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w budżecie państwa na rok 2003

 • Dziennik Ustaw z 2004-08-10 poz. 1816

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie dokonania przeniesienia planowanych wydatków, w tym na wynagrodzenia, oraz limitów zatrudnienia określonych w ustawie budżetowej na rok 2004

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-08 poz. 1381

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 maja 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej

 • Dziennik Ustaw z 2003-01-15 poz. 42

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie wykazu podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych weterynaryjnych w hurtowniach farmaceutycznych produktów leczniczych weterynaryjnych

 • Dziennik Ustaw z 2013-07-05 poz. 776

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii albo urzędowego lekarza weterynarii z upoważnienia powiatowego lekarza weterynarii


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.