Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 283, poz. 2837 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i warunków wykorzystania ogólnej kwoty połowowej w 2005 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-12-30
Data wydania:2004-12-24
Data wejscia w życie:2004-12-30
Data obowiązywania:2004-12-30

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 283, poz. 2837 z 2004


2837

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 24 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i warunków wykorzystania ogólnej kwoty połowowej w 2005 r. Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o rybołówstwie (Dz. U. Nr 62, poz. 574) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa sposób i warunki wykorzystania ogólnej kwoty połowowej w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej, na morzu terytorialnym, w Zatoce Puckiej, w Zatoce Gdańskiej oraz poza polskimi obszarami morskimi. §

2. Wykorzystanie ogólnej kwoty połowowej polega na jej podziale na statki rybackie. §

3. Podziału ogólnej kwoty połowowej łososia określonej dla Morza Bałtyckiego dokonuje się w następujący sposób:

1) 6 % — na statki rybackie o długości całkowitej nieprzekraczającej 10 m, bez dokonywania podziału na poszczególne statki rybackie;

2) 94 % — do równego podziału na poszczególne statki rybackie o długości całkowitej: a) powyżej 10 m i nieprzekraczającej 15 m, których armatorzy prowadzili połowy łososia w każdym roku w latach 2001—2003, b) powyżej 15 m, których armatorzy prowadzili połowy łososia w każdym roku w latach 2001—2003 i odłowili w każdym roku co najmniej 50 % przyznanej kwoty połowowej łososia. § 4.

1. Podziału ogólnej kwoty połowowej dorsza określonej dla Morza Bałtyckiego, z zastrzeżeniem ust. 2, dokonuje się w następujący sposób:

1) 9 % — na statki rybackie o długości całkowitej nieprzekraczającej 10 m, bez dokonywania podziału na poszczególne statki rybackie; ———————

1)

2) 91 % — do podziału na poszczególne statki rybackie zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia, przy czym podział ten dotyczy statków rybackich o długości całkowitej: a) powyżej 10 m i nieprzekraczającej 15 m, których armatorzy prowadzili połowy dorsza w każdym roku w latach 2001—2003, b) powyżej 15 m, których armatorzy prowadzili połowy dorsza w każdym roku w latach 2001—2003 i odłowili w każdym roku co najmniej 50 % kwoty połowowej dorsza.

2. Przed dokonaniem podziału, o którym mowa w ust. 1, przeznacza się z ogólnej kwoty połowowej dorsza określonej dla Morza Bałtyckiego:

1) 200 ton — na statki rybackie o długości całkowitej powyżej 10 m, których armatorzy udokumentują, że nie spełnili warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, na skutek wystąpienia co najmniej jednej z następujących przyczyn: a) trwające co najmniej 6 miesięcy: — naprawa statku rybackiego, — modernizacja statku rybackiego lub — choroba armatora statku rybackiego, b) zatonięcie, zaginięcie lub zniszczenie statku rybackiego — bez dokonywania podziału na poszczególne statki rybackie;

2) 50 ton — na cele naukowo-badawcze lub szkoleniowe;

3) po 7 ton — na każdy statek rybacki o długości całkowitej powyżej 15 m, którego armator: a) nie spełnił warunków, o których mowa w pkt 1 i ust. 1 pkt 2, b) przy prowadzeniu połowów organizmów morskich stosował narzędzia połowowe ciągnione. §

5. Armatorowi statku rybackiego o długości całkowitej powyżej 10 m, który wystąpił z wnioskiem

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).

Dziennik Ustaw Nr 283                — 20414 —                Poz. 2837


o przyznanie kwoty połowowej zarówno dorsza, jak i łososia, odławianych na Morzu Bałtyckim, przyznaje się:

1) 100 % kwoty połowowej łososia i 50 % kwoty połowowej dorsza albo

2) 100 % kwoty połowowej dorsza i 50 % kwoty połowowej łososia. §

6. W przypadku ogólnej kwoty połowowej gładzicy, szprota i śledzia, określonej dla Morza Bałtyckiego, nie dokonuje się jej podziału na poszczególne statki rybackie. § 7.

1. Podziału ogólnej kwoty połowowej określonej dla obszarów:

1) Svalbard,

2) objętych: a) Konwencją o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na Północno-Zachodnim Atlantyku, sporządzoną w Ottawie dnia 24 października 1978 r., b) Konwencją o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na Północno-Wschodnim Atlantyku, sporządzoną w Londynie dnia 18 listopada 1980 r. — dokonuje się proporcjonalnie do zdolności połowowej statków rybackich, wyrażonej jako iloczyn pojemności statku w GT i mocy jego silnika w kW, na statki rybackie, których armatorzy odłowili, przez okres co najmniej 3 lat w latach 1997—2004, przyznane lub przekazane im kwoty połowowe danego gatunku organizmów morskich, określonego we wniosku o wydanie specjalnego zezwolenia połowowego na 2005 r.

2. W przypadku gdy podział ogólnej kwoty połowowej, o którym mowa w ust. 1, nie jest możliwy, po-

działu ogólnej kwoty połowowej danego gatunku organizmów morskich dokonuje się w następujący sposób:

1) 90 % — na statki rybackie, których armatorzy odłowili, przez okres co najmniej 3 lat w latach 1997—2004, przyznane lub przekazane im kwoty połowowe dowolnych gatunków organizmów morskich;

2) 10 % — na pozostałe statki rybackie. §

8. Podziału ogólnej kwoty połowowej określonej dla akwenów wodnych położonych poza obszarem Morza Bałtyckiego oraz innych niż obszary określone w § 7 ust. 1 dokonuje się proporcjonalnie do zdolności połowowej statków rybackich, wyrażonej jako iloczyn pojemności statku w GT i mocy jego silnika w kW, w następujący sposób:

1) 90 % — na statki rybackie, których armatorzy odłowili, przez okres co najmniej 3 lat w latach 1997—2004, przyznane lub przekazane im kwoty połowowe dowolnych gatunków organizmów morskich;

2) 10 % — na pozostałe statki rybackie. §

9. Podziału ogólnej kwoty połowowej czarniaka, określonej dla akwenów wodnych położonych poza obszarem Morza Bałtyckiego, dokonuje się na statki rybackie, których armatorzy prowadzili połowy czarniaka co najmniej w jednym roku w latach 1997—2004, bez dokonywania podziału na poszczególne statki rybackie. §

10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w z. A. Kowalski

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 grudnia 2004 r. (poz. 2837)

SPOSÓB PODZIAŁU OGÓLNEJ KWOTY POŁOWOWEJ DORSZA NA POSZCZEGÓLNE STATKI RYBACKIE Długość całkowita statku rybackiego (m) 10,01—15,0 15,01—19,5 19,51—25,0 powyżej 25,0 ———————

1)

Liczba statków rybackich 107 143 107 45

Limit1) na statek rybacki 0,5 0,7 1,0 0,5

Limit — współczynnik wyliczany na podstawie badań statystycznych przeprowadzonych przez Morski Instytut Rybacki

w Gdyni.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 283, poz. 2837 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 283, poz. 2842 z 20042004-12-30

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji

 • Dziennik Ustaw Nr 283, poz. 2841 z 20042004-12-30

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji

 • Dziennik Ustaw Nr 283, poz. 2840 z 20042004-12-30

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia

 • Dziennik Ustaw Nr 283, poz. 2839 z 20042004-12-30

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia

 • Dziennik Ustaw Nr 283, poz. 2838 z 20042004-12-30

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń socjalnych i bytowych, przysługujących strażakowi Państwowej Straży Pożarnej oraz członkom jego rodziny

 • Dziennik Ustaw Nr 283, poz. 2836 z 20042004-12-30

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie rodzajów wydatków ponoszonych przez inspektoraty weterynarii

 • Dziennik Ustaw Nr 283, poz. 2835 z 20042004-12-30

  Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

 • Dziennik Ustaw Nr 283, poz. 2834 z 20042004-12-30

  Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru legitymacji emeryta - rencisty oraz trybu jej wydawania, wymiany lub zwrotu

 • Dziennik Ustaw Nr 283, poz. 2833 z 20042004-12-30

  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 20 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań kwalifikacyjnych i trybu stwierdzania kwalifikacji uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w niektórych instytucjach kultury, dla których organizatorem jest administracja rządowa lub jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 283, poz. 2832 z 20042004-12-30

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie wysokości, terminów i sposobu uiszczania opłat za prawo do wykorzystywania zasobów numeracji

 • Dziennik Ustaw Nr 283, poz. 2831 z 20042004-12-30

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis lub zmianę wpisu do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych

 • Dziennik Ustaw Nr 283, poz. 2830 z 20042004-12-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży

 • Dziennik Ustaw Nr 283, poz. 2829 z 20042004-12-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym

 • Dziennik Ustaw Nr 283, poz. 2828 z 20042004-12-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 283, poz. 2827 z 20042004-12-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów zaświadczeń o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych wydawanych przez organy podatkowe

 • Dziennik Ustaw Nr 283, poz. 2826 z 20042004-12-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania tożsamości i miejsca stałego zamieszkania faktycznych odbiorców

 • Dziennik Ustaw Nr 283, poz. 2825 z 20042004-12-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu przyjmującego zamówienie na świadczenia zdrowotne

 • Dziennik Ustaw Nr 283, poz. 2824 z 20042004-12-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych

 • Dziennik Ustaw Nr 283, poz. 2823 z 20042004-12-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu wpłat należności z tytułu wprowadzenia do obrotu substancji nowej bez wymaganego zgłoszenia

 • Dziennik Ustaw Nr 283, poz. 2822 z 20042004-12-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib naczelników urzędów skarbowych i dyrektorów izb skarbowych

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-10-07 poz. 1267

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 października 2011 r. w sprawie sposobu i warunków wykorzystania kwoty połowowej szprota pozostałej do odłowienia z ogólnej kwoty połowowej tego gatunku w 2011 r.

 • Dziennik Ustaw z 2009-01-30 poz. 83

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i warunków wykorzystania ogólnej kwoty połowowej w 2009 r.

 • Dziennik Ustaw z 2010-09-28 poz. 1194

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i warunków wykorzystania ogólnej kwoty połowowej w 2010 r.

 • Dziennik Ustaw z 2010-03-19 poz. 248

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i warunków wykorzystania ogólnej kwoty połowowej w 2010 r.

 • Dziennik Ustaw z 2008-01-14 poz. 30


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.