Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 285, poz. 2864 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych zawartości pozostałości środków ochrony roślin w paszach

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-12-31
Data wydania:2004-12-22
Data wejscia w życie:2004-12-31
Data obowiązywania:2004-12-31

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 285, poz. 2864 z 2004


Dziennik Ustaw Nr 285                — 20971 —                Poz. 2864


2864

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych zawartości pozostałości środków ochrony roślin w paszach2) Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o środkach żywienia zwierząt (Dz. U. Nr 123, poz. 1350, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

1) lp. 21 otrzymuje brzmienie: 21 BIFENTRYNA (Z)-(1RS,3RS)-3(2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enylo)-2,2-dimetylocyklopropanokarboksylan 2-metylobifenyl -3-ilometylu 10,0 5,0 chmiel (suszony) herbata (suszone liście i łodygi fermentowane lub inne, Camellia sinensis) sałata i podobne warzywa kapustne głowiaste pszenica, jęczmień, owies i pszenżyto, truskawki (inne niż dziko rosnące), fasolka warzywna (ze strąkami) owoce ziarnkowe, jeżyny, maliny owoce pestkowe, winogrona, warzywa kapustne kwiatostanowe, oberżyna, papryka, pomidory tłuszcz bydlęcy4), owoce cytrusowe, banany, ogórki, cukinie, korniszony, groszek warzywny (ze strąkami), nasiona roślin oleistych §

1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie dopuszczalnych zawartości pozostałości środków ochrony roślin w paszach (Dz. U. Nr 83, poz. 771) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

2,0 1,0 0,5

0,3 0,2

0,1

———————

1)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia:

1) dyrektywy nr 2004/59/WE z dnia 23 kwietnia 2004 r. zmieniającej dyrektywę Rady 90/642/EWG odnośnie maksymalnych poziomów pozostałości bromopropylatu (Dz. Urz. UE L 120 z 24.04.2004);

2) dyrektywy nr 2004/61/WE z dnia 26 kwietnia 2004 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG odnośnie do maksymalnych poziomów pozostałości określonych pestycydów, których stosowanie jest zakazane we Wspólnocie Europejskiej (Dz. Urz. UE L 127 z 29.04.2004);

3) dyrektywy nr 2004/95/WE z dnia 24 września 2004 r. zmieniającej dyrektywę Rady 90/642/EWG odnośnie maksymalnych poziomów pozostałości bifentryny i famoksadonu (Dz. Urz. UE L 301 z 28.09.2004).

3) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 122, poz. 1144 i Nr 208, poz. 2020 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 877 i Nr 281, poz. 2776.

4) W przypadku materiałów paszowych pochodzenia zwierzęcego o wagowo wyrażonej zawartości tłuszczu nie większej niż 10 % dopuszczalne zawartości pozostałości środka ochrony roślin odnoszą się do całej masy materiału paszowego, licząc kości; w tym przypadku dopuszczalną zawartością pozostałości środka ochrony roślin jest jedna dziesiąta określonej wartości odnoszącej się do zawartości tłuszczu, nie mniejsza jednak niż 0,01 mg/kg.

Dziennik Ustaw Nr 285                — 20972 — 0,05                Poz. 2864


pozostałe materiały paszowe pochodzenia roślinnego i materiały paszowe pochodzenia zwierzęcego4) mleko5) i jaja6)

0,01

2) lp. 22 otrzymuje brzmienie: 22 BINAPAKRYL 3-metylobut-2-enian 2,4-dinitro-6-sec-butylofenylu 0,1 herbata (suszone liście i łodygi, fermentowane lub inne, Camellia sinensis), chmiel (suszony) zboża, materiały paszowe pochodzenia zwierzęcego4), mleko5), jaja6) pozostałe materiały paszowe pochodzenia roślinnego

0,01

0,05

3) lp. 26 otrzymuje brzmienie: 26 BROMOPROPYLAT 4,4’-dibromobenzilan izopropylu 2,0 owoce cytrusowe, owoce ziarnkowe, winogrona pomidory, fasolka warzywna (ze strąkami) nasiona roślin oleistych, herbata (suszone liście i łodygi fermentowane lub inne, Camellia sinensis) i chmiel (suszony) pozostałe materiały paszowe pochodzenia roślinnego, materiały paszowe pochodzenia zwierzęcego4), mleko5), jaja6) i zboża

1,0

0,1

0,05

———————

5)

W przypadku oznaczania dopuszczalnych zawartości pozostałości środków ochrony roślin w surowym pełnym mleku pochodzącym od krów jako podstawę do obliczeń bierze się 4 % wagową zawartość tłuszczu. W przypadku mleka surowego pełnego pochodzącego od innych zwierząt gospodarskich oznacza się niższe poziomy dopuszczalnych zawartości pozostałości środków ochrony roślin od wziętej za podstawę zawartości tłuszczu. Dla przetworów mlecznych: — przy wagowej zawartości tłuszczu nie większej niż 2 % — dopuszczalny poziom zawartości pozostałości środka ochrony roślin wynosi połowę określonej wartości dla mleka surowego pełnego, — przy wagowej zawartości tłuszczu większej niż 2 % — dopuszczalny poziom zawartości pozostałości środka ochrony roślin wyraża się w mg/kg tłuszczu; w takich przypadkach dopuszczalne zawartości pozostałości środka ochrony roślin są 25 razy wyższe od określonej wartości dla mleka surowego pełnego.

6) W przypadku jaj i produktów z jaj zawierających więcej niż 10 % tłuszczu dopuszczalną zawartość pozostałości środka ochrony roślin wyraża się w mg/kg tłuszczu. W tym przypadku dopuszczalne poziomy zawartości pozostałości są 10 razy wyższe od dopuszczalnych poziomów pozostałości dla świeżych jaj.

Dziennik Ustaw Nr 285

4) dodaje się lp. 48a w brzmieniu: 48a 1,2DICHLOROETAN                — 20973 —                Poz. 2864


0,1

materiały paszowe pochodzenia zwierzęcego4), mleko5), jaja6) nasiona roślin oleistych, herbata (suszone liście i łodygi fermentowane lub inne, Camellia sinensis), chmiel (suszony) zboża, pozostałe materiały paszowe pochodzenia roślinnego

0,02

0,01

5) lp. 65 otrzymuje brzmienie: 65 DINOSEB 4,6-dinitro-2-sec-butylofenol 0,1 herbata (suszone liście i łodygi, fermentowane lub inne, Camellia sinensis) i chmiel (suszony) zboża, materiały paszowe pochodzenia zwierzęcego4), mleko5), jaja6) pozostałe materiały paszowe pochodzenia roślinnego

0,01

0,05

6) lp. 75 otrzymuje brzmienie: 75 FAMOKSADON 2,0 1,0 0,3 0,2 0,1 0,05 winogrona pomidory melony oberżyna, ogórki, cukinie, korniszony, jęczmień pozostałe zboża materiały paszowe pochodzenia zwierzęcego4), mleko5), jaja6), nasiona roślin oleistych, herbata (suszone liście i łodygi fermentowane lub inne, Camellia sinensis) i chmiel (suszony) pozostałe materiały paszowe pochodzenia roślinnego, kukurydza, ryż

0,02

Dziennik Ustaw Nr 285

7) lp. 109 otrzymuje brzmienie: 109 KAPTAFOL                — 20974 —                Poz. 2864


N-(1,1,2,2-tetrachloroetylotio)-cykloheks-4-eno-1,2-dikarboksyimid

0,1

herbata (suszone liście i łodygi, fermentowane lub inne, Camellia sinensis), chmiel (suszony) zboża pozostałe materiały paszowe pochodzenia roślinnego materiały paszowe pochodzenia zwierzęcego4), mleko5), jaja6)

0,01 0,02

0,01

8) dodaje się lp. 146a w brzmieniu: 146a NITROFEN Ester 2,4-dichlorofenylowo-4-nitrofenylowy 0,02 nasiona roślin oleistych, herbata (suszone liście i łodygi fermentowane lub inne, Camellia sinensis), chmiel (suszony) zboża, pozostałe materiały paszowe pochodzenia roślinnego, materiały paszowe pochodzenia zwierzęcego4), mleko5), jaja6)

0,01

9) dodaje się lp. 182a w brzmieniu: 182a TLENEK ETYLENU (suma tlenku etylenu i 2-chloroetanolu wyrażona jako tlenek etylenu) 0,2 nasiona roślin oleistych, herbata (suszone liście i łodygi fermentowane lub inne, Camellia sinensis), chmiel (suszony) zboża, materiały paszowe pochodzenia zwierzęcego4), mleko5), jaja6) pozostałe materiały paszowe pochodzenia roślinnego

0,02

0,1

§

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem lp. 21 i 75 załącznika do rozporządzenia w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, które wchodzą w życie z dniem 25 marca 2005 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: W. Olejniczak

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 285, poz. 2864 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 285, poz. 2869 z 20042004-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie kwalifikacji członków zespołu kontroli zakażeń zakładowych

 • Dziennik Ustaw Nr 285, poz. 2868 z 20042004-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i sposobu działania stacji sanitarno-epidemiologicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 285, poz. 2867 z 20042004-12-31

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustroju i organizacji centralnej informacji o zastawach rejestrowych oraz szczegółowych zasad udzielania informacji, wydawania odpisów i zaświadczeń

 • Dziennik Ustaw Nr 285, poz. 2866 z 20042004-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie nazw i siedzib oraz ramowego statutu wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego

 • Dziennik Ustaw Nr 285, poz. 2865 z 20042004-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu spirytusowego

 • Dziennik Ustaw Nr 285, poz. 2863 z 20042004-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Scalanie gruntów"

 • Dziennik Ustaw Nr 285, poz. 2862 z 20042004-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów"

 • Dziennik Ustaw Nr 285, poz. 2861 z 20042004-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Przywracanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego naturalną katastrofą lub pożarem oraz wprowadzenie odpowiednich instrumentów zapobiegawczych

 • Dziennik Ustaw Nr 285, poz. 2860 z 20042004-12-31

  Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na członków Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników oraz regulaminu i zasad wynagradzania jej członków

 • Dziennik Ustaw Nr 285, poz. 2859 z 20042004-12-31

  Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie Rady Pomocy Społecznej

 • Dziennik Ustaw Nr 285, poz. 2858 z 20042004-12-31

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 285, poz. 2857 z 20042004-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2004 r. w sprawie wysokości, sposobu ustalania , terminów i sposobu uiszczania rocznej opłaty telekomunikacyjnej

 • Dziennik Ustaw Nr 285, poz. 2856 z 20042004-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu

 • Dziennik Ustaw Nr 285, poz. 2855 z 20042004-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad obsługi centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa, zakresu informacji dotyczących wykonania budżetu państwa oraz terminów ich udostępniania w ramach obsługi centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 285, poz. 2854 z 20042004-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 285, poz. 2853 z 20042004-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasilania agencji płatniczych w środki na realizację zadań Wspólnej Polityki Rolnej

 • Dziennik Ustaw Nr 285, poz. 2852 z 20042004-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 285, poz. 2851 z 20042004-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie szczególowej klasyfikacji wydatków strukturalnych

 • Dziennik Ustaw Nr 285, poz. 2850 z 20042004-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru bankowego dokumentu płatniczego należności z tytułu składek, do których poboru zobowiązany jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 285, poz. 2849 z 20042004-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2005

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.