Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 285, poz. 2865 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu spirytusowego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-12-31
Data wydania:2004-12-23
Data wejscia w życie:2005-07-01
Data obowiązywania:2004-12-31

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 285, poz. 2865 z 2004


Dziennik Ustaw Nr 285                — 20975 —                Poz. 2865


2865

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu spirytusowego Na podstawie art. 23715 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu spirytusowego. §

2. Pomieszczenia produkcyjne, magazynowe i laboratoryjne wyposaża się w oświetlenie awaryjne ze źródłem zasilania, włączające się automatycznie w czasie nie dłuższym niż 5 sekund (s) od wystąpienia przerwy w dopływie energii elektrycznej. §

3. Maszyny i inne urządzenia techniczne, przy obsłudze których istnieje niebezpieczeństwo poparzenia, wyposaża się w ochronną izolację cieplną lub osłony termoizolacyjne. § 4.

1. Urządzenia ciśnieniowe i zbiorniki, niezależnie od kontroli dokonywanej przez pracowników dozoru technicznego, kontroluje się pod względem dopuszczalnego, maksymalnego ciśnienia roboczego, wskazywanego przez manometry zainstalowane na tych urządzeniach i zbiornikach.

2. Na manometrach zainstalowanych na zbiornikach i urządzeniach ciśnieniowych oznacza się dopuszczalne maksymalne ciśnienie robocze tych zbiorników i urządzeń ciśnieniowych. §

5. Maszyny i inne urządzenia techniczne z elementami wirującymi wyposaża się w osłony. §

6. Pulpity sterownicze instalacji rektyfikacyjnych, odwadniających i stacji wyparnych wyposaża się w oświetlenie o natężeniu co najmniej 300 luksów (lx). §

7. Sterowanie zaworami odcinającymi odbywa się ze stanowiska obsługi tych zaworów, a w urządzeniach automatycznych — ze stanowiska sterowania tymi urządzeniami. § 8.

1. W pomieszczeniach, w których w trakcie procesu technologicznego dochodzi do wydzielania się:

1) pyłów i par substancji, wymienionych w wykazie wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń che———————

1)

micznych i pyłowych czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, określonych w przepisach dotyczących najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,

2) substancji palnych — kontroluje się zawartość tlenu oraz stężenie tych pyłów i substancji w powietrzu.

2. Niezależnie od kontroli, o której mowa w ust. 1, pomieszczenia te wyposaża się w system wentylacji awaryjnej, uruchamiany z zewnątrz i od wewnątrz tych pomieszczeń, o wydajności zapewniającej co najmniej 10-krotną wymianę powietrza w ciągu godziny.

3. Oceny zagrożenia wybuchem w obiektach, w których znajdują się pomieszczenia, o których mowa w ust. 1, i na terenach przyległych do tych obiektów oraz klasyfikacji stref zagrożenia wybuchem w tych obiektach i terenach dokonuje się zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. §

9. Procesu fermentacji alkoholowej dokonuje się w kadziach fermentacyjnych, wyposażonych w instalację do odprowadzania dwutlenku węgla na zewnątrz budynku. §

10. Kadzie fermentacyjne, urządzenia propagacyjne, aparaty odpędowe, rektyfikacyjne i odwadniające wyposaża się w urządzenia zabezpieczające przed powstawaniem podciśnienia oraz w zawory bezpieczeństwa. §

11. Aparaty odpędowe i rektyfikacyjne, wysalacze soli, zestawialniki do produkcji wódek oraz zbiorniki na destylaty i alkohole wyposaża się w system odpowietrzania z zabezpieczeniem ogniowym. §

12. Mieszanie fuzli ze środkami odwadniającymi odbywa się w stałym rurociągu. §

13. Rozdrabnianie surowców pylistych stosowanych do produkcji wódek oraz suszonych drożdży odbywa się w oddzielnym pomieszczeniu w sposób uniemożliwiający przedostawanie się pyłów na zewnątrz tego pomieszczenia. §

14. Urządzenia do napełniania, zamykania i etykietowania opakowań szklanych wyposaża się w:

1) osłony chroniące pracowników przed rozpryskiem szkła z zastosowaniem czujników powodujących wyłączenie urządzenia przy otwartych osłonach;

2) dwa wyłączniki awaryjne umieszczone w dostępnych miejscach.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407.

Dziennik Ustaw Nr 285                — 20976 —                Poz. 2865


§ 15.

1. Urządzenia do prześwietlania opakowań szklanych ustawia się w sposób niepowodujący olśnienia wzroku pracowników.

2. Wykonywanie czynności przez pracowników na stanowiskach do przeglądania opakowań szklanych nie może trwać dłużej niż 2 godziny w ciągu jednej zmiany roboczej. §

16. Pomieszczenia produkcyjne, magazynowe, laboratoryjne lub inne pomieszczenia, w których może powstawać stłuczka szklana, wyposaża się w pojemniki do gromadzenia szkła. §

17. Otwory kontrolne i montażowe myjki do butelek podczas pracy powinny być szczelnie zamknięte. § 18.

1. Zamkniętą kadź fermentacyjną albo zbiornik do przechowywania alkoholu etylowego lub wódek wyposaża się w jeden właz i system odpowietrzania z zabezpieczeniem ogniowym.

2. W czasie wykonywania czynności przez pracowników w kadziach fermentacyjnych albo w zbiornikach, o których mowa w ust. 1, włazy powinny być otwarte.

3. Pracownicy w czasie wykonywania czynności w kadziach fermentacyjnych albo w zbiornikach stosują narzędzia nieiskrzące. §

19. Zbiorniki wolno stojące, o wysokości co najmniej 2 metrów (m), z wyłączeniem kadzi drewnianych i zbiorników z włazami bocznymi, wyposaża się w drabiny metalowe, trwale zamocowane i usytuowane wewnątrz i na zewnątrz zbiornika, przy jego górnym włazie. § 20.

1. Lampy sterylizujące laboratoria mikrobiologiczne włącza się i wyłącza na zewnątrz tych pomieszczeń.

2. Pracowników wykonujących czynności w laboratoriach, o których mowa w ust. 1, chroni się przed promieniowaniem ultrafioletowym przez stosowanie środków ochrony indywidualnej. §

21. Usuwania z wyparki lub z jej elementów grzejnych wywaru melasowego dokonuje się po odłączeniu dopływu pary grzejnej do tego urządzenia. §

22. Przy obsłudze urządzenia do spalania wywaru melasowego, z zainstalowanym kotłem do odzyskiwania ciepła o mocy cieplnej przekraczającej 50 kilowatów (kW), co najmniej jeden z pracowników obsługujących to urządzenie na każdej zmianie roboczej powinien posiadać uprawnienia palacza kotłowego. §

23. Usuwanie węgla wywarowego z pieca i jego wywóz na składowisko odbywa się mechanicznie. §

24. Aparaty odpędowe do przerobu alkoholu etylowego, aparaty rektyfikacyjne do wyrobu alkoholu etylowego oraz przewody do transportu alkoholu etylowego lub jego par wyposaża się w urządzenia do odprowadzania ładunków elektryczności statycznej. §

25. Urządzenia i instalacje elektryczne znajdujące się w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, w których stężenie substancji palnych w powietrzu, określone w Polskich Normach, jest zawarte w przedziale dolnej i górnej granicy wybuchowości, powinny być wykonane i użytkowane w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy w tych przestrzeniach. §

26. Traci moc rozporządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 16 czerwca 1969 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu spirytusowego (Dz. U. Nr 20, poz. 150). §

27. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: W. Olejniczak

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 285, poz. 2865 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 285, poz. 2869 z 20042004-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie kwalifikacji członków zespołu kontroli zakażeń zakładowych

 • Dziennik Ustaw Nr 285, poz. 2868 z 20042004-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i sposobu działania stacji sanitarno-epidemiologicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 285, poz. 2867 z 20042004-12-31

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustroju i organizacji centralnej informacji o zastawach rejestrowych oraz szczegółowych zasad udzielania informacji, wydawania odpisów i zaświadczeń

 • Dziennik Ustaw Nr 285, poz. 2866 z 20042004-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie nazw i siedzib oraz ramowego statutu wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego

 • Dziennik Ustaw Nr 285, poz. 2864 z 20042004-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych zawartości pozostałości środków ochrony roślin w paszach

 • Dziennik Ustaw Nr 285, poz. 2863 z 20042004-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Scalanie gruntów"

 • Dziennik Ustaw Nr 285, poz. 2862 z 20042004-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów"

 • Dziennik Ustaw Nr 285, poz. 2861 z 20042004-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Przywracanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego naturalną katastrofą lub pożarem oraz wprowadzenie odpowiednich instrumentów zapobiegawczych

 • Dziennik Ustaw Nr 285, poz. 2860 z 20042004-12-31

  Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na członków Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników oraz regulaminu i zasad wynagradzania jej członków

 • Dziennik Ustaw Nr 285, poz. 2859 z 20042004-12-31

  Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie Rady Pomocy Społecznej

 • Dziennik Ustaw Nr 285, poz. 2858 z 20042004-12-31

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 285, poz. 2857 z 20042004-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2004 r. w sprawie wysokości, sposobu ustalania , terminów i sposobu uiszczania rocznej opłaty telekomunikacyjnej

 • Dziennik Ustaw Nr 285, poz. 2856 z 20042004-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu

 • Dziennik Ustaw Nr 285, poz. 2855 z 20042004-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad obsługi centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa, zakresu informacji dotyczących wykonania budżetu państwa oraz terminów ich udostępniania w ramach obsługi centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 285, poz. 2854 z 20042004-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 285, poz. 2853 z 20042004-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasilania agencji płatniczych w środki na realizację zadań Wspólnej Polityki Rolnej

 • Dziennik Ustaw Nr 285, poz. 2852 z 20042004-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 285, poz. 2851 z 20042004-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie szczególowej klasyfikacji wydatków strukturalnych

 • Dziennik Ustaw Nr 285, poz. 2850 z 20042004-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru bankowego dokumentu płatniczego należności z tytułu składek, do których poboru zobowiązany jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 285, poz. 2849 z 20042004-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2005

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.