Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 285, poz. 2866 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie nazw i siedzib oraz ramowego statutu wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-12-31
Data wydania:2004-12-23
Data wejscia w życie:2005-01-01
Data obowiązywania:2004-12-31

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 285, poz. 2866 z 2004


2866

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie nazw i siedzib oraz ramowego statutu wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego Na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. Nr 251, poz. 2507) zarządza się, co następuje: ———————

1)

§

1. Nazwy i siedziby wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia. §

2. Ramowy statut wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia. §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w z. D. Oleszczuk

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).

Dziennik Ustaw Nr 285                — 20977 —                Poz. 2866


Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2004 r. (poz. 2866)

Załącznik nr 1

Dziennik Ustaw Nr 285                — 20978 —                Poz. 2866


Załącznik nr 2

RAMOWY STATUT WOJEWÓDZKIEGO OÂRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO §

1. ... Ośrodek Doradztwa Rolniczego w ...1), zwany dalej ,,Ośrodkiem Doradztwa’’, działa na podstawie ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. Nr 251, poz. 2507), zwanej dalej ,,ustawą’’, oraz niniejszego statutu. § 2.

1. Ośrodek Doradztwa realizuje zadania i wykonuje usługi z zakresu doradztwa rolniczego wynikające z ustawy.

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, Ośrodek Doradztwa realizuje we współpracy z instytucjami i jednostkami określonymi w ustawie. § 3.

1. Ośrodkiem Doradztwa kieruje dyrektor Ośrodka Doradztwa, zwany dalej ,,dyrektorem’’, przy pomocy:

1) jednego lub dwóch zastępców

2) głównego księgowego;

3) kierowników komórek organizacyjnych, o których mowa w § 5 ust. 1 i

2. 2. W czasie nieobecności dyrektora lub czasowej niemożności wykonywania przez niego obowiązków działalnością Ośrodka Doradztwa kieruje wskazany przez niego zastępca dyrektora, a w przypadku gdy nie został powołany — jeden z kierowników komórek organizacyjnych, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1—13. §

4. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do osób zatrudnionych w Ośrodku Doradztwa wykonują dyrektor oraz osoby przez niego upoważnione. ———————

1)

§ 5.

1. Ośrodek Doradztwa tworzy Centrala z następującymi komórkami organizacyjnymi:

1) Dział Technologii Produkcji i Doświadczalnictwa;

2) Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich;

3) Dział Ekonomiki i Przedsiębiorczości;

4) Dział Gospodarstwa Wiejskiego i Agroturystyki;

5) Dział Ekologii i Ochrony Ârodowiska;

6) Dział Metodyki Doradztwa, Oświaty i Szkoleń;

7) Dział Wydawnictw i Informacji;

8) Dział Administracyjno-Gospodarczy;

9) Dział Księgowości;

10) Dział Organizacji i Kadr;

11) Stanowisko do Spraw Obsługi Prawnej;

12) Stanowisko do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;

13) Stanowisko do Spraw Zarządzania Jakością;

14) Zespoły doradców.

2. W razie utworzenia, w trybie art. 7 ust. 2 ustawy, oddziałów Ośrodka Doradztwa w statucie określa się nazwy miejscowości, w których działają te oddziały.

3. Oddziały Ośrodka Doradztwa stanowią komórki organizacyjne Ośrodka Doradztwa.

4. Szczegółową strukturę organizacyjną komórek organizacyjnych Ośrodka Doradztwa oraz zakres ich zadań określa regulamin organizacyjny ustalony przez dyrektora i zatwierdzony przez wojewodę.

dyrektora2);

Wpisuje się nazwę ośrodka doradztwa z podaniem jego siedziby.

2) Jeżeli zostali powołani.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 285, poz. 2866 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 285, poz. 2869 z 20042004-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie kwalifikacji członków zespołu kontroli zakażeń zakładowych

 • Dziennik Ustaw Nr 285, poz. 2868 z 20042004-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i sposobu działania stacji sanitarno-epidemiologicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 285, poz. 2867 z 20042004-12-31

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustroju i organizacji centralnej informacji o zastawach rejestrowych oraz szczegółowych zasad udzielania informacji, wydawania odpisów i zaświadczeń

 • Dziennik Ustaw Nr 285, poz. 2865 z 20042004-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu spirytusowego

 • Dziennik Ustaw Nr 285, poz. 2864 z 20042004-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych zawartości pozostałości środków ochrony roślin w paszach

 • Dziennik Ustaw Nr 285, poz. 2863 z 20042004-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Scalanie gruntów"

 • Dziennik Ustaw Nr 285, poz. 2862 z 20042004-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów"

 • Dziennik Ustaw Nr 285, poz. 2861 z 20042004-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Przywracanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego naturalną katastrofą lub pożarem oraz wprowadzenie odpowiednich instrumentów zapobiegawczych

 • Dziennik Ustaw Nr 285, poz. 2860 z 20042004-12-31

  Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na członków Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników oraz regulaminu i zasad wynagradzania jej członków

 • Dziennik Ustaw Nr 285, poz. 2859 z 20042004-12-31

  Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie Rady Pomocy Społecznej

 • Dziennik Ustaw Nr 285, poz. 2858 z 20042004-12-31

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 285, poz. 2857 z 20042004-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2004 r. w sprawie wysokości, sposobu ustalania , terminów i sposobu uiszczania rocznej opłaty telekomunikacyjnej

 • Dziennik Ustaw Nr 285, poz. 2856 z 20042004-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu

 • Dziennik Ustaw Nr 285, poz. 2855 z 20042004-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad obsługi centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa, zakresu informacji dotyczących wykonania budżetu państwa oraz terminów ich udostępniania w ramach obsługi centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 285, poz. 2854 z 20042004-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 285, poz. 2853 z 20042004-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasilania agencji płatniczych w środki na realizację zadań Wspólnej Polityki Rolnej

 • Dziennik Ustaw Nr 285, poz. 2852 z 20042004-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 285, poz. 2851 z 20042004-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie szczególowej klasyfikacji wydatków strukturalnych

 • Dziennik Ustaw Nr 285, poz. 2850 z 20042004-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru bankowego dokumentu płatniczego należności z tytułu składek, do których poboru zobowiązany jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 285, poz. 2849 z 20042004-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2005

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.