Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 304 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 lutego 2004 r. sygn. akt K 12/03

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-03-04
Data wydania:2004-02-18
Data wejscia w życie:2004-03-04
Data obowiązywania:2004-03-04

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 304 z 2004


304

WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 18 lutego 2004 r. sygn. akt K 12/03 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Marek Safjan — przewodniczący, Jerzy Ciemniewski, Teresa Dębowska-Romanowska, Marian Grzybowski, Adam Jamróz, Wiesław Johann, Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska, Marek Mazurkiewicz, Janusz Niemcewicz, Jerzy Stępień — sprawozdawca, Mirosław Wyrzykowski, Marian Zdyb, Bohdan Zdziennicki,

protokolant: Grażyna Szałygo,

tego 2004 r., wniosku Krajowej Rady Sądownictwa o stwierdzenie, że:

1) art. 1 pkt 5 lit. a i b ustawy z dnia 14 grudnia 2001 r. (Dz. U. Nr 154, poz. 1787) zmieniający art. 198 § 2 i § 3 ustawy — Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. (Dz. U. Nr 213, poz. 1802) zmieniający art. 91 § 2 ustawy — Prawo o ustroju sądów powszechnych — są niezgodne z art. 2 i art. 178 ust. 2 Konstytucji,

2) art. 23, art. 24 i art. 27 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070) — są niezgodne z art. 10 i art. 173 Konstytucji, orzeka: I.

1) art. 1 pkt 5 lit. a i b ustawy z dnia 14 grudnia 2001 r. zmieniającej ustawę — Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawę o prokuraturze oraz ustawę o kuratorach sądowych (Dz. U. Nr 154, poz. 1787),

po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy, Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 11 lu-

Dziennik Ustaw Nr 34                — 1831 —                Poz. 304


a także art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy — Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 213, poz. 1802) są zgodne z art. 2 i art. 178 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej;

2) art. 23 i art. 24 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 i Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052 oraz z 2003 r. Nr 228, poz. 2256) są zgodne z art. 10 i art. 173 Konstytucji;

3) art. 27 ustawy, o której mowa w pkt 2, w części, w jakiej upoważnia Ministra Sprawiedliwości do odwołania prezesa i wiceprezesa sądu w toku kadencji w przypadku rażącego niewywiązywania się z obowiązków służbowych, jest zgodny z art. 10 i art. 173 Konstytucji;

4) art. 27 ustawy, o której mowa w pkt 2, w części, w jakiej upoważnia Ministra Sprawiedliwości, po-

mimo negatywnej opinii Krajowej Rady Sądownictwa, do odwołania prezesa sądu w toku kadencji, gdy dalsze pełnienie jego funkcji z innych powodów, niż niewywiązywanie się z obowiązków służbowych, nie da się pogodzić z dobrem wymiaru sprawiedliwości, jest niezgodny z art. 10 i art. 173 Konstytucji. II. Przepis art. 27 ustawy wskazanej w pkt I.2, w części objętej pkt I.4 wyroku, traci moc z dniem 31 sierpnia 2004 r. Marek Safjan Jerzy Ciemniewski Teresa Dębowska-Romanowska Marian Grzybowski Adam Jamróz Wiesław Johann Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska Marek Mazurkiewicz Janusz Niemcewicz Jerzy Stępień Mirosław Wyrzykowski Marian Zdyb Bohdan Zdziennicki

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 304 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 303 z 20042004-03-04

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 lutego 2004 r. sygn. akt P 21/02

 • Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 302 z 20042004-03-04

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 lutego 2004 r. sygn. akt SK 39/02

 • Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 301 z 20042004-03-04

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie metod analiz mięsa drobiowego

 • Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 300 z 20042004-03-04

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

 • Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 299 z 20042004-03-04

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lutego 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać przekładniki klasy dokładności 0,5 i dokładniejsze do współpracy z licznikami

 • Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 298 z 20042004-03-04

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów)

 • Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 297 z 20042004-03-04

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia jednostki prowadzącej studia o przyjęciu cudzoziemca na studia

 • Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 296 z 20042004-03-04

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu oddelegowania funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do wykonywania zadań poza Agencją

 • Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 295 z 20042004-03-04

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu zawarcia umowy, na podstawie której następuje uzyskanie członkostwa w otwartym funduszu emerytalnym, sposobu i terminu składania oświadczenia o małżeńskich stosunkach majątkowych członka otwartego funduszu emerytalnego oraz zawiadamiania otwartego funduszu emerytalnego o każdorazowej zmianie w stosunku do treści takiego oświadczenia, obejmującej środki zgromadzone na rachunku członka

 • Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 294 z 20042004-03-04

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania i wykorzystania transportu na potrzeby obronne państwa, a także jego ochrony w czasie wojny, oraz właściwości organów w tych sprawach

 • Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 293 z 20042004-03-04

  Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych

 • Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 292 z 20042004-03-04

  Ustawa z dnia 22 stycznia 2004 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina

 • Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 291 z 20042004-03-04

  Ustawa z dnia 22 stycznia 2004 r. o organizacji rynku rybnego i pomocy finansowej w gospodarce rybnej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.