Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 310 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie stanowisk pracy związanych z obronnością kraju

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-03-05
Data wydania:2004-02-27
Data wejscia w życie:2004-07-01
Data obowiązywania:2004-03-05

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 310 z 2004


310

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie stanowisk pracy związanych z obronnością kraju Na podstawie art. 119 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa stanowiska pracy związane z obronnością kraju, na które w pierwszej kolejności wyznacza się byłych żołnierzy zawodowych, o których mowa w art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. § 2.

1. Stanowiskami pracy związanymi z obronnością kraju są stanowiska, na których zakres czynności pracownika obejmuje realizację zadań obronnych wynikających z ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Pol———————

1)

skiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205, z późn. zm.1)) oraz innych ustaw i wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych.

2. Stanowiskami, o których mowa w ust. 1, są stanowiska od inspektora, referenta (równorzędnego) do dyrektora departamentu lub innej komórki organizacyjnej (równorzędnego) włącznie, występujące w następujących instytucjach:

1) w administracji publicznej, a w szczególności w: a) Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, b) urzędach obsługujących ministrów, przewodniczących komitetów, którzy wchodzą w skład Rady Ministrów, oraz urzędach centralnych organów administracji rządowej,

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 732, Nr 113, poz. 984 i 985, Nr 156, poz. 1301, Nr 166, poz. 1363, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679 i 1687 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 139, poz. 1326, Nr 179, poz. 1750, Nr 210, poz. 2036 i Nr 223, poz. 2217.

Dziennik Ustaw Nr 35                — 1852 —                Poz. 310


tarnych i działalnością na rzecz obronności kraju,

c) urzędach wojewódzkich oraz urzędach stanowiących aparat pomocniczy terenowych organów niezespolonej administracji rządowej, d) komendach, inspektoratach i innych jednostkach organizacyjnych stanowiących aparat pomocniczy kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich oraz powiatowych, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej, e) urzędach gmin, starostwach i urzędach marszałkowskich, powiatowych

d) w sądach powszechnych, prokuraturze i Służbie Więziennej, e) u przedsiębiorców realizujących zadania obronne, nałożone na nich na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

3) w jednostkach organizacyjnych podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, w przedsiębiorstwach państwowych, dla których jest on organem założycielskim, oraz w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych, robotniczych i obsługi. § 3.

1. Szefowie wojewódzkich sztabów wojskowych w celu zagwarantowania zatrudnienia byłym żołnierzom zawodowym, o których mowa w § 1, prowadzą wykazy stanowisk pracy związanych z obronnością kraju, na podstawie informacji otrzymanych od instytucji, o których mowa w § 2 ust.

2. 2. W informacji powinny być zawarte dane dotyczące charakteru stanowiska, wymagań w stosunku do kandydata — byłego żołnierza zawodowego — w zakresie jego wykształcenia, doświadczenia wojskowego i wiedzy specjalistycznej, a także procedury obsady tego stanowiska. §

4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2004 r.2) Prezes Rady Ministrów: L. Miller ———————

2)

f) jednostkach organizacyjnych podległych albo nadzorowanych przez Prezesa Rady Ministrów, ministrów, przewodniczących komitetów, którzy wchodzą w skład Rady Ministrów, centralne organy administracji rządowej, wojewodów, organy niezespolonej administracji rządowej, kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich oraz powiatowych, a także organy samorządu terytorialnego, g) jednostkach organizacyjnych, dla których organ administracji rządowej lub organ samorządu terytorialnego jest organem założycielskim;

2) w innych niż wymienione w pkt 1 instytucjach — stanowiska będące samodzielnymi stanowiskami pracy do spraw obronnych oraz inne stanowiska pracy związane z działalnością na rzecz obronności, w tym również stanowiska: a) specjalistów do spraw lotniskowych i kierowania ruchem lotniczym — w jednostkach organizacyjnych lotnictwa cywilnego, b) w wojewódzkich, powiatowych i gminnych komórkach do spraw zarządzania kryzysowego, c) w publicznych zakładach opieki zdrowotnej — związane z utrzymaniem rezerw artykułów sani-

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 września 1997 r. w sprawie określenia stanowisk pracy związanych z obronnością kraju (Dz. U. Nr 124, poz. 787), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 310 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 322 z 20042004-03-05

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych

 • Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 321 z 20042004-03-05

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych weterynaryjnych w hurtowniach farmaceutycznych produktów leczniczych weterynaryjnych

 • Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 320 z 20042004-03-05

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pasz leczniczych

 • Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 319 z 20042004-03-05

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lutego 2004 r. w sprawie wzorów formularzy do przekazywania informacji przez podmioty skupujące, wzorów zestawień zbiorczych oraz sposobu prowadzenia przez podmioty skupujące ewidencji ilości skupionego mleka i zawartości tłuszczu w tym mleku

 • Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 318 z 20042004-03-05

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lutego 2004 r. w sprawie wzoru rejestru mleka i przetworów mlecznych, szczegółowych zasad jego prowadzenia oraz wzoru informacji rocznej o ilości wykorzystanego mleka

 • Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 317 z 20042004-03-05

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 marca 2004 r. uchylające rozporządzenie w sprawie ustanowienia opłaty celnej dodatkowej w związku z nadmiernym przywozem na polski obszar celny niektórych produktów stalowych

 • Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 316 z 20042004-03-05

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lutego 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać wagi samochodowe do ważenia pojazdów w ruchu

 • Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 315 z 20042004-03-05

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lutego 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać liczniki energii elektrycznej czynnej prądu przemiennego, klasy dokładności 0,2; 05; 1 i 2

 • Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 313 z 20042004-03-05

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie zwolnień z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego

 • Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 312 z 20042004-03-05

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie zezwoleń na prowadzenie składu podatkowego, działalności jako zarejestrowany handlowiec oraz niezarejestrowany handlowiec, a także na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 311 z 20042004-03-05

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia składów podatkowych

 • Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 309 z 20042004-03-05

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych

 • Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 308 z 20042004-03-05

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji wojewódzkiej do spraw służby zastępczej i komisji do spraw służby zastępczej

 • Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 307 z 20042004-03-05

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie komisji wojewódzkich do spraw służby zastępczej i komisji do spraw służby zastępczej

 • Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 306 z 20042004-03-05

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie przekazywania informacji o realizacji zadań związanych ze służbą zastępczą

 • Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 305 z 20042004-03-05

  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych

porady prawne online

Porady prawne

 • Wykaz stanowisk z odzieżą roboczą

  Pracodawca w styczniu 2007 r. wyszczególnił stanowiska, na których pracownicy otrzymują odzież roboczą. Sporządził w tabeli wykaz stanowisk, na których pracownicy (...)

 • Zlecenie a świadectwo pracy

  Czy przy zatrudnieniu na umowę zlecenie po wygaśnięciu okresu umowy pracownik powinien otrzymać świadectwo pracy i co powinno się w nim znajdować?

 • Diety kierowcy

  Pracownik jest zatrudniony w charakterze kierowcy. Około 7 dni w miesiącu jest w podróżach, rozwożąc towar do odbiorców w kraju i zagranicą, w pozostałym czasie pracy (...)

 • Wysokość diet za podróże służbowe

  Czy pracodawca z sektora prywatnego może zmniejszyć wielkość diet oraz innych należności związanych z podróżą służbową zagraniczną? Czy właściwym miejscem (...)

 • Kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska technika elektroradiologa

  Jakie obecnie powinna spełniać wymagania osoba podejmująca zawód technika elektroradiologa?

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.