Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 345 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej, sporządzona w Taszkencie dnia 21 października 2002 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-03-10
Data wydania:2003-10-07
Data wejscia w życie:2003-11-22
Data obowiązywania:2004-03-10

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 345 z 2004


Strona 1 z 12
345

UMOWA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej, sporządzona w Taszkencie dnia 21 października 2002 r. W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ podaje do powszechnej wiadomości: W dniu 21 października 2002 r. została sporządzona w Taszkencie Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej, w następującym brzmieniu: UMOWA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Uzbekistanu, zwane dalej „Stronami”, zaniepokojone rozprzestrzenianiem się przestępczości zorganizowanej, kierując się pragnieniem rozwoju i umocnienia przyjacielskich stosunków i wzajemnej współpracy między swoimi Państwami, przekonane o doniosłym znaczeniu współpracy między organami bezpieczeństwa i ochrony porządku

Dziennik Ustaw Nr 38                — 2083 — Artykuł 3                Poz. 345


publicznego w celu efektywnej walki ze zorganizowaną przestępczością, pod warunkiem poszanowania ogólnie przyjętych norm prawa międzynarodowego oraz ustawodawstwa swoich Państw, jak również kierując się zasadami równouprawnienia i wzajemnych korzyści, uzgodniły, co następuje: Artykuł 1

1. Strony zapewniają współpracę między organami bezpieczeństwa i ochrony porządku publicznego swoich Państw w przeciwdziałaniu i zwalczaniu przestępczości zorganizowanej, a w szczególności takich przestępstw jak:

1) terroryzm;

2) nielegalna produkcja i obrót środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi, zwanymi dalej „narkotykami”;

3) nielegalna produkcja i handel bronią palną, amunicją, substancjami wybuchowymi i urządzeniami wybuchowymi, a także nielegalne działania związane z substancjami radioaktywnymi oraz innymi niebezpiecznymi materiałami;

4) przemyt i inne przestępstwa przeciwko przepisom celnym;

5) legalizacja dochodów z działalności przestępczej;

6) nielegalna migracja;

7) fałszowanie i wykorzystywanie fałszywych pieniędzy i papierów wartościowych, dokumentów tożsamości i innych dokumentów;

8) kradzież i nielegalny obrót dziełami sztuki i przedmiotami posiadającymi wartość historyczną;

9) przeciwko prawnie chronionemu środowisku naturalnemu;

10) kradzież i nielegalny obrót środkami transportu;

11) nakłanianie do prostytucji i osiąganie korzyści materialnych z prostytucji.

2. Strony współpracują również w następujących dziedzinach:

1) zapewnienie kontroli nad i dystrybucją prekursorów; przygotowywaniem Strony będą:

W celu urzeczywistnienia współpracy w zwalczaniu przestępstw wymienionych w artykule 1 ustęp 1 niniejszej umowy Strony będą:

1) wymieniać się informacjami o: a) okolicznościach przestępstw, w tym o czasie, miejscu i metodzie popełnienia przestępstwa, przedmiocie przestępczego działania, a także o innych mających ważne znaczenie wiadomościach, b) osobach, które popełniły przestępstwa, w tym również o organizatorach przestępstw, c) zorganizowanych grupach przestępczych, ich strukturze i członkach, formach i metodach działalności przestępczej, d) powiązaniach między zorganizowanymi grupami przestępczymi;

2) na prośbę drugiej Strony podejmować konieczne czynności operacyjno-rozpoznawcze w celu zapobiegania i wykrywania przestępstw, a także w razie konieczności realizować w tych celach inne uzgodnione działania. Artykuł 4

1) wymieniać się informacjami o: a) planowanych i realizowanych aktach terrorystycznych i osobach z nimi powiązanych, b) formach i metodach działalności terrorystycznej, strukturze i składzie wykrywanych grup terrorystycznych oraz wykorzystywanych przez nie środkach technicznych;

2) podejmować uzgodnione działania konieczne do przeciwdziałania i zwalczania aktów terrorystycznych. Artykuł 5 Strony wymieniają się informacjami pozwalającymi na przeciwdziałanie i zwalczanie przypadków nielegalnego przemytu osób przez granice państwowe. W tym celu Strony wymieniają się wzorami oryginałów dokumentów, koniecznych do przekroczenia granic państwowych, w tym również wiz, a także wzorami odcisków pieczęci i stempli stosowanych w tych dokumentach. Artykuł 6 Strony będą wymieniać się:

1) informacjami o przestępstwach w dziedzinie nielegalnego obrotu narkotykami;

2) informacjami o nowych metodach ukrywania narkotyków i metodach ich wykrywania, nowych tra-

2) poszukiwanie osób zaginionych, identyfikacja osób, a także niezidentyfikowanych zwłok;

3) poszukiwanie przedmiotów i dokumentów, które mogą posłużyć jako dowody rzeczowe dokonanych przestępstw. Artykuł 2 Niniejsza umowa nie dotyczy problemów udzielania pomocy prawnej w sprawach karnych i ekstradycji.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 345 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 352 z 20042004-03-10

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 351 z 20042004-03-10

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia według stanowiska służbowego typowych dla stopni wojskowych

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 350 z 20042004-03-10

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego według stanowiska służbowego żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 349 z 20042004-03-10

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie stawek dodatku funkcyjnego dla członków Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 348 z 20042004-03-10

  Oświadczenie Rządowe z dnia 20 października 2003 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Węgierską o współpracy i wzajemnej pomocy w dziedzinie zapobiegania katastrofom, klęskom żywiołowym i innym poważnym wypadkom oraz usuwania ich następstw, sporządzonej w Warszawie dnia 6 kwietnia 2000 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 347 z 20042004-03-10

  Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Węgierską o współpracy i wzajemnej pomocy w dziedzinie zapobiegania katastrofom, klęskom żywiołowym i innym poważnym wypadkom oraz usuwania ich następstw, sporządzona w Warszawie dnia 6 kwietnia 2000 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 346 z 20042004-03-10

  Oświadczenie Rządowe z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej, sporządzonej w Taszkencie dnia 21 października 2002 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 344 z 20042004-03-10

  Oświadczenie Rządowe z dnia 13 sierpnia 2003 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o współpracy w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej, sporządzonej w Kijowie dnia 3 marca 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 343 z 20042004-03-10

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o współpracy w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej, sporządzona w Kijowie dnia 3 marca 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 342 z 20042004-03-10

  Oświadczenie Rządowe z dnia 15 października 2003 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o współpracy i wzajemnej pomocy w przypadku katastrof, klęsk żywiołowych i innych poważnych wypadków, sporządzonej w Warszawie dnia 4 kwietnia 2000 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 341 z 20042004-03-10

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o współpracy i wzajemnej pomocy w przypadku katastrof, klęsk żywiołowych i innych poważnych wypadków, sporządzona w Warszawie dnia 4 kwietnia 2000 r.

porady prawne online

Porady prawne

 • Obywatelstwo polskie a podwójne obywatelstwo

  Jestem obywatelem Rosji. Posiadam kartę stałego pobytu od 3 lat. Zamierzam starać się o uzyskanie obywatelstwa polskiego, bardzo mi zależy na zostawieniu obywatelstwa (...)

 • Rekompensata za mienie zabużańskie

  Proszę o informacje czy przy podziale spadku po ojcu, przysługuje mi prawo do dochodzenia ewentualnie wypłacanych w przyszłości rekompensat za mienie pozostawione poza (...)

 • Rozliczenie dochodów z Islandii

  W roku 2006 nie uzyskałem w Polsce żadnych dochodów. Od lutego do grudnia z przerwami pracowałem na umowę o pracę w Islandii (rozliczenie z tamtym Urzędem skarbowym (...)

 • Zakup mieszkania w Tunezji

  Jestem zainteresowany zakupem mieszkania w Tunezji. Zakup będzie w euro. Czy muszę to zgłosić w Polsce? Czy będę płacił jakieś podatki od tego zakupu? Co muszę zrobić (...)

 • Zatrudnienie Polaka przez firmę zagraniczną.

  Firma z siedzibą na Cyprze, a w Polsce tylko z rejestracją VAT (bez siedziby, biura, adresu w Polsce), chce zatrudnić na terenie Polski osobę na umowę zlecenie do wypełniania (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-03-10 poz. 346

  Oświadczenie Rządowe z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej, sporządzonej w Taszkencie dnia 21 października 2002 r.

 • Dziennik Ustaw z 2004-07-06 poz. 1624

  Oświadczenie Rządowe z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Meksykańskich Stanów Zjednoczonych o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i innego rodzaju przestępczości, podpisanej w Mieście Meksyku dnia 25 listopada 2002 r.

 • Dziennik Ustaw z 2004-07-06 poz. 1620

  Oświadczenie Rządowe z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Bułgarii o współpracy w zwalczaniu przestępczości, podpisanej w Warszawie dnia 19 czerwca 2002 r.

 • Monitor Polski 2008 nr 82 poz. 722

  Oświadczenie Rządowe z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu o współpracy gospodarczej, podpisanej w Taszkencie dnia 2 października 2007 r.

 • Dziennik Ustaw z 2004-03-12 poz. 378

  Oświadczenie Rządowe z dnia 24 października 2003 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federalnym Republiki Austrii o współpracy w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości, podpisanej w Wiedniu dnia 10 czerwca 2002 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.