Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 347 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Węgierską o współpracy i wzajemnej pomocy w dziedzinie zapobiegania katastrofom, klęskom żywiołowym i innym poważnym wypadkom oraz usuwania ich następstw, sporządzona w Warszawie dnia 6 kwietnia 2000 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-03-10
Data wydania:2003-05-05
Data wejscia w życie:2003-09-18
Data obowiązywania:2004-03-10

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 347 z 2004


Strona 1 z 31
347

UMOWA między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Węgierską o współpracy i wzajemnej pomocy w dziedzinie zapobiegania katastrofom, klęskom żywiołowym i innym poważnym wypadkom oraz usuwania ich następstw, sporządzona w Warszawie dnia 6 kwietnia 2000 r. W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ podaje do powszechnej wiadomości: W dniu 6 kwietnia 2000 r. została sporządzona w Warszawie Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Węgierską o współpracy i wzajemnej pomocy w dziedzinie zapobiegania katastrofom, klęskom żywiołowym i innym poważnym wypadkom oraz usuwania ich następstw, w następującym brzmieniu: UMOWA między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Węgierską o współpracy i wzajemnej pomocy w dziedzinie zapobiegania katastrofom, klęskom żywiołowym i innym poważnym wypadkom oraz usuwania ich następstw Rzeczpospolita Polska oraz Republika Węgierska, zwane dalej „Umawiającymi się Stronami”, — przyczyniając się do rozwijania wzajemnych stosunków w duchu Układu o przyjacielskiej i dobrosąsiedzkiej współpracy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Węgierską, podpisanego w Krakowie dnia 6 października 1991 r.; — mając na uwadze dokument końcowy III Stałego Posiedzenia Komitetu Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, przyjęty w Wiedniu dnia 15 stycznia

Dziennik Ustaw Nr 38                — 2095 —                Poz. 347


1989 r., oraz Dokument Helsiński z dnia 10 lipca 1992 r.; — uwzględniając postanowienia podpisanej w dniu 17 marca 1992 r., przygotowanej w ramach EKG ONZ Konwencji o transgranicznych skutkach awarii przemysłowych; — pamiętając o możliwości wystąpienia klęsk żywiołowych, jak również wzrostu liczby katastrof i innych poważnych wypadków spowodowanych rozwojem technologii; — rozumiejąc konieczność współpracy obu państw w udzielaniu wzajemnej pomocy w przypadku katastrof, klęsk żywiołowych i innych poważnych wypadków oraz w celu umożliwienia skierowania grup ratowniczych i dostarczenia wyposażenia oraz środków pomocy; — także biorąc pod uwagę korzyści, jakie może przynieść Umawiającym się Stronom wymiana informacji naukowej i technicznej służącej zapobieganiu awariom i katastrofom przemysłowym oraz usuwaniu ich skutków, uzgodniły, co następuje:

„wyposażenie” oznacza materiały, środki techniczne i transportowe potrzebne do udzielania pomocy, jak również niezbędne materiały eksploatacyjne, psy ratownicze oraz dobra materialne służące do zaspokojenia osobistych potrzeb członków grup ratowniczych lub ekspertów indywidualnych; „środki pomocy” oznaczają dobra materialne, takie jak pojazdy lub inne środki transportu, żywność, lekarstwa, odzież, koce, namioty, prefabrykowane budynki lub inne dobra materialne pierwszej potrzeby służące do zmniejszenia skutków katastrof, klęsk żywiołowych lub innych poważnych wypadków, które są przeznaczone do bezpłatnego rozdzielenia wśród poszkodowanej ludności; „dane osobowe” oznaczają każdą informację dotyczącą osoby fizycznej o określonej tożsamości lub dającej się zidentyfikować. Dla potrzeb niniejszej umowy są to następujące dane: nazwisko, imiona, data urodzenia, miejsce zamieszkania, zawód, wykształcenie, miejsce pracy, w razie potrzeby dane dotyczące stanu zdrowia. Artykuł 2 Przedmiot umowy

Artykuł 1 Określenie pojęć Określenia używane w niniejszej umowie mają następujące znaczenie: „katastrofa, klęska żywiołowa lub inny poważny wypadek” oznaczają zdarzenia spowodowane przez ludzkie działanie lub zaniechanie, siły przyrody lub inne złożone przyczyny, które szkodzą lub zagrażają życiu i zdrowiu ludzi, mieniu lub środowisku naturalnemu; „Strona zwracająca się o pomoc” oznacza Umawiającą się Stronę, której właściwe organy w ramach niniejszej umowy zwracają się o pomoc, a w szczególności o przysłanie grup ratowniczych, wyposażenia lub środków pomocy przez drugą Umawiającą się Stronę; „Strona udzielająca pomocy” oznacza Umawiającą się Stronę, której właściwe organy spełniają prośbę o pomoc drugiej Umawiającej się Strony, w szczególności poprzez przysłanie grup ratowniczych, wyposażenia lub środków pomocy; „państwo tranzytu” oznacza którąkolwiek z Umawiających się Stron, przez której terytorium przemieszcza się grupa ratownicza lub też jest transportowane wyposażenie lub środki pomocy, w celu dostarczenia ich do państwa trzeciego; „ekspert indywidualny lub grupa ratownicza” oznacza specjalistę lub ich zespół Strony udzielającej pomocy, których Strona ta wyznaczyła do udzielenia pomocy oraz którzy dysponują odpowiednim przygotowaniem oraz wyposażeniem;

1. Umawiające się Strony udzielają sobie wzajemnie pomocy w przypadku katastrof, klęsk żywiołowych lub innych poważnych wypadków, których skutków Strona zwracająca się o pomoc nie jest w stanie całkowicie usunąć przy użyciu własnych środków. Niniejsza umowa reguluje warunki dobrowolnej pomocy udzielanej na prośbę Strony zwracającej się o pomoc oraz inne formy współdziałania.

2. Umawiające się Strony współpracują przy rozwijaniu metod i organizowaniu działań, które przyczyniają się do zapobiegania katastrofom, klęskom żywiołowym i innym poważnym wypadkom, do ograniczania wyrządzanych przez nie szkód oraz usuwania ich skutków. Artykuł 3 Formy współpracy i pomocy

1. Współpraca w rozumieniu niniejszej umowy obejmuje:

1) wymianę informacji i doświadczeń,

2) udział przedstawicieli Umawiających się Stron w szkoleniach, konferencjach, seminariach oraz naradach roboczych,

3) wspólne organizowanie szkoleń,

4) wspólne programy badawcze, szczególnie związane z oceną zagrożenia środowiska naturalnego przez katastrofy, klęski żywiołowe oraz inne poważne wypadki,

5) wymianę informacji naukowych i technicznych oraz wspólne prace studialne,

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 347 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 352 z 20042004-03-10

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 351 z 20042004-03-10

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia według stanowiska służbowego typowych dla stopni wojskowych

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 350 z 20042004-03-10

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego według stanowiska służbowego żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 349 z 20042004-03-10

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie stawek dodatku funkcyjnego dla członków Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 348 z 20042004-03-10

  Oświadczenie Rządowe z dnia 20 października 2003 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Węgierską o współpracy i wzajemnej pomocy w dziedzinie zapobiegania katastrofom, klęskom żywiołowym i innym poważnym wypadkom oraz usuwania ich następstw, sporządzonej w Warszawie dnia 6 kwietnia 2000 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 346 z 20042004-03-10

  Oświadczenie Rządowe z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej, sporządzonej w Taszkencie dnia 21 października 2002 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 345 z 20042004-03-10

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej, sporządzona w Taszkencie dnia 21 października 2002 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 344 z 20042004-03-10

  Oświadczenie Rządowe z dnia 13 sierpnia 2003 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o współpracy w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej, sporządzonej w Kijowie dnia 3 marca 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 343 z 20042004-03-10

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o współpracy w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej, sporządzona w Kijowie dnia 3 marca 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 342 z 20042004-03-10

  Oświadczenie Rządowe z dnia 15 października 2003 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o współpracy i wzajemnej pomocy w przypadku katastrof, klęsk żywiołowych i innych poważnych wypadków, sporządzonej w Warszawie dnia 4 kwietnia 2000 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 341 z 20042004-03-10

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o współpracy i wzajemnej pomocy w przypadku katastrof, klęsk żywiołowych i innych poważnych wypadków, sporządzona w Warszawie dnia 4 kwietnia 2000 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-03-10 poz. 348

  Oświadczenie Rządowe z dnia 20 października 2003 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Węgierską o współpracy i wzajemnej pomocy w dziedzinie zapobiegania katastrofom, klęskom żywiołowym i innym poważnym wypadkom oraz usuwania ich następstw, sporządzonej w Warszawie dnia 6 kwietnia 2000 r.

 • Dziennik Ustaw z 2004-07-26 poz. 1738

  Oświadczenie Rządowe z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy i wzajemnej pomocy w dziedzinie zapobiegania katastrofom, klęskom żywiołowym i innym nadzwyczajnym wydarzeniom oraz usuwania ich następstw, podpisanej w Warszawie dnia 19 lipca 2002 r.

 • Dziennik Ustaw z 2002-11-07 poz. 1537

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Federacji Rosyjskiej o współpracy w dziedzinie zapobiegania awariom przemysłowym, klęskom żywiołowym i likwidacji ich skutków, sporządzonej w Warszawie dnia 25 sierpnia 1993 r.

 • Dziennik Ustaw z 2006-12-18 poz. 1693

  Oświadczenie Rządowe z dnia 18 sierpnia 2006 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chorwacji o współpracy w dziedzinie zapobiegania katastrofom naturalnym i awariom technicznym oraz usuwania ich następstw, popisanej w Zagrzebiu dnia 17 września 2003 r.

 • Dziennik Ustaw z 2002-10-21 poz. 1435

  Umowa o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską, sporządzona w Warszawie dnia 5 listopada 1998 r., oraz decyzja Nr 1/2000 Wspólnego Komitetu, ustanowionego Umową o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską, w sprawie dodatkowych koncesji udzielonych przez Polskę w imporcie produktów rolnych pochodzących z Estonii, sporządzona w Tallinie dnia 14 lipca 2000 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.