Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 21 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2004 r. w sprawie trybu powołania i pracy oraz liczby członków Komisji do Spraw Biokomponentów Stosowanych w Paliwach Ciekłych i Biopaliwach Ciekłych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-01-14
Data wydania:2004-01-12
Data wejscia w życie:2004-01-14
Data obowiązywania:2004-01-14

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 21 z 2004


21

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 12 stycznia 2004 r. w sprawie trybu powołania i pracy oraz liczby członków Komisji do Spraw Biokomponentów Stosowanych w Paliwach Ciekłych i Biopaliwach Ciekłych Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o biokomponentach stosowanych w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych (Dz. U. Nr 199, poz. 1934) zarządza się, co następuje: §

1. Komisja do Spraw Biokomponentów Stosowanych w Paliwach Ciekłych i Biopaliwach Ciekłych, zwana dalej „Komisją”, składa się z 21 członków, powoływanych przez ministra właściwego do spraw rynków rolnych, w tym:

1) 5 przedstawicieli organizacji lub podmiotów zrzeszających producentów rolnych, w rozumieniu art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o biokomponentach stosowanych w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych, zwanej dalej „ustawą”;

2) 4 przedstawicieli organizacji lub podmiotów zrzeszających wytwórców i pierwszych przetwórców, w rozumieniu art. 2 pkt 9 i 11 ustawy;

3) 4 przedstawicieli organizacji lub podmiotów zrzeszających producentów, w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy;

4) 4 przedstawicieli organizacji lub podmiotów zrzeszających użytkowników pojazdów;

5) 4 przedstawicieli organizacji lub podmiotów zrzeszających producentów pojazdów. § 2.

1. W celu wyłonienia kandydatów na członków Komisji, będących przedstawicielami organizacji, o których mowa w § 1, minister właściwy do spraw rynków rolnych zamieszcza w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia ogłoszenie o przystąpieniu do procedury wyłaniania kandydatów na członków Komisji w dzienniku o zasięgu krajowym oraz na stronach internetowych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dziennik Ustaw Nr 4                — 114 —                Poz. 21


2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) zaproszenie do zgłaszania kandydatów;

2) informację o treści zgłoszenia;

3) termin i miejsce składania zgłoszenia.

3. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, następuje w formie pisemnej i zawiera:

1) nazwę i siedzibę organizacji lub podmiotu zgłaszających kandydatów;

2) opis rodzaju i zakresu działalności organizacji lub podmiotu;

3) uzasadnienie proponowanych kandydatur, w szczególności przez wskazanie kwalifikacji kandydatów;

4) oświadczenie o gotowości do opłacania składki, o której mowa w art. 11 ust. 2 ustawy.

4. Do zgłaszania dołącza się pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie. §

3. Zgłoszenia są przyjmowane w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, o którym mowa w § 2 ust. 1, w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw rynków rolnych. §

4. Minister właściwy do spraw rynków rolnych powołuje członków Komisji w terminie 30 dni od dnia, w którym upłynął termin zgłaszania kandydatów na członków Komisji. § 5.

1. W przypadku gdy:

1) członek Komisji: a) zmarł, b) złożył rezygnację,

2) organizacja lub podmiot zgłaszające kandydaturę na członka Komisji wycofały poparcie dla reprezentującego je członka Komisji — minister właściwy do spraw rynków rolnych przystępuje do procedury uzupełnienia składu Komisji o nowego członka, spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje lub podmioty, których reprezentantem był członek Komisji.

2. Minister właściwy do spraw rynków rolnych zamieszcza, w terminie 14 dni od dnia powzięcia informacji o zaistnieniu przesłanek, o których mowa w ust. 1, ogłoszenie o przystąpieniu do procedury uzupełnienia składu Komisji, na stronach internetowych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

3. Przepisy § 2 ust. 2—4, § 3 i 4 stosuje się odpowiednio. § 6.

1. Przewodniczący Komisji zwołuje posiedzenia Komisji, na wniosek nie mniej niż 5 członków Komisji lub z własnej inicjatywy, lub ministra właściwego do spraw rynków rolnych, przewodniczy tym posiedzeniom, a także wykonuje zadania związane z organizacją pracy Komisji.

2. Komisja działa kolegialnie i wyraża swoje opinie w formie uchwał w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Komisji.

3. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół.

4. Protokół, o którym mowa w ust. 3, podpisują wszyscy członkowie Komisji obecni na posiedzeniu. § 7.

1. Pierwsze posiedzenie Komisji zwołuje minister właściwy do spraw rynków rolnych w terminie 14 dni od dnia powołania jej członków.

2. Minister właściwy do spraw rynków rolnych albo osoba przez niego upoważniona przewodniczy pierwszemu posiedzeniu Komisji do czasu powołania jej przewodniczącego. § 8.

1. Komisja na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera spośród swoich członków przewodniczącego Komisji, jego zastępcę oraz sekretarza.

2. Wyborów, o których mowa w ust. 1, dokonuje Komisja w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów. §

9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: L. Miller

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 21 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 27 z 20042004-01-14

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o grach i zakładach wzajemnych

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 26 z 20042004-01-14

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w ogrodach zoologicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 25 z 20042004-01-14

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu obliczania wydatków Skarbu Państwa w postępowaniu karnym

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 24 z 20042004-01-14

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie informacji zawartych w programie operacyjnym oraz sposobu jego sporządzania

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 23 z 20042004-01-14

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla wag nieautomatycznych podlegających ocenie zgodności

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 22 z 20042004-01-14

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2004 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Brudzew w województwie wielkopolskim

porady prawne online

Porady prawne

 • Normy ubytków paliw

  Prowadzę sprzedaż detaliczną paliw. Po sporządzeniu spisu kontrolnego wystąpiły różnice ilościowe. Jakie są dopuszczalne ubytki paliw przy sprzedaży detalicznej?

 • Zmiana statutu banku

  Czy każda zmiana statutu banku wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego?

 • Wywóz ścieków do oczyszczalni

  Jakie warunki musi spełniać rolnik, który będzie wywoził nieczystości ciekłe na oczyszczalnie ścieków na własne potrzeby?

 • Unieważnienie konkursu na dyrektora szkoły

  W dniu 11 maja odbył się konkurs na dyrektora szkoły publicznej. Dwoje członków komisji zostało powiadomionych o tym konkursie 8 maja i zastąpiło w ostatniej chwili (...)

 • Skład komisji przetargowej

  Komisja przetargowa składa się z przewodniczącego, sekretarza i trzech członków. Czy sekretarz jest członkiem komisji zobligowanym do złożenia oświadczenia, powołując (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-08-18 poz. 1856

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu powołania i pracy oraz liczby członków Komisji do Spraw Biokomponentów Stosowanych w Paliwach Ciekłych i Biopaliwach Ciekłych

 • Dziennik Ustaw z 2004-01-12 poz. 16

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2004 r. w sprawie minimalnej ilości biokomponentów wprowadzanych do obrotu w paliwach ciekłych lub biopaliwach ciekłych w 2004 r.

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-12 poz. 1160

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 kwietnia 2004 r. sygn. akt K 33/03

 • Dziennik Ustaw z 2004-08-10 poz. 1819

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 23 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu oznakowania dystrybutorów do sprzedaży biopaliw ciekłych

 • Dziennik Ustaw z 2004-01-09 poz. 12

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 stycznia 2004 r. w sprawie określenia akredytowanych jednostek certyfikujących oraz akredytowanych laboratoriów badawczych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.