Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 381 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Protokół podpisany w Warszawie dnia 27 czerwca 1997 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael zmieniający Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisaną w Jerozolimie dnia 22 maja 1991 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-03-12
Data wydania:1999-10-08
Data wejscia w życie:2003-07-27
Data obowiązywania:2004-03-12

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 381 z 2004


Strona 1 z 2
381

PROTOKÓŁ podpisany w Warszawie dnia 27 czerwca 1997 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael zmieniający Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisaną w Jerozolimie dnia 22 maja 1991 r. W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ podaje do powszechnej wiadomości: W dniu 27 czerwca 1997 r. został podpisany w Warszawie Protokół między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael zmieniający Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisaną dnia 22 maja 1991 r., w następującym brzmieniu: PROTOKÓŁ między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael zmieniający Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Państwa Izrael (zwane dalej „Umawiającymi się Stronami”), PROTOCOL between the Government of the Republic of Poland and the Government of the State of Israel to amend the agreement for the reciprocal promotion and protection of investments The Government of the Republic of Poland and the Government of the State of Israel (hereinafter referred to as the „Contracting Parties”),

Dziennik Ustaw Nr 41                — 2299 —                Poz. 381


pragnąc zawrzeć Protokół zmieniający Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael, podpisaną w Jerozolimie dnia 22 maja 1991 r., uzgodniły, co następuje: Artykuł I Skreśla się artykuł 6 i nadaje mu się następujące brzmienie:

1. Każda Umawiająca się Strona, na terytorium której dokonane zostały inwestycje przez inwestorów drugiej Umawiającej się Strony, gwarantuje takim inwestorom swobodny transfer w wolnowymienialnej walucie płatności związanych z takimi inwestycjami, a w szczególności, lecz nie wyłącznie: a) kapitału i kwot dodatkowych niezbędnych dla utrzymania i rozszerzenia inwestycji; b) przychodów, w tym, lecz nieograniczonych do: dywidend, zysków, odsetek, zysków ze zbycia majątku, należności licencyjnych i honorariów; c) kwot na spłaty pożyczek legalnie zaciągniętych, udokumentowanych i związanych bezpośrednio z daną inwestycją; d) wpływów z całkowitej lub częściowej likwidacji inwestycji; e) odszkodowań przewidzianych w artykułach 4 i 5; f) zarobków obywateli jednej z Umawiających się Stron dopuszczonych do pracy w związku z inwestycją na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, zgodnie z jej ustawodawstwem i przepisami.

2. Transfery będą dokonywane bez zbędnej zwłoki w walucie wymienialnej, w której kapitał został pierwotnie zainwestowany, lub w każdej innej walucie wymienialnej uzgodnionej między inwestorem a zainteresowaną Umawiającą się Stroną według przeważającego kursu wymiany w dniu transferu, pod warunkiem że inwestor spełni wszystkie zobowiązania podatkowe i że transfer będzie dokonywany zgodnie z procedurą ustaloną przez Umawiającą się Stronę, na której inwestycja została dokonana. W przypadku zmiany przepisów dewizowych jednej z Umawiających się Stron, dana Umawiająca się Strona gwarantuje, że takie zmiany nie naruszą prawa do transferu inwestycji i przychodów, jakie istniało w czasie dokonania inwestycji. Jeżeli jednak takie zmiany będą gwarantować nowym inwestycjom i przychodom bardziej korzystne warunki niż te, które obowiązywały w czasie dokonywania inwestycji, to będą miały zastosowanie warunki bardziej korzystne.

3. Umawiające się Strony zobowiązują się przyznać transferom, o których mowa w ustępach 1 i 2 tego

Desiring to conclude a Protocol to amend the Agreement between the Government of the Republic of Poland and the Government of the State of Israel, for the Reciprocal Promotion and Protection of Investments, signed in Jerusalem on May 22, 1991, Have agreed as follows: Article I Article 6 shall be deleted and replaced by the following wording:

1. Each Contracting Party in whose territory investments have been made by investors of the other Contracting Party shall grant those investors the free transfer of the payments in freely convertible currency relating to these investments, in particular, though not exclusively: a) the capital and additional sums necessary for the maintenance and development of the investment; b) returns, including but not limited to: dividends, profits, interests, capital gains, royalties and fees; c) funds in repayment of loans regularly contracted and documented and directly related to a specific investment; d) the proceeds from a total or partial liquidation of an investment; e) compensations provided for in Articles 4 and 5; f) the earnings of nationals of one Contracting Party who are allowed to work in conformity with the existing laws and regulations — in connection with an investment in the territory of the Contracting Party.

2. Transfers shall be effected without undue delay in the convertible currency in which the capital was originally invested or in any other convertible currency agreed by the investor and the Contracting Party concerned at the prevailing market exchange rate at the date of transfer, provided that the investor has complied with all his fiscal obligations and that the repatriation is in accordance with the exchange procedures established by the Contracting Party in whose territory the investment was made. In the event the exchange control procedures of one Contracting Party are modified, that Contracting Party guarantees that such modifications shall not adversely affect the rights to repatriate investments and returns, as were in force at the time the investment was made. However, if the said modifications grant new investments and returns more favourable terms than were in force at the time the investment was made, the more favourable terms shall apply.

3. The Contracting Parties undertake to accord to transfers referred to in paragraphs 1 and 2 of this

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 381 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 385 z 20042004-03-12

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 marca 2004 r. w sprawie opuszczenia flagi państwowej Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 384 z 20042004-03-12

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 sierpnia 2003 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Programem realizacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Turcji o współpracy w dziedzinach nauki, oświaty i kultury na lata 2003-2006, podpisanym w Ankarze dnia 7 kwietnia 2003 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 383 z 20042004-03-12

  Program realizacji umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Turcji o współpracy w dziedzinach nauki, oświaty i kultury na lata 2003-2006, podpisany w Ankarze dnia 7 kwietnia 2003 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 382 z 20042004-03-12

  Oświadczenie Rządowe z dnia 18 września 2003 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael, podpisanego w Warszawie dnia 27 czerwca 1997 r., zmieniającego Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisaną w Jerozolimie dnia 22 maja 1991 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 380 z 20042004-03-12

  Oświadczenie Rządowe z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Finlandii o współpracy w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości zorganizowanej i innych przestępstw, podpisanej w Helsinkach dnia 4 listopada 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 379 z 20042004-03-12

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Finlandii o współpracy w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości zorganizowanej i innych przestępstw, podpisana w Helsinkach dnia 4 listopada 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 378 z 20042004-03-12

  Oświadczenie Rządowe z dnia 24 października 2003 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federalnym Republiki Austrii o współpracy w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości, podpisanej w Wiedniu dnia 10 czerwca 2002 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 377 z 20042004-03-12

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federalnym Republiki Austrii o współpracy w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości, podpisana w Wiedniu dnia 10 czerwca 2002 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 376 z 20042004-03-12

  Oświadczenie Rządowe z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie mocy obowiązującej Traktatu WIPO o artystycznych wykonaniach i fonogramach, sporządzonego w Genewie dnia 20 grudnia 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 375 z 20042004-03-12

  Traktat WIPO o artystycznych wykonaniach i fonogramach, sporządzony w Genewie dnia 20 grudnia 1996 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-03-12 poz. 382

  Oświadczenie Rządowe z dnia 18 września 2003 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael, podpisanego w Warszawie dnia 27 czerwca 1997 r., zmieniającego Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisaną w Jerozolimie dnia 22 maja 1991 r.

 • Dziennik Ustaw z 2000-11-07 poz. 154

  Oświadczenie Rządowe z dnia 7 listopada 2000 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Belgii i Rządem Wielkiego Księstwa Luksemburga w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 19 maja 1987 r.

 • Dziennik Ustaw z 2012-03-08 poz. 254

  Oświadczenie Rządowe z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael reprezentowanym przez Ministerstwo Obrony o wzajemnej ochronie informacji niejawnych związanych ze współpracą obronną i wojskową, podpisanej w Jerozolimie dnia 24 lutego 2011 r.

 • Dziennik Ustaw z 2012-03-08 poz. 253

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael reprezentowanym przez Ministerstwo Obrony o wzajemnej ochronie informacji niejawnych związanych ze współpracą obronną i wojskową, podpisana w Jerozolimie dnia 24 lutego 2011 r.

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-14 poz. 1604

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej umowy między Rzecząpospolitą Polską a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Ammanie dnia 4 października 1997 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.