Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 383 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Program realizacji umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Turcji o współpracy w dziedzinach nauki, oświaty i kultury na lata 2003-2006, podpisany w Ankarze dnia 7 kwietnia 2003 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-03-12
Data wydania:2003-04-07
Data wejscia w życie:2003-04-07
Data obowiązywania:2004-03-12

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 383 z 2004


Strona 1 z 9
383

PROGRAM REALIZACJI UMOWY między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Turcji o współpracy w dziedzinach nauki, oświaty i kultury na lata 2003—2006, podpisany w Ankarze dnia 7 kwietnia 2003 r. PROGRAM REALIZACJI UMOWY między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Turcji o współpracy w dziedzinach nauki, oświaty i kultury na lata 2003—2006 Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Turcji, zwane dalej „Stronami”, działając na podstawie artykułu IX Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Turcji o współpracy w dziedzinach nauki, oświaty i kultury, zawartej w Ankarze dnia 24 października 1990 r., uzgodniły niniejszy Program Współpracy na lata 2003, 2004, 2005 i

2006. IMPLEMENTATION PROGRAMME FOR THE AGREEMENT between the Government of the Republic of Poland and the Government of the Republic of Turkey on Cooperation in the fields of Science, Education and Culture for the period 2003—2006 The Government of the Republic of Poland and the Government of the Republic of Turkey, hereinafter referred to as the „Parties”, acting in accordance with Article IX of the Agreement between the Government of the Republic of Poland and the Government of the Republic of Turkey on Cooperation in the fields of Science, Education and Culture, concluded in Ankara on October 24th, 1990, have adopted the following Programme of Cooperation for the years 2003, 2004, 2005 and

2006. I. Science and education Article 1 The Parties shall support direct cooperation between institutions of higher education and scientific institutions of the two countries in the field of:

I. Nauka i szkolnictwo Artykuł 1 Strony będą popierały bezpośrednią współpracę między uczelniami wyższymi i instytucjami naukowymi obu krajów w zakresie:

Dziennik Ustaw Nr 41 a) prowadzenia wspólnych badań naukowych,                — 2302 — a) conducting joint scientific research,                Poz. 383


b) wymiany pracowników naukowo-dydaktycznych w celu prowadzenia zajęć akademickich, udziału w kongresach i seminariach, c) wymiany studentów, d) wymiany informacji i publikacji naukowych. Dziedziny współpracy i warunki finansowe będą uzgadniane między zainteresowanymi uczelniami wyższymi i instytucjami obu krajów. Artykuł 2 Strony będą dążyły do rozszerzenia wiedzy o języku, historii i kulturze drugiego kraju. Strony będą kierowały nauczycieli akademickich do uczelni wyższych w porozumieniu z tymi uczelniami. Strony będą kierowały lektorów lub wykładowców języka i literatury swojego kraju do uczelni wyższych wskazanych przez Stronę przyjmującą. Prośba o skierowanie nowego lektora lub wykładowcy powinna być przekazana Stronie wysyłającej na co najmniej rok przed przewidywanym okresem zatrudnienia, celem umożliwienia załatwienia wszelkich formalności niezbędnych do jego przyjęcia. Wniosek o przyjęcie nowego lektora lub wykładowcy lub przedłużenie zatrudnienia na następny rok akademicki Strony będą sobie przekazywały do 31 maja każdego roku. Artykuł 3 Strona polska przyzna każdego roku Stronie tureckiej: a) do 40 miesięcy stypendialnych na badania naukowe, b) 6 jednomiesięcznych stypendiów dla studentów i wykładowców języka polskiego na letnie kursy języka i kultury polskiej, organizowane przez polskie uniwersytety. Artykuł 4 Strona turecka przyzna każdego roku Stronie polskiej: a) do 38 miesięcy stypendialnych na staże językowe oraz badania naukowe w różnych dziedzinach, b) 7 dwumiesięcznych stypendiów dla studentów i wykładowców języka tureckiego na letnie kursy, organizowane przez Centrum Nauczania Języka Tureckiego („TÖMER”) w różnych ośrodkach na terenie Turcji.

b) exchange of scientific and teaching staff for the purpose of conducting academic work, participation in congresses and seminars, c) exchange of students, d) exchange of scientific information and publications. The areas of collaboration and financial provisions shall be determined by the interested institutions of higher education and scientific institutions of the two countries. Article 2 The Parties shall promote knowledge of the language, history and culture of the other country. The Parties shall send academic teachers to institutions of higher education in consultation with the said institutions. The Parties shall send teachers or lecturers of their language and literature to institutions of higher education selected by the receiving Party. Requests for new teachers or lecturers shall be conveyed to the sending Party at least a year before the envisaged beginning of employment, to allow for completion of all the necessary formalities.

Request to receive a new teacher or lecturer or to extend employment for another academic year shall be conveyed to the other Party by May 31 of each year. Article 3 The Polish Party shall each year grant to the Turkish Party: a) up to 40 scholarship months for scientific research, b) total of 6 one-month scholarships for Polish-language students and lecturers at summer courses in Polish language and culture, organized by Polish universities. Article 4 The Turkish Party shall each year grant to the Polish Party: a) up to 38 scholarship months for language study and scientific research in different fields, b) total of 7 two-month scholarships for Turkish-language students and lecturers at summer courses organized by the Center for the Teaching of the Turkish Language (TÖMER) in different centers in Turkey.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 383 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 385 z 20042004-03-12

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 marca 2004 r. w sprawie opuszczenia flagi państwowej Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 384 z 20042004-03-12

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 sierpnia 2003 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Programem realizacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Turcji o współpracy w dziedzinach nauki, oświaty i kultury na lata 2003-2006, podpisanym w Ankarze dnia 7 kwietnia 2003 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 382 z 20042004-03-12

  Oświadczenie Rządowe z dnia 18 września 2003 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael, podpisanego w Warszawie dnia 27 czerwca 1997 r., zmieniającego Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisaną w Jerozolimie dnia 22 maja 1991 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 381 z 20042004-03-12

  Protokół podpisany w Warszawie dnia 27 czerwca 1997 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael zmieniający Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisaną w Jerozolimie dnia 22 maja 1991 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 380 z 20042004-03-12

  Oświadczenie Rządowe z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Finlandii o współpracy w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości zorganizowanej i innych przestępstw, podpisanej w Helsinkach dnia 4 listopada 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 379 z 20042004-03-12

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Finlandii o współpracy w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości zorganizowanej i innych przestępstw, podpisana w Helsinkach dnia 4 listopada 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 378 z 20042004-03-12

  Oświadczenie Rządowe z dnia 24 października 2003 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federalnym Republiki Austrii o współpracy w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości, podpisanej w Wiedniu dnia 10 czerwca 2002 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 377 z 20042004-03-12

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federalnym Republiki Austrii o współpracy w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości, podpisana w Wiedniu dnia 10 czerwca 2002 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 376 z 20042004-03-12

  Oświadczenie Rządowe z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie mocy obowiązującej Traktatu WIPO o artystycznych wykonaniach i fonogramach, sporządzonego w Genewie dnia 20 grudnia 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 41, poz. 375 z 20042004-03-12

  Traktat WIPO o artystycznych wykonaniach i fonogramach, sporządzony w Genewie dnia 20 grudnia 1996 r.

porady prawne online

Porady prawne

 • Obywatelstwo polskie a podwójne obywatelstwo

  Jestem obywatelem Rosji. Posiadam kartę stałego pobytu od 3 lat. Zamierzam starać się o uzyskanie obywatelstwa polskiego, bardzo mi zależy na zostawieniu obywatelstwa (...)

 • Rozliczenie dochodów z Islandii

  W roku 2006 nie uzyskałem w Polsce żadnych dochodów. Od lutego do grudnia z przerwami pracowałem na umowę o pracę w Islandii (rozliczenie z tamtym Urzędem skarbowym (...)

 • Rekompensata za mienie zabużańskie

  Proszę o informacje czy przy podziale spadku po ojcu, przysługuje mi prawo do dochodzenia ewentualnie wypłacanych w przyszłości rekompensat za mienie pozostawione poza (...)

 • Zakup mieszkania w Tunezji

  Jestem zainteresowany zakupem mieszkania w Tunezji. Zakup będzie w euro. Czy muszę to zgłosić w Polsce? Czy będę płacił jakieś podatki od tego zakupu? Co muszę zrobić (...)

 • Dywidendy ze Słowacji i z Ukrainy

  Czy jako osoba fizyczna będąc udziałowcem w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba na Słowacji i z siedzibą na Ukrainie jestem zobowiązany zgłosić (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-03-12 poz. 384

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 sierpnia 2003 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Programem realizacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Turcji o współpracy w dziedzinach nauki, oświaty i kultury na lata 2003-2006, podpisanym w Ankarze dnia 7 kwietnia 2003 r.

 • Monitor Polski 2002 nr 31 poz. 492

  Oświadczenie Rządowe z dnia 20 marca 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o współpracy w dziedzinach kultury, oświaty i nauki, sporządzonej w Wilnie dnia 17 grudnia 1998 r.

 • Monitor Polski 2003 nr 4 poz. 47

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Turcji o międzynarodowych przewozach drogowych, zawartej w Ankarze dnia 9 września 1977 r.

 • Monitor Polski 2010 nr 18 poz. 190

  Oświadczenie rządowe z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Programem współpracy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Tadżykistanu w dziedzinie kultury, nauki, szkolnictwa wyższego i oświaty na lata 2009—2011, podpisanym w Duszanbe dnia 4 listopada 2009 r.

 • Dziennik Ustaw z 2012-11-15 poz. 1251

  Oświadczenie Rządowe z dnia 3 października 2012 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Programem współpracy między Ministrem Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Szkolnictwa, Młodzieży i Kultury Fizycznej Republiki Czeskiej w dziedzinie edukacji, podpisanym w Warszawie dnia 20 września 2012 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.