Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 389 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 22 stycznia 2004 r. o ratyfikacji Protokołu zmian do Międzynarodowej konwencji dotyczącej uproszczenia i harmonizacji postępowania celnego wraz z dodatkami I i II, sporządzonego w Brukseli dnia 26 czerwca 1999 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-03-16
Data wydania:2004-01-22
Data wejscia w życie:2004-03-31
Data obowiązywania:2004-03-16

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 389 z 2004


389

USTAWA z dnia 22 stycznia 2004 r. o ratyfikacji Protokołu zmian do Międzynarodowej konwencji dotyczącej uproszczenia i harmonizacji postępowania celnego wraz z dodatkami I i II, sporządzonego w Brukseli dnia 26 czerwca 1999 r. Art. 1. Wyraża się zgodę na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji Protokołu zmian do Międzynarodowej konwencji dotyczącej uproszczenia i harmonizacji postępowania celnego wraz z dodatkami I i II, sporządzonego w Brukseli dnia 26 czerwca 1999 r. Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 389 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 412 z 20042004-03-16

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 marca 2004 r. sygn. akt SK 23/03

 • Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 411 z 20042004-03-16

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 marca 2004 r. sygn. akt K 29/03

 • Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 410 z 20042004-03-16

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 marca 2004 r. sygn. akt SK 53/03

 • Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 409 z 20042004-03-16

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne, wysokości opłaty ryczałtowej za leki podstawowe i recepturowe, ilości leku recepturowego, którego dotyczy opłata ryczałtowa, oraz sposobu obliczania kosztu sporządzania leku recepturowego

 • Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 408 z 20042004-03-16

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne

 • Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 407 z 20042004-03-16

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu granicznych stacji sanitarno-epidemiologicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 406 z 20042004-03-16

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie kwalifikacji ogólnych i zawodowych wymaganych od osób wykonujących dokumentacje hydrologiczne

 • Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 405 z 20042004-03-16

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 marca 2004 r. w sprawie organu emerytalnego właściwego do ustalenia prawa do zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin

 • Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 404 z 20042004-03-16

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okresowego opiniowania funkcjonariuszy Straży Granicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 403 z 20042004-03-16

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy wytwarzaniu środków żywienia zwierząt zawierających białko zwierzęce

 • Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 402 z 20042004-03-16

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie szczegółowego planu i zakresu programu wymiany przedstawicieli upoważnionych do dokonywania weterynaryjnej kontroli granicznej na terytoriach państw Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 401 z 20042004-03-16

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 27 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu produktów i grup produktów, dla których mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych

 • Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 400 z 20042004-03-16

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie listy składów celnych, w których mogą być składowane produkty podlegające kontroli weterynaryjnej niespełniające wymagań określonych w prawie Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 399 z 20042004-03-16

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie

 • Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 398 z 20042004-03-16

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie powołania do zawodowej służby wojskowej

 • Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 397 z 20042004-03-16

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie opiniowania żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 396 z 20042004-03-16

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie określenia wysokości równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie przysługującego żołnierzom zawodowym i kandydatom na żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 395 z 20042004-03-16

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy magazynowaniu, napełnianiu i rozprowadzaniu gazów płynnych

 • Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 394 z 20042004-03-16

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać wagi automatyczne przenośnikowe

 • Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 393 z 20042004-03-16

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 392 z 20042004-03-16

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia w roku akademickim 2004/2005

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1999-05-07 poz. 530

  Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ratyfikacji Protokołu dodatkowego do Konwencji o przekazywaniu osób skazanych.

 • Dziennik Ustaw z 2004-08-04 poz. 1803

  Ustawa z dnia 1 lipca 2004 r. o ratyfikacji Protokołu zmieniającego do Europejskiej konwencji o zwalczaniu terroryzmu, sporządzonego w Strasburgu dnia 15 maja 2003 r.

 • Dziennik Ustaw z 2004-04-27 poz. 796

  Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. o ratyfikacji Konwencji Nr 161 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej służb medycyny pracy, przyjętej w Genewie dnia 26 czerwca 1985 r.

 • Dziennik Ustaw z 2004-07-12 poz. 1648

  Ustawa z dnia 28 maja 2004 r. o ratyfikacji Protokołu z dnia 30 listopada 2000 r. sporządzonego na podstawie artykułu 43 ustęp 1 Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencji o Europolu) zmieniającego artykuł 2 oraz Załącznik do tej Konwencji

 • Dziennik Ustaw z 2002-09-09 poz. 1207

  Ustawa z dnia 26 lipca 2002 r. o ratyfikacji Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.