Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 458 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz urządzeń wodnych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-03-23
Data wydania:2004-03-16
Data wejscia w życie:2004-04-01
Data obowiązywania:2004-03-23

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 458 z 2004


Dziennik Ustaw Nr 47                — 2655 —                Poz. 458


458

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1) z dnia 16 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz urządzeń wodnych Na podstawie art. 150 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Ârodowiska z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie należności za korzystanie ———————

1)

ze śródlądowych dróg wodnych oraz urządzeń wodnych (Dz. U. Nr 55, poz. 494) w § 8:

1) w pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie: „a) na Kanale Bydgoskim od km 14,8 do km 38,9 i Noteci dolnej.”;

2) w pkt 4 po lit. c dodaje się lit. d w brzmieniu: „d) na rzece Brdzie i Kanale Bydgoskim od km 14,4 do km 14,8,”. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2004 r.

Minister Ârodowiska kieruje działem administracji rządowej — gospodarka wodna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Ârodowiska (Dz. U. Nr 85, poz. 766).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1803, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112, Nr 233, poz. 1957 i Nr 238, poz. 2022 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 165, poz. 1592, Nr 190, poz. 1865 i Nr 228, poz. 2259.

Minister Ârodowiska: Cz. Âleziak

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 458 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 457 z 20042004-03-23

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie wzorów świadectw fitosanitarnych dla roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów wyprowadzanych z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do państw trzecich

 • Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 456 z 20042004-03-23

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych warunków utrzymywania poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich

 • Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 455 z 20042004-03-23

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych losowania otwartych funduszy emerytalnych dla ubezpieczonych, którzy nie dopełnili obowiązku zawarcia umów z funduszami

 • Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 454 z 20042004-03-23

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 marca 2004 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów)

 • Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 453 z 20042004-03-23

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad poboru podatku od czynności cywilnoprawnych

 • Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 452 z 20042004-03-23

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji

 • Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 451 z 20042004-03-23

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia rejestru członków funduszu emerytalnego, szczegółowego zakresu informacji, które powinny być zawarte w rejestrze, oraz zasad sporządzania i przechowywania kopii danych zawartych w rejestrze na wypadek jego utraty

 • Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 450 z 20042004-03-23

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie objęcia przepisami Prawa geologicznego i górniczego prowadzenia określonych robót podziemnych z zastosowaniem techniki górniczej

 • Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 449 z 20042004-03-23

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 marca 2004 r. w sprawie ustalania stopy zwrotu otwartych funduszy emerytalnych

 • Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 448 z 20042004-03-23

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich

 • Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 447 z 20042004-03-23

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 446 z 20042004-03-23

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania pomocy uczniom podejmującym naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2004/2005

 • Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 445 z 20042004-03-23

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie sposobu i trybu podziału dotacji dla państwowych uczelni medycznych i państwowych uczelni prowadzących działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych na finansowanie kosztów świadczeń zdrowotnych wykonywanych w ramach szkolenia studentów

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2002 nr 57 poz. 785

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 6 listopada 2002 r. w sprawie stawek należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz urządzeń wodnych w 2003 r.

 • Monitor Polski 2013 poz. 957

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie wysokości stawek należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz śluz i pochylni na rok 2014

 • Monitor Polski 2011 nr 98 poz. 998

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 18 października 2011 r. w sprawie wysokości stawek należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz śluz i pochylni na rok 2012

 • Dziennik Ustaw z 2002-05-14 poz. 494

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz urządzeń wodnych.

 • Dziennik Ustaw z 2013-01-17 poz. 80

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie wykazu śródlądowych dróg wodnych, na których wprowadza się usługi informacji rzecznej (RIS)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.