Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 48, poz. 460 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2004 r. w sprawie wzorów ogłoszeń przekazywanych Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych oraz Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-03-25
Data wydania:2004-03-15
Data wejscia w życie:2004-04-02
Data obowiązywania:2004-03-25

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 48, poz. 460 z 2004


Strona 1 z 88

Dziennik Ustaw Nr 48                — 2658 —                Poz. 460


460

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 15 marca 2004 r. w sprawie wzorów ogłoszeń przekazywanych Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych oraz Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich1) Na podstawie art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) zarządza się, co następuje: §

1. 1. Określa się wzory ogłoszeń dotyczących:

1) planowanych zamówień: a) wstępnego ogłoszenia informacyjnego o planowanych zamówieniach, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia, b) okresowego ogłoszenia informacyjnego o planowanych zamówieniach sektorowych, niebędącego zaproszeniem do ubiegania się o zamówienie, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia, c) okresowego ogłoszenia informacyjnego o planowanych zamówieniach sektorowych, będącego zaproszeniem do ubiegania się o zamówienie, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;

2) zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5 000 000 euro dla robót budowlanych, a dla dostaw lub usług — 130 000 euro, udzielanych w trybie: przetargu nieograniczonego, zwanego dalej „procedurą otwartą”, przetargu ograniczonego, zwanego dalej „procedurą ograniczoną”, przetargu ograniczonego, do którego zastosowano art. 49 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych, zwanego dalej „procedurą przyśpieszoną ograniczoną”, negocjacji z ogłoszeniem, zwanego dalej „procedurą negocjacyjną z uprzednim ogłoszeniem”, negocjacji z ogłoszeniem, do którego zastosowano art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych, zwanego dalej „procedurą przyśpieszoną negocjacyjną”, negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki, zwanego dalej „procedurą negocjacyjną z uprzednim ogłoszeniem”: a) ogłoszenia o zamówieniu, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia, ———————

1)

b) ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia, c) ogłoszenia o zamówieniu sektorowym, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia, d) ogłoszenia o udzieleniu zamówienia sektorowego, stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia;

3) konkursu o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 130 000 euro, zwanego dalej „konkursem otwartym”: a) ogłoszenia o konkursie, stanowiący załącznik nr 8 do rozporządzenia, b) ogłoszenia o wynikach konkursu, stanowiący załącznik nr 9 do rozporządzenia;

4) zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 000 000 euro dla robót budowlanych, a dla dostaw lub usług — 130 000 euro: a) ogłoszenia o zamówieniu, stanowiący załącznik nr 10 do rozporządzenia; b) ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, stanowiący załącznik nr 11 do rozporządzenia;

5) konkursu o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 euro: a) ogłoszenia o konkursie, stanowiący załącznik nr 12 do rozporządzenia, b) ogłoszenia o wynikach konkursu, stanowiący załącznik nr 13 do rozporządzenia.

2. Instrukcja wypełniania ogłoszeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1—3, stanowi załącznik nr 14 do rozporządzenia. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.2) Prezes Rady Ministrów: L. Miller ———————

2)

Niniejsze rozporządzenie dokonuje transpozycji dyrektywy 2001/78/WE z dnia 13 września 2001 r. zmieniającej załącznik IV do dyrektywy 93/36/EWG, załączniki IV, V i VI do dyrektywy 93/37/EWG, załączniki III i IV do dyrektywy 92/50/EWG, zmienione dyrektywą 97/52/WE oraz załączniki XII—XV, XVII i XVIII do dyrektywy 93/38/EWG, zmienione dyrektywą 98/4/WE (dyrektywa w sprawie stosowania standardowych formularzy do publikacji ogłoszeń o zamówieniach publicznych) (Dz. Urz. WE L 285 z 29.10.2001, str. 1 i n.).

Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia utraci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie wzorów ogłoszeń o zamówieniach publicznych publikowanych w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz dodatkowych informacji zawartych w ogłoszeniach (Dz. U. Nr 91, poz. 816), zachowane w mocy na podstawie art. 226 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 48, poz. 460 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 48, poz. 462 z 20042004-03-25

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie przedterminowych wyborów do Rady Gminy Żórawina oraz Wójta Gminy Żórawina w województwie dolnośląskim

 • Dziennik Ustaw Nr 48, poz. 461 z 20042004-03-25

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2004 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia za czynności arbitrów

 • Dziennik Ustaw Nr 48, poz. 459 z 20042004-03-25

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 marca 2004 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Komunikat UE z 2008-05-24 nr 127 poz. 12

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1564/2005 ustanawiające standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w ramach procedur zamówień publicznych w Dzienniku (...)

 • Dziennik Ustaw z 2008-10-14 poz. 1122

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania

 • Dziennik Ustaw z 2007-12-27 poz. 1762

 • Legislacja UE z 2005-10-01 nr 257 poz. 127

  Dyrektywa Komisji 2005/51/WE z dnia 7 września 2005 r. zmieniająca załącznik XX do dyrektywy 2004/17/WE i załącznik VIII do dyrektywy 2004/18/WE (...)

 • Dziennik Ustaw z 2011-12-28 poz. 1649

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.