Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 49, poz. 468 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu od odwołania oraz szczegółowych zasad rozliczania kosztów w postępowaniu odwoławczym

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-03-26
Data wydania:2004-03-18
Data wejscia w życie:2004-04-03
Data obowiązywania:2004-03-26

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 49, poz. 468 z 2004


468

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu od odwołania oraz szczegółowych zasad rozliczania kosztów w postępowaniu odwoławczym Na podstawie art. 193 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) zarządza się, co następuje: §

1. Podstawę do ustalenia wpisu od odwołania wnoszonego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego stanowi kwota bazowa, ustalona w ustawie budżetowej na dany rok na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255, z późn. zm.1)), dla pracowników państwowej sfery budżetowej, o których mowa w art. 5 pkt 1 lit. b tej ustawy. §

2. Wysokość wpisu od odwołania wnoszonego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wynosi, po zaokrągleniu do pełnego złotego, 4,25-krotności podstawy, o której mowa w §

1. § 3.

1. Wpis, o którym mowa w § 2, odwołujący się wpłaca na rachunek bankowy Urzędu Zamówień Publicznych wskazany przez Prezesa Urzędu Za———————

1)

mówień Publicznych, zwanego dalej „Prezesem Urzędu”.

2. Wpis uznaje się za uiszczony, jeżeli nastąpi wpłata lub zostanie obciążony rachunek bankowy odwołującego się na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych, zwanego dalej „Urzędem”. §

4. Prezes Urzędu ogłasza w Biuletynie Zamówień Publicznych informację o obowiązującej wysokości wpisu oraz rachunku bankowym, o którym mowa w § 3 ust.

1. § 5.

1. Do kosztów postępowania zalicza się:

1) koszty ponoszone przez Urząd, obejmujące wynagrodzenia za czynności arbitrów i ich uzasadnione wydatki poniesione w związku z rozpoznaniem odwołania oraz wydatki i opłaty Urzędu związane z wykonywanymi czynnościami organizacyjno-technicznymi;

2) uzasadnione koszty uczestników postępowania, w wysokości określonej na podstawie rachunków przedłożonych do akt sprawy, w tym kwotę wpisu, o którym mowa w §

2. 2. Orzekając o kosztach postępowania, zespół arbitrów kwotę uiszczoną tytułem wpisu zalicza na poczet kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 1.

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 19, poz. 239, z 2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr 100, poz. 1080 i Nr 154, poz. 1784 i 1799, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 152, poz. 1267, Nr 213, poz. 1802 i Nr 214, poz. 1805 oraz z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, Nr 166, poz. 1609, Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2256.

Dziennik Ustaw Nr 49                — 2768 —                Poz. 468


3. W przypadku gdy koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 1, będą:

1) wyższe od kwoty wpisu, zespół arbitrów zasądza różnicę od uczestnika postępowania na rzecz Urzędu;

2) niższe od kwoty wpisu, zespół arbitrów orzeka o zwrocie przez Urząd różnicy na rzecz wnoszącego wpis. §

6. Do ustalenia wpisu od odwołania wnoszonego przed dniem ogłoszenia ustawy budżetowej na dany rok w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się kwotę bazową z roku poprzedniego.

§

7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.2) Prezes Rady Ministrów: L. Miller

———————

2) Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu od odwołania wnoszonego w postępowaniu o udzielanie zamówienia publicznego (Dz. U. Nr 85, poz. 773), zachowane w mocy na podstawie art. 226 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 49, poz. 468 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 49, poz. 476 z 20042004-03-26

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne, wysokości opłaty ryczałtowej za leki podstawowe i recepturowe, ilości leku recepturowego, którego dotyczy opłata ryczałtowa, oraz sposobu obliczania kosztu sporządzania leku recepturowego

 • Dziennik Ustaw Nr 49, poz. 475 z 20042004-03-26

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie materiału biologicznego wykorzystywanego w rozrodzie zwierząt gospodarskich

 • Dziennik Ustaw Nr 49, poz. 474 z 20042004-03-26

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia do prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt oraz do publikowania wyników tej oceny

 • Dziennik Ustaw Nr 49, poz. 473 z 20042004-03-26

  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 8 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego

 • Dziennik Ustaw Nr 49, poz. 472 z 20042004-03-26

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać mierniki drgań mechanicznych oddziałujących na człowieka oraz przetworniki drgań mechanicznych piezoelektryczne o masie do 300 g

 • Dziennik Ustaw Nr 49, poz. 471 z 20042004-03-26

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów)

 • Dziennik Ustaw Nr 49, poz. 470 z 20042004-03-26

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i pozostałych członków Rady Zamówień Publicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 49, poz. 469 z 20042004-03-26

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie udzielania pomocy lub asystowania komornikowi przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencję Wywiadu przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych

 • Dziennik Ustaw Nr 49, poz. 467 z 20042004-03-26

  Ustawa z dnia 20 lutego 2004 r. o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 49, poz. 466 z 20042004-03-26

  Ustawa z dnia 20 lutego 2004 r. o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz ustawy o opłacie skarbowej

 • Dziennik Ustaw Nr 49, poz. 465 z 20042004-03-26

  Ustawa z dnia 19 lutego 2004 r. o zmianie ustawy o towarach paczkowanych

 • Dziennik Ustaw Nr 49, poz. 464 z 20042004-03-26

  Ustawa z dnia 19 lutego 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 49, poz. 463 z 20042004-03-26

  Ustawa z dnia 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej

porady prawne online

Porady prawne

 • Diety za nocleg- kierowca TIRa

  Mąż jest zawodowym kierowcą międzynarodowym jeżdżącym w kraju i za granicą. Od stycznia 2002 roku pracodawca zaprzestał wypłacania dodatku na noclegi twierdząc, (...)

 • Odprawa a ZUS

  Czy do kwoty odprawy z tytułu rozwiązania umowy o pracę z przyczyn ekonomicznych wchodzą składki ZUS?

 • Egzekucja opłaty parkingowej

  Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXV/393/05 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 24 stycznia 2005 r. stanowi w § 6 w razie nieściągalności opłaty za parkowanie przez RKiSPP (...)

 • Wynagrodzenie inspektora nadzoru budowlanego

  Czy jest gdzieś zapisane od czego zależy wysokość wynagrodzenia inspektora nadzoru przy danej budowie?

 • Zasada czynnego udziału strony w postępowaniu

  Otrzymałem pismo o zakończeniu postępowania administracyjnego, w którego treści jest mowa o przysługującym mi prawie do wypowiedzenia się w terminie 7 dni od dnia (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2008-10-14 poz. 1122

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania

 • Dziennik Ustaw z 2001-11-21 poz. 1481

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu od odwołań wnoszonych w postępowaniach o udzielanie zamówień publicznych.

 • Dziennik Ustaw z 2002-06-26 poz. 773

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu od odwołania wnoszonego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 • Dziennik Ustaw z 2010-03-17 poz. 238

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania

 • Dziennik Ustaw z 1999-09-29 poz. 899

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne z uwzględnieniem dotacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i budżetu państwa.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.