Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 484 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie wzywania osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony przez organy wojskowe

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-03-29
Data wydania:2004-03-18
Data wejscia w życie:2004-07-01
Data obowiązywania:2004-03-29

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 484 z 2004


Strona 1 z 4

Dziennik Ustaw Nr 50                — 2825 —                Poz. 484


484

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie wzywania osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony przez organy wojskowe Na podstawie art. 52 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa:

1) organy wojskowe właściwe w sprawach wzywania osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony do osobistego stawienia się na ich wezwanie;

2) wzór wezwania;

3) przypadki, w których osoby podlegające powszechnemu obowiązkowi obrony są obowiązane do osobistego stawienia się na wezwanie organów;

4) tryb wzywania. §

2. Organami właściwymi do wzywania osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony do osobistego stawienia się są:

1) wojskowy komendant uzupełnień;

2) szef wojewódzkiego sztabu wojskowego. § 3.

1. Wezwanie osoby podlegającej powszechnemu obowiązkowi obrony do osobistego stawienia się następuje za pomocą wezwania w sprawie powszechnego obowiązku obrony.

2. Wzór wezwania, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik do rozporządzenia. §

4. Osoba podlegająca powszechnemu obowiązkowi obrony jest obowiązana do osobistego stawienia się na wezwanie wojskowego komendanta uzupełnień w przypadkach:

1) powołania do czynnej służby wojskowej lub służby w obronie cywilnej;

2) wręczenia lub wycofania karty skierowania do pełnienia służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; ———————

1)

3) wręczania, wycofania lub zmiany karty mobilizacyjnej;

4) nadania, uchylenia lub unieważnienia przydziału mobilizacyjnego;

5) nadania, uchylenia lub unieważnienia pracowniczego przydziału mobilizacyjnego;

6) nadania, uchylenia lub unieważnienia przydziału organizacyjno-mobilizacyjnego;

7) skierowania do wojskowej komisji lekarskiej, w tym na specjalistyczne badania lekarskie;

8) założenia lub uzupełnienia ewidencji wojskowej;

9) przeniesienia do rezerwy;

10) odebrania, wymiany lub wydania nowej książeczki wojskowej;

11) uregulowania stosunku do powszechnego obowiązku obrony, w przypadku, o którym mowa w art. 34 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej;

12) reklamowania od obowiązku czynnej służby wojskowej pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;

13) mianowania na wyższy stopień wojskowy oraz wręczania odznaczeń. §

5. W przypadkach, o których mowa w § 4 pkt 1—10, 12 i 13, wojskowy komendant uzupełnień może wezwać osobę podlegającą powszechnemu obowiązkowi obrony do osobistego stawienia się poza siedzibą wojskowego komendanta uzupełnień — w miejscu wskazanym w wezwaniu w sprawie powszechnego obowiązku obrony, w szczególności w razie wezwania większej liczby:

1) pracowników zatrudnionych u jednego pracodawcy — w takim przypadku wojskowy komendant uzupełnień, za zgodą pracodawcy, może dokonać czynności będących powodem wezwania w siedzibie tego pracodawcy lub innym wskazanym przez niego miejscu;

2) żołnierzy rezerwy lub innych osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony — w takim przypadku wojskowy komendant uzupełnień, za zgodą lub na wniosek właściwego dowódcy jednostki wojskowej, może dokonać czynności będących powodem wezwania w jednostce wojskowej;

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 732, Nr 113, poz. 984 i 985, Nr 156, poz. 1301, Nr 166, poz. 1363, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679 i 1687 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 139, poz. 1326, Nr 179, poz. 1750, Nr 210, poz. 2036 i Nr 223, poz. 2217.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 484 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 492 z 20042004-03-29

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów policjantów

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 491 z 20042004-03-29

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów przeprowadzania zbiórek publicznych oraz zakresu kontroli nad tymi zbiórkami

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 490 z 20042004-03-29

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2004 r. w sprawie ustalenia liczby sędziów w sądach wojskowych oraz w Departamencie Sądów Wojskowych Ministerstwa Sprawiedliwości

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 489 z 20042004-03-29

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy prowadzeniu działalności związanej ze sprzedażą bezpośrednią

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 488 z 20042004-03-29

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powierzenia określonym podmiotom prowadzenia niektórych zadań w zakresie oceny wartości użytkowej zwierząt

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 487 z 20042004-03-29

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie określenia grup uposażenia

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 486 z 20042004-03-29

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 marca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym Agencją Mienia Wojskowego i Wojskową Agencją Mieszkaniową

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 485 z 20042004-03-29

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 483 z 20042004-03-29

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 marca 2004 r. w sprawie zwalniania żołnierzy zawodowych z zawodowej służby wojskowej

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 482 z 20042004-03-29

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 marca 2004 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) oraz zwolnienia niektórych grup płatników z obowiązku pobrania podatku

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 481 z 20042004-03-29

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 marca 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy emerytalnych

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 480 z 20042004-03-29

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatku zagranicznego i świadczeń przysługujących członkom służby zagranicznej wykonującym obowiązki służbowe w placówce zagranicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 479 z 20042004-03-29

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach publicznych oraz jego wzoru

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 478 z 20042004-03-29

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie warunków i sposobu postępowania żołnierzy Wojskowych Służb Informacyjnych przy użyciu broni palnej

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 477 z 20042004-03-29

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu stosowania przez żołnierzy Wojskowych Służb Informacyjnych środków przymusu bezpośredniego

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-06-20 poz. 726

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzywania osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony przez organy wojskowe.

 • Dziennik Ustaw z 2010-05-21 poz. 567

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzywania osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony przez organy wojskowe

 • Dziennik Ustaw z 2009-05-08 poz. 602

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzywania osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony przez organy wojskowe

 • Dziennik Ustaw z 2009-06-10 poz. 734

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, sposobu oraz miejsca odtwarzania ewidencji wojskowej osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej

 • Dziennik Ustaw z 2002-10-23 poz. 1445

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2002 r. w sprawie zakresu, sposobu oraz miejsca odtwarzania ewidencji wojskowej osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.