Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 43 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych otrzymywanych przez policjantów delegowanych do pełnienia służby poza granicami państwa w kontyngencie policyjnym

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-01-15
Data wydania:2004-01-06
Data wejscia w życie:2004-01-15
Data obowiązywania:2004-01-15

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 43 z 2004


Dziennik Ustaw Nr 6                — 219 —                Poz. 43


43

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 6 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych otrzymywanych przez policjantów delegowanych do pełnienia służby poza granicami państwa w kontyngencie policyjnym Na podstawie art. 145f pkt 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie należności pieniężnych otrzymywanych przez policjantów delegowanych do pełnienia służby poza granicami państwa w kontyngencie policyjnym (Dz. U. Nr 192, poz. 1607) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 w ust. 1 w pkt 4 na końcu kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu: „5) świadczenie z tytułu uszczerbku na zdrowiu.”;

2) w § 4 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) jeżeli w związku z udziałem w misji pokojowej policjant otrzymuje ryczałt, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 4, lub świadczenie pieniężne od strony zagranicznej na pokrycie kosztów utrzymania.”;

3) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Ryczałt z tytułu delegowania policjant otrzymuje w wysokości kwoty bazowej ustalonej dla policjantów w ustawie budżetowej.”;

4) w § 6 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Dieta na pokrycie kosztów wyżywienia i na inne drobne wydatki w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i ust. 3, nie przysługuje, jeżeli w związku z udziałem w misji pokojowej policjant otrzymuje ryczałt, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 4, lub świadczenie pieniężne od strony zagranicznej na pokrycie kosztów utrzymania.”;

5) w § 7: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Ryczałt, o którym mowa w ust. 1, stanowi równowartość:

1) w pierwszym miesiącu służby poza granicami państwa 60 %,

2) w następnych miesiącach służby poza granicami państwa 50 % diet na pokrycie kosztów wyżywienia i innych drobnych wydatków oraz limitów na pokrycie kosztów noclegu, określonych na podstawie przepisów w sprawie przyznawa———————

1)

nia policjantom należności za podróże służbowe i przeniesienia.”, b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „4. Ryczałt, o którym mowa w ust. 1, wypłaca się zaliczkowo z góry, w pierwszym dniu roboczym każdego miesiąca służby poza granicami państwa, na rachunek bankowy w kraju, wskazany przez policjanta.”;

6) po § 7 dodaje się § 7a w brzmieniu: „§ 7a.

1. Âwiadczenie z tytułu uszczerbku na zdrowiu doznanego w czasie delegowania do pełnienia służby poza granicami państwa policjant otrzymuje, jeżeli z tego tytułu przyznano mu odszkodowanie na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. o odszkodowaniach przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Policji (Dz. U. Nr 53, poz. 345, z późn. zm.2)).

2. Âwiadczenie przysługuje za każdy procent doznanego uszczerbku na zdrowiu w wysokości 1/100 kwoty dwunastomiesięcznego przeciętnego uposażenia policjantów, ustalonego za czerwiec ubiegłego roku i ogłoszonego przez Komendanta Głównego Policji w Dzienniku Urzędowym Komendy Głównej Policji.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio w razie śmierci policjanta pozostającej w związku z delegowaniem do pełnienia służby poza granicami państwa.”;

7) § 9 otrzymuje brzmienie: „§

9. Do policjanta delegowanego do pełnienia służby poza granicami państwa w kontyngencie policyjnym, o którym mowa w § 1:

1) pkt 2 i 3 — przepisy § 7a stosuje się odpowiednio;

2) pkt 2—5 — przepis § 6 ust. 1 stosuje się odpowiednio.”. §

2. Ryczałt, o którym mowa w § 1 pkt 3, przysługuje od dnia 1 stycznia 2004 r. §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: L. Miller ———————

2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688 oraz z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609, Nr 192, poz. 1873 i Nr 210, poz. 2036.

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1983 r. Nr 16, poz. 79, z 1985 r. Nr 20, poz. 85 i Nr 38, poz. 181, z 1989 r. Nr 35, poz. 192 oraz z 2001 r. Nr 81, poz. 877.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 43 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 41 z 20042004-01-30

  Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 55 z 20042004-01-15

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy

 • Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 54 z 20042004-01-15

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie wypłat z Żeglugi Śródlądowej

 • Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 53 z 20042004-01-15

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów udzielania wsparcia finansowego nowej inwestycji

 • Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 52 z 20042004-01-15

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów wniosku o udzielenie wsparcia finansowego nowej inwestycji

 • Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 51 z 20042004-01-15

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 stycznia 2004 r. w sprawie kontyngentu taryfowego na przywóz lnu na potrzeby przemysłu tekstylnego

 • Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 50 z 20042004-01-15

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie automatycznej rejestracji w obrocie surowcem diamentowym z zagranicą

 • Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 49 z 20042004-01-15

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu obrotu surowcem diamentowym z zagranicą

 • Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 48 z 20042004-01-15

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie opłat za przechowywania dokumentów i danych związanych z usługami certyfikacyjnymi

 • Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 47 z 20042004-01-15

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania organów i urzędów administracji probierczej

 • Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 46 z 20042004-01-15

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie gospodarczych procedur celnych

 • Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 45 z 20042004-01-15

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności

 • Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 44 z 20042004-01-15

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2004

 • Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 42 z 20042004-01-15

  Ustawa z dnia 19 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

 • Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 40 z 20042004-01-15

  Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych i oddzielnej płatności z tytułu cukru

 • Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 39 z 20042004-01-15

  Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o zaliczaniu na poczet ceny sprzedaży albo opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego

 • Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 38 z 20042004-01-15

  Ustawa z dnia 26 listopada 2003 r. o ratyfikacji Umowy między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Tadżykistanu w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Warszawie dnia 27 maja 2003 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2009-06-30 poz. 841

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawnień i obowiązków policjantów delegowanych do pełnienia służby poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw z 2002-11-20 poz. 1607

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie należności pieniężnych otrzymywanych przez policjantów delegowanych do pełnienia służby poza granicami państwa w kontyngencie policyjnym.

 • Dziennik Ustaw z 2008-11-26 poz. 1294

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych otrzymywanych przez policjantów delegowanych do pełnienia służby poza granicami państwa w kontyngencie policyjnym

 • Dziennik Ustaw z 2004-12-31 poz. 2848

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych i świadczeń otrzymywanych przez żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa i pracowników wojska zatrudnionych w jednostkach wojskowych wykonujących zadania poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-21 poz. 1647

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia i innych należności pieniężnych otrzymywanych przez żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.