Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 47 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania organów i urzędów administracji probierczej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-01-15
Data wydania:2003-12-11
Data wejscia w życie:2004-01-30
Data obowiązywania:2004-01-15

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 47 z 2004


47

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1) z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania organów i urzędów administracji probierczej Na podstawie art. 1a ust. 1 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. — Prawo probiercze (Dz. U. Nr 55, poz. 249, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. Do szczegółowego zakresu działania Prezesa Głównego Urzędu Miar w sprawach objętych prawem probierczym należy:

1) nadzór nad działalnością okręgowych i obwodowych urzędów probierczych i koordynowanie tej działalności;

2) opracowywanie projektów rozporządzeń wydawanych przez ministra właściwego do spraw gospodarki;

3) gromadzenie i upowszechnianie informacji popularyzujących i promujących wiedzę z zakresu probiernictwa;

4) publikowanie w Dzienniku Urzędowym Głównego Urzędu Miar informacji, ogłoszeń i komunikatów Prezesa Głównego Urzędu Miar. §

2. Do szczegółowego zakresu działania dyrektora okręgowego urzędu probierczego w sprawach objętych prawem probierczym należy:

1) zarządzanie działalnością okręgowego urzędu probierczego; ———————

1)

2) zapewnienie organizacyjnych i technicznych warunków funkcjonowania okręgowych i obwodowych urzędów probierczych;

3) nadzór nad działalnością obwodowych urzędów probierczych i koordynowanie tej działalności;

4) nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa probierczego w zakresie swojej właściwości;

5) wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie swojej właściwości;

6) współpraca z organami administracji rządowej oraz samorządowej, a także z krajowymi i zagranicznymi instytucjami;

7) budowa, wdrożenie i utrzymanie systemów jakości w okręgowym i obwodowych urzędach probierczych;

8) identyfikacja oznaczeń probierczych oraz wydawanie orzeczeń o autentyczności krajowych cech probierczych;

9) uzgadnianie wizerunków znaków imiennych wytwórców wyrobów z metali szlachetnych w zakresie swojej właściwości;

10) prowadzenie zbiorczej dokumentacji przedmiotów zbadanych w obwodowych urzędach probierczych;

11) gospodarowanie metalami szlachetnymi stosowanymi do badań probierczych, przekazanymi przez obwodowe urzędy probiercze;

12) współpraca w zakresie prowadzenia prac badawczych w dziedzinie probiernictwa;

13) wykonywanie innych zadań powierzonych przez Prezesa Głównego Urzędu Miar.

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 63, poz. 636, Nr 126, poz. 1382 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2003 r. Nr 171, poz. 1664.

Dziennik Ustaw Nr 6                — 233 —                Poz. 47


§

3. Do szczegółowego zakresu działania naczelnika obwodowego urzędu probierczego w sprawach objętych prawem probierczym należy:

1) zarządzanie działalnością obwodowego urzędu probierczego;

2) nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa probierczego w zakresie swojej właściwości;

3) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących wyrobów z metali szlachetnych zgłoszonych do badania i cechowania w obwodowym urzędzie probierczym;

4) współpraca z organami administracji rządowej oraz organami samorządu terytorialnego w zakresie swojej właściwości;

5) badanie zawartości metali szlachetnych w wyrobach, półfabrykatach, surowcach i złomie oraz oznaczanie ich cechą probierczą lub wydawanie świadectw badania;

6) prowadzenie bieżącej dokumentacji wykonywanych czynności probierczych;

7) gospodarowanie metalami szlachetnymi stosowanymi do badań probierczych;

8) wykonywanie innych zadań powierzonych przez dyrektora okręgowego urzędu probierczego. §

4. Urzędy administracji probierczej zapewniają obsługę organów administracji probierczej oraz pomoc w realizacji zadań, o których mowa w § 1—3. §

5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3)

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej: J. Hausner ———————

3)

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1993 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Głównego Urzędu Miar oraz zasad tworzenia i zakresu działania okręgowych i obwodowych urzędów miar oraz okręgowych i obwodowych urzędów probierczych (Dz. U. Nr 133, poz. 640, z 1996 r. Nr 14, poz. 76 oraz z 1997 r. Nr 61, poz. 378), które utraciło moc z dniem 30 czerwca 2002 r. na podstawie art. 10 pkt 2 i art. 51 ustawy z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów, ustawy o działach administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 154, poz. 1800).

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 47 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 41 z 20042004-01-30

  Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 55 z 20042004-01-15

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy

 • Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 54 z 20042004-01-15

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie wypłat z Żeglugi Śródlądowej

 • Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 53 z 20042004-01-15

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów udzielania wsparcia finansowego nowej inwestycji

 • Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 52 z 20042004-01-15

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów wniosku o udzielenie wsparcia finansowego nowej inwestycji

 • Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 51 z 20042004-01-15

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 stycznia 2004 r. w sprawie kontyngentu taryfowego na przywóz lnu na potrzeby przemysłu tekstylnego

 • Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 50 z 20042004-01-15

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie automatycznej rejestracji w obrocie surowcem diamentowym z zagranicą

 • Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 49 z 20042004-01-15

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu obrotu surowcem diamentowym z zagranicą

 • Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 48 z 20042004-01-15

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie opłat za przechowywania dokumentów i danych związanych z usługami certyfikacyjnymi

 • Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 46 z 20042004-01-15

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie gospodarczych procedur celnych

 • Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 45 z 20042004-01-15

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności

 • Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 44 z 20042004-01-15

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2004

 • Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 43 z 20042004-01-15

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych otrzymywanych przez policjantów delegowanych do pełnienia służby poza granicami państwa w kontyngencie policyjnym

 • Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 42 z 20042004-01-15

  Ustawa z dnia 19 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

 • Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 40 z 20042004-01-15

  Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych i oddzielnej płatności z tytułu cukru

 • Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 39 z 20042004-01-15

  Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o zaliczaniu na poczet ceny sprzedaży albo opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego

 • Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 38 z 20042004-01-15

  Ustawa z dnia 26 listopada 2003 r. o ratyfikacji Umowy między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Tadżykistanu w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Warszawie dnia 27 maja 2003 r.

porady prawne online

Porady prawne

 • Termin nadania obywatelstwa

  We wrześniu 2005 żona moja złożyła wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego. Na zapytanie moje czy pośredniczących urzędów oraz Prezydenta RP nie dotyczą Konstytucja (...)

 • Rada nadzorcza w spółdzielni mieszkaniowej

  Czy rada nadzorcza spółdzielni mieszkaniowej może podjąć uchwałę, w której domaga się od zarządu przedstawienia umów o pracę oraz zakresu obowiązków wszystkich (...)

 • Kontrola dokumentacji firmy

  Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą i siedzibą firmy jest prywatne mieszkanie. Czy pracownicy US mogą pod moją nieobecność żądać wpuszczenia do mieszkania (...)

 • Zadania zlecone gminie

  Jaki organ rozpoznaje odwołania od decyzji samorządu wydanych w ramach kompetencji zleconych?

 • Funkcjonowanie organów spółdzielni mieszkaniowej

  Na jakich podstawach prawnych opiera się funkcjonowanie organów spółdzielni mieszkaniowej?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-07-30 poz. 883

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie wysokości opłat za czynności organów i urzędów administracji probierczej oraz trybu ich pobierania.

 • Dziennik Ustaw z 2012-09-07 poz. 998

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości opłat za czynności organów administracji probierczej oraz trybu ich pobierania

 • Dziennik Ustaw z 2012-01-30 poz. 115

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru formularza wniosku zgłoszenia znaku imiennego do rejestru znaków imiennych

 • Dziennik Ustaw z 2002-05-17 poz. 533

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 maja 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 • Dziennik Ustaw z 2012-01-25 poz. 93

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie określenia obszaru działania i siedzib okręgowych urzędów probierczych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.