Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 54 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie wypłat z Żeglugi Śródlądowej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-01-15
Data wydania:2003-12-24
Data wejscia w życie:2004-01-30
Data obowiązywania:2004-01-15

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 54 z 2004


Strona 1 z 2
54

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie wypłat z Funduszu ˚eglugi Âródlądowej Na podstawie art. 14 ust. 7 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o Funduszu ˚eglugi Âródlądowej i Funduszu Rezerwowym (Dz. U. Nr 199, poz. 1672) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa:

1) wysokości stawek jednostkowych do obliczania wypłat z Funduszu ˚eglugi Âródlądowej, zwanego ———————

1)

dalej „Funduszem”, za złomowanie statku polskiego;

2) szczegółowy tryb postępowania przy dokonywaniu wypłat z Funduszu za złomowanie statku polskiego. §

2. Ustala się wysokości stawek jednostkowych do obliczania wypłat z Funduszu za złomowanie statku polskiego:

1) statki do przewozu ładunków stałych: a) barki motorowe o nośności mniejszej niż 450 ton — 75,00 zł za tonę,

Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165, Nr 141, poz. 1359 i Nr 232, poz. 2322).

Dziennik Ustaw Nr 6                — 249 —

3) pchacze lub holowniki:                Poz. 54


b) barki motorowe o nośności od 450 ton do 650 ton — 87,50 zł za tonę, c) barki motorowe o nośności większej niż 650 ton — 92,50 zł za tonę, d) barki pchane lub holowane o nośności mniejszej niż 450 ton — 45,00 zł za tonę, e) barki pchane lub holowane o nośności od 450 ton do 650 ton — 50,00 zł za tonę, f) barki pchane lub holowane o nośności większej niż 650 ton — 62,50 zł za tonę;

2) zbiornikowce: a) barki motorowe o nośności mniejszej niż 450 ton — 175,00 zł za tonę, b) barki motorowe o nośności od 450 ton do 650 ton — 200,00 zł za tonę, c) barki motorowe o nośności większej niż 650 ton — 225,00 zł za tonę, d) barki pchane lub holowane o nośności mniejszej niż 450 ton — 70,00 zł za tonę, e) barki pchane lub holowane o nośności od 450 ton do 650 ton — 75,00 zł za tonę, f) barki pchane lub holowane o nośności większej niż 650 ton — 95,00 zł za tonę;

a) pchacze lub holowniki o mocy napędowej mniejszej niż 300 kW — 150,00 zł za kW, b) pchacze lub holowniki o mocy napędowej większej niż 300 kW — 175,00 zł za kW. § 3.

1. Bank Gospodarstwa Krajowego, zwany dalej „Bankiem”, dokonuje wypłaty z Funduszu na wniosek armatora, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, armator dołącza:

1) zaświadczenie o złomowaniu statku polskiego;

2) kopię dokumentu potwierdzającego wpłatę składki rocznej do Funduszu. § 4.

1. Bank dokonuje wypłaty w terminie 30 dni od daty otrzymania wniosku armatora, z zastrzeżeniem ust.

2. 2. Wniosek, który nie spełnia wymogów określonych w § 3, Bank zwraca armatorowi w celu uzupełnienia. Termin, o którym mowa w ust. 1, biegnie od dnia złożenia uzupełnionego wniosku do Banku. §

5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Infrastruktury: M. Pol

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 54 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 41 z 20042004-01-30

  Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 55 z 20042004-01-15

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy

 • Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 53 z 20042004-01-15

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów udzielania wsparcia finansowego nowej inwestycji

 • Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 52 z 20042004-01-15

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów wniosku o udzielenie wsparcia finansowego nowej inwestycji

 • Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 51 z 20042004-01-15

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 stycznia 2004 r. w sprawie kontyngentu taryfowego na przywóz lnu na potrzeby przemysłu tekstylnego

 • Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 50 z 20042004-01-15

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie automatycznej rejestracji w obrocie surowcem diamentowym z zagranicą

 • Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 49 z 20042004-01-15

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu obrotu surowcem diamentowym z zagranicą

 • Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 48 z 20042004-01-15

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie opłat za przechowywania dokumentów i danych związanych z usługami certyfikacyjnymi

 • Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 47 z 20042004-01-15

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania organów i urzędów administracji probierczej

 • Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 46 z 20042004-01-15

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie gospodarczych procedur celnych

 • Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 45 z 20042004-01-15

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności

 • Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 44 z 20042004-01-15

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2004

 • Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 43 z 20042004-01-15

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych otrzymywanych przez policjantów delegowanych do pełnienia służby poza granicami państwa w kontyngencie policyjnym

 • Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 42 z 20042004-01-15

  Ustawa z dnia 19 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

 • Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 40 z 20042004-01-15

  Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych i oddzielnej płatności z tytułu cukru

 • Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 39 z 20042004-01-15

  Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o zaliczaniu na poczet ceny sprzedaży albo opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego

 • Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 38 z 20042004-01-15

  Ustawa z dnia 26 listopada 2003 r. o ratyfikacji Umowy między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Tadżykistanu w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Warszawie dnia 27 maja 2003 r.

porady prawne online

Porady prawne

 • Przewóz grzecznościowy

  Czy jeśli w czasie przewozu grzecznościowego - np. na rowerze - jedna osoba wiezie drugą i pasażer doznaje uszczerbku na zdrowiu, może on dochodzić odszkodowania?

 • Paski wypłat

  Zgodnie z oświadczeniami pracowników wypłata wynagrodzeń następuje przelewem na rachunek bankowy. Pracownicy zgłaszają nam, że w innych zakładach pracy wydawane są (...)

 • Opodatkowanie wynagrodzenia marynarzy

  Firma polska zamierza zatrudniać pracowników, marynarzy - Polaków, na statkach obcych bander. W jaki sposób, gdzie, według jakich zasad będzie opodatkowane ich wynagrodzenie?

 • Egzekucja z rachunku a wypłata wynagrodzenia

  Na rachunek spółki wpływają okresowo środki, przeznaczane na wypłatę wynagrodzeń. Rachunek został zajęty przez komornika. Czy wyłączenie spod egzekucji świadczeń (...)

 • Usługi fryzjerskie wykonywane poza salonem

  Osoba posiadająca dyplom mistrza fryzjerstwa planuje otworzyć działalność. Jednak nie będzie ona świadczyła usług w salonie, lecz u klientów w domu. Generalnie, (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-09-10 poz. 1221

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia wykazu państw, w których wydane dokumenty w zakresie żeglugi śródlądowej uznawane są na zasadzie wzajemności przez dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej.

 • Dziennik Ustaw z 2002-09-10 poz. 1222

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia kategorii pracowników urzędów żeglugi śródlądowej uprawnionych do wykonywania zadań inspekcyjnych.

 • Monitor Polski 2012 poz. 567

  Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej lub przez niego nadzorowanych

 • Dziennik Ustaw z 2010-06-23 poz. 730

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie określenia dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej właściwych do przeprowadzania pomiaru statku i inspekcji technicznej statku

 • Monitor Polski 2013 poz. 958

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Infrastruktury i Rozwoju lub przez niego nadzorowanych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.