Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 65, poz. 599 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu ustalenia i trybu przekazywania gminom części rekompensującej subwencji ogólnej na wyrównanie ubytku dochodów w specjalnych strefach ekonomicznych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-04-16
Data wydania:2004-04-13
Data wejscia w życie:2004-05-01
Data obowiązywania:2004-04-16

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 65, poz. 599 z 2004


Strona 1 z 3

Dziennik Ustaw Nr 65                — 3880 —                Poz. 599


599

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu przekazywania gminom części rekompensującej subwencji ogólnej na wyrównanie ubytku dochodów w specjalnych strefach ekonomicznych Na podstawie art. 10 ust. 8 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw (Dz. U. Nr 188, poz. 1840) zarządza się, co następuje: §

1. Przepisy rozporządzenia określają:

1) sposób ustalania i tryb przekazywania gminom części rekompensującej subwencji ogólnej na wyrównanie ubytku dochodów, wynikającego ze zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budowli i budynków, które są zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnych stref ekonomicznych, na podstawie zezwolenia, zmienionego stosownie do przepisów art. 6 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw, zwanej dalej „ustawą”, przez przedsiębiorcę, do którego stosuje się art. 5 ust. 2 ustawy, zwanej dalej „częścią rekompensującą subwencji”;

2) szczegółowe dane niezbędne do ustalenia wysokości ubytku dochodów gmin, o którym mowa w pkt 1;

3) wzór wniosku o przyznanie części rekompensującej subwencji oraz termin jego składania. § 2.

1. Kwotę części rekompensującej subwencji dla gmin ustala się w wysokości równowartości ubytku dochodów, wynikającego ze zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budowli i budynków, zajętych na prowadzenie, na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, działalności gospodarczej, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy.

2. Ubytek, o którym mowa w ust. 1, wykazywany jest we wniosku gminy o przyznanie części rekompensującej subwencji ogólnej na wyrównanie ubytku dochodów, wynikającego ze zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budowli i budynków położonych na terenie specjalnych stref ekonomicznych, zwanym dalej „wnioskiem”. Wzór wniosku określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. § 3.

1. Gmina składa wniosek do właściwej miejscowo regionalnej izby obrachunkowej w terminie do dnia 25 sierpnia roku budżetowego, wykazując roczne ———————

1)

skutki zwolnienia z podatku od nieruchomości według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy.

2. Gminy we wniosku wykazują:

1) podstawę opodatkowania podatkiem od nieruchomości odrębnie dla gruntów, budynków i budowli, które w roku, za który sporządzany jest wniosek, były zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy, na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, według stanu na dzień 1 stycznia 2000 r.;

2) stawki podatku od nieruchomości, ustalone przez radę gminy, obowiązujące w 2000 r.;

3) kwotę rocznych skutków zwolnienia z podatku od nieruchomości, ustaloną jako suma kwot wyliczonych odrębnie dla gruntów, budynków i budowli na podstawie danych, o których mowa w pkt 1 i

2.

3. Regionalna izba obrachunkowa sprawdza prawidłowość sporządzonych wniosków pod względem rachunkowym oraz formalnym, a następnie przekazuje je, w terminie do dnia 10 września roku budżetowego, do ministra właściwego do spraw finansów publicznych. §

4. W terminie do dnia 25 listopada roku budżetowego minister właściwy do spraw finansów publicznych:

1) informuje gminy o wysokości części rekompensującej subwencji;

2) przekazuje na rachunek budżetu gminy kwotę części rekompensującej subwencji, ustaloną na podstawie wniosku złożonego w terminie, o którym mowa w § 3 ust.

1. § 5.

1. Gminy przekazują do ministra właściwego do spraw finansów publicznych, w terminie do dnia 10 maja roku budżetowego, informację o przewidywanej w roku budżetowym wysokości ubytku dochodów, wynikającego ze zwolnienia z podatku od nieruchomości, o którym mowa w § 2 ust.

1.

2. W informacji należy podać:

1) podstawę opodatkowania podatkiem od nieruchomości gruntów, budynków i budowli zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę, o którym mowa w § 1 pkt 1;

2) stawki podatku od nieruchomości, według uchwały rady gminy, obowiązujące w 2000 r.;

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 65, poz. 599 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 65, poz. 602 z 20042004-04-16

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania w sprawach wydawania zezwoleń i wpisu do rejestru indywidualnych praktyk, indywidualnych specjalistycznych praktyk i grupowych praktyk pielęgniarek i położnych oraz danych objętych wpisem do rejestru

 • Dziennik Ustaw Nr 65, poz. 601 z 20042004-04-16

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków Specjalnego Programu Akcesyjnego na Rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w ramach Rocznych Umów Finansowych na lata 2002 i 2003

 • Dziennik Ustaw Nr 65, poz. 600 z 20042004-04-16

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie minimalnych wymagań utrzymywania gruntów rolnych w dobrej kulturze rolnej

 • Dziennik Ustaw Nr 65, poz. 598 z 20042004-04-16

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 65, poz. 597 z 20042004-04-16

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych

 • Dziennik Ustaw Nr 65, poz. 596 z 20042004-04-16

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie rodzajów roślin objętych płatnościami uzupełniającymi

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-06-28 poz. 769

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 czerwca 2011 r. w sprawie wykazu gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za rok 2010

 • Dziennik Ustaw z 2001-08-08 poz. 956

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2001 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad przyznawania gminom górniczym części rekompensującej subwencji ogólnej.

 • Dziennik Ustaw z 2001-08-07 poz. 915

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom kwoty rekompensującej dochody utracone z tytułu ustawowych ulg i zwolnień.

 • Dziennik Ustaw z 2013-09-09 poz. 1041

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2013 r. w sprawie wykazu gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za rok 2012

 • Dziennik Ustaw z 2010-07-26 poz. 908

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie wykazu gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za rok 2009


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.