Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 7, poz. 61 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Weterynarii

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-01-19
Data wydania:2004-01-05
Data wejscia w życie:2004-02-03
Data obowiązywania:2004-01-19

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 7, poz. 61 z 2004


61

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 5 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Weterynarii Na podstawie art. 34 ust. 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 752, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: ———————

1)

§

1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Gospodarki ˚ywnościowej z dnia 28 grudnia 1998 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Weterynarii (Dz. U. Nr 162, poz. 1154 oraz z 2002 r. Nr 176, poz. 1447) w załączniku § 3 otrzymuje brzmienie: „§ 3.

1. W skład Głównego Inspektoratu wchodzą:

1) Biuro Budżetowo-Finansowe;

2) Biuro Higieny Ârodków Spożywczych Pochodzenia Zwierzęcego;

3) Biuro do Spraw Unii Europejskiej i Współpracy z Zagranicą;

4) Biuro Kontroli;

2)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305). Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 29, poz. 320, Nr 123, poz. 1350 i Nr 129, poz. 1438, z 2002 r. Nr 112, poz. 976 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 450, Nr 122, poz. 1144, Nr 165, poz. 1590 i Nr 208, poz. 2020.

Dziennik Ustaw Nr 7

5) Biuro OrganizacyjnoPrawne;

6) Biuro do Spraw Granic;                — 269 —                Poz. 61


2. Organizację wewnętrzną biur Głównego Inspektoratu i szczegółowy zakres zadań biur oraz osób zajmujących stanowiska, o których mowa w ust. 1 pkt 9 i 10, określa regulamin organizacyjny nadany przez Głównego Lekarza Weterynarii.”.

7) Biuro Ârodków ˚ywienia Zwierząt, Farmacji i Utylizacji;

8) Biuro Zdrowia i Ochrony Zwierząt;

9) Stanowisko do Spraw Audytu Wewnętrznego;

10) Stanowisko do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych.

§

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: W. Olejniczak

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 7, poz. 61 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 7, poz. 63 z 20042004-01-19

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu

 • Dziennik Ustaw Nr 7, poz. 62 z 20042004-01-19

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 grudnia 2003 r. w sprawie warunków i sposobu pilotowania pojazdów oraz wysokości opłat

 • Dziennik Ustaw Nr 7, poz. 60 z 20042004-01-19

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru długości tkanin, drutu, kabla, materiałów taśmowych, opatrunkowych i papierowych

 • Dziennik Ustaw Nr 7, poz. 59 z 20042004-01-19

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazów, napełnianiu zbiorników gazami oraz używaniu i magazynowaniu karbidu

 • Dziennik Ustaw Nr 7, poz. 58 z 20042004-01-19

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać analizatory spalin samochodowych

 • Dziennik Ustaw Nr 7, poz. 57 z 20042004-01-19

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków

 • Dziennik Ustaw Nr 7, poz. 56 z 20042004-01-19

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie procedur uproszczonych

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-11-08 poz. 1554

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 października 2002 r. zmieniajace rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska.

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-14 poz. 1797

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Farmaceutycznemu.

 • Dziennik Ustaw z 2002-10-23 poz. 1447

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Weterynarii.

 • Dziennik Ustaw z 2009-07-21 poz. 973

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Farmaceutycznemu

 • Dziennik Ustaw z 1999-03-19 poz. 279

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 19 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Kolejnictwa.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.