Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 681 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie stawek opłat za wydawanie etykiet, paszportów roślin i plomb urzędowych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-04-22
Data wydania:2004-04-07
Data wejscia w życie:2004-05-01
Data obowiązywania:2004-04-22

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 681 z 2004


Dziennik Ustaw Nr 74                — 4432 —                Poz. 681


681

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie stawek opłat za wydawanie etykiet, paszportów roślin i plomb urzędowych Na podstawie art. 104 pkt 2 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa stawki opłat za wydawanie etykiet, paszportów roślin oraz plomb urzędowych przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa, zwanego dalej „wojewódzkim inspektorem”. §

2. Stawka opłaty za wydanie etykiety spełniającej wymagania etykiety urzędowej określonej w przepisach o nasiennictwie:

1) wypełnionej przez wojewódzkiego inspektora, w przypadku materiału: a) szkółkarskiego — wynosi 0,10 zł, b) siewnego — wynosi 0,23 zł;

2) niewypełnionej przez wojewódzkiego inspektora, w przypadku materiału: ———————

1)

a) szkółkarskiego — wynosi 0,08 zł, b) siewnego — wynosi 0,20 zł. §

3. Stawka opłaty za wydanie paszportu roślin w formie etykiety zawierającej:

1) 10 informacji — wynosi 0,23 zł;

2) 5 informacji — wynosi 0,10 zł;

3) 10 informacji oraz spełniającej wymagania etykiety urzędowej określonej w przepisach o nasiennictwie, w przypadku: a) sadzeniaków ziemniaka — wynosi 0,23 zł, b) materiału siewnego, innego niż wymieniony w lit. a — wynosi 0,10 zł. §

4. Stawka opłaty za wydanie plomby urzędowej wynosi 0,30 zł. §

5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej, z wyjątkiem § 3 pkt 1 i 2, które wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: W. Olejniczak

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 681 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 687 z 20042004-04-22

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 kwietnia 2004 r. sygn. akt SK 56/03

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 686 z 20042004-04-22

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni na obszarze miasta stołecznego Warszawy

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 685 z 20042004-04-22

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia organizmów morskich objętych ogólną kwotą połowową w 2004 r. oraz sposobu i warunków podziału tej kwoty

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 684 z 20042004-04-22

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia ostatecznego terminu rejestracji przekazania gospodarstwa, w którym jest produkowany tytoń

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 683 z 20042004-04-22

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia warunków podziału dodatkowych kwot produkcji surowca tytoniowego

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 682 z 20042004-04-22

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia rejonów uprawy tytoniu

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 680 z 20042004-04-22

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru oświadczenia myśliwego

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 679 z 20042004-04-22

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia dokumentacji dotyczącej materiału siewnego oraz zakresu i terminów składania informacji o obrocie materiałem siewnym

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 678 z 20042004-04-22

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu, trybu oraz terminów przekazywania sprawozdań i informacji przez agencje płatnicze do jednostki koordynującej

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 677 z 20042004-04-22

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 kwietnia 2004 r. w sprawie nadania statutu Centralnemu Ośrodkowi Badania Odmian Roślin Uprawnych

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 676 z 20042004-04-22

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie Ośrodek Badawczo-Rozwojowy "ERG" w Jaśle

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 675 z 20042004-04-22

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie ilości wyrobów akcyzowych zharmonizowanych z akcyzą na terytorium państwa członkowskiego Wspólnoty Europejskiej, przywożonych przez osoby fizyczne, które wskazują na przeznaczenie tych wyrobów do celów handlowych

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 674 z 20042004-04-22

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu akcyzy od wyrobów akcyzowych zharmonizowanych

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 673 z 20042004-04-22

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu akcyzy w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 672 z 20042004-04-22

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy od samochodu osobowego w nabyciu wewnątrzwspólnotowym

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 671 z 20042004-04-22

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu organizowania i przeprowadzania egzaminu na audytora wewnętrznego oraz działania Komisji Egzaminacyjnej

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 670 z 20042004-04-22

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru informacji podsumowującej o dokonanych nabyciach wewnątrzwspólnotowych i dostawach wewnątrzwspólnotowych wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 669 z 20042004-04-22

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie wzorów zgłoszeń rejestracyjnych w zakresie podatku akcyzowego

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 668 z 20042004-04-22

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym, wzoru deklaracji uproszczonej oraz sposobu prowadzenia ewidencji nabywanych wyrobów akcyzowych

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 667 z 20042004-04-22

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-12-20 poz. 1611

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek opłat za usługi świadczone przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz za wydawanie etykiet, paszportów roślin lub plomb urzędowych

 • Legislacja UE z 2005-03-03 nr 57 poz. 23

  Dyrektywa Komisji 2005/17/WE z dnia 2 marca 2005 r. zmieniająca niektóre przepisy dyrektywy 92/105/EWG w sprawie paszportów roślin

 • Dziennik Ustaw z 2013-08-05 poz. 884

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności związane z identyfikacją i rejestracją koniowatego, wydaniem i doręczeniem paszportu koniowatego lub jego duplikatu oraz z wydawaniem i doręczaniem paszportów bydła lub ich duplikatów

 • Dziennik Ustaw z 2009-02-12 poz. 138

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu pobierania opłat związanych z identyfikacja i rejestracją konia, wydaniem i doręczeniem paszportu konia lub jego duplikatu i opłat za czynności związane z wydawaniem i doręczaniem paszportów bydła lub ich duplikatów

 • Legislacja UE z 2010-10-22 nr 278 poz. 32

  Sprostowanie do decyzji Rady 2010/621/UE z dnia 8 października 2010 r. w sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej Umowy między Unią Europejską (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.