Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 733 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie współpracy pomiędzy instytucjami finansowymi upoważnionymi do gwarantowania długów celnych a Agencją Rynku Rolnego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-04-24
Data wydania:2004-04-21
Data wejscia w życie:2004-05-01
Data obowiązywania:2004-04-24

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 733 z 2004


Strona 1 z 6

Dziennik Ustaw Nr 78                — 4718 —                Poz. 733


733

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie współpracy pomiędzy instytucjami finansowymi upoważnionymi do gwarantowania długów celnych a Agencją Rynku Rolnego Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. Nr 42, poz. 386) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa zasady współpracy pomiędzy instytucjami finansowymi upoważnionymi do gwarantowania długów celnych, zwanymi dalej „instytucjami finansowymi”, a Agencją Rynku Rolnego, zwaną dalej „Agencją”, w zakresie udzielania przez te instytucje gwarancji, stanowiących zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z płatności dokonywanych przez Agencję w ramach mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej. §

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) gwarancji transakcji pojedynczej — rozumie się przez to gwarancję udzieloną Agencji, przez instytucję finansową, która obejmuje transakcję jednostkową;

2) gwarancji zbiorczej — rozumie się przez to gwarancję udzieloną Agencji przez instytucję finansową, która obejmuje zabezpieczenie każdej transakcji w ramach sumy gwarantowanej;

3) RUG — rozumie się przez to prowadzony przez Agencję rejestr instytucji finansowych. §

3. Wzór formularza gwarancji transakcji pojedynczej i formularza gwarancji zbiorczej określają odpowiednio załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia. § 4.

1. Agencja współpracuje z instytucjami finansowymi na zasadach określonych przepisami Komisji Europejskiej w ramach realizacji mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej, przez wzajemne przekazywanie niezbędnych dokumentów i udzielanie pisemnych informacji mogących mieć wpływ na ważność złożonych dokumentów lub podejmowanych czynności, terminową realizację należnych płatności tytułem udzielonych gwarancji, a także dążenie do ugodowego rozstrzygania ewentualnych sporów.

2. W ramach współpracy, o której mowa w ust. 1:

1) Agencja równo traktuje wszystkie instytucje finansowe udzielające na jej rzecz gwarancji, zabezpie———————

1)

cza dokumenty gwarancyjne przed uszkodzeniem bądź utratą, rzetelnie prowadzi rejestry określone w odrębnych przepisach, a także rozliczenia;

2) instytucja finansowa zabezpiecza przekazane jej przez Agencję dokumenty oraz informacje zgodnie z odrębnymi przepisami, terminowo realizuje obciążające ją płatności, rzetelnie prowadzi rejestry określone odrębnymi przepisami, a także rozliczenia.

3. Szczegółowe warunki współpracy określa umowa zawarta pomiędzy instytucją finansową a Agencją.

4. Umowa, o której mowa w ust. 3, powinna zawierać co najmniej:

1) zobowiązanie instytucji finansowej do: a) przekazywania Agencji uwierzytelnionego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, b) przekazywania Agencji listy osób upoważnionych do podpisywania dokumentów gwarancyjnych oraz innych dokumentów związanych z gwarancjami, zawierającej imię i nazwisko, numer dowodu osobistego, stanowisko, zakres uprawnień oraz wzór podpisu osoby upoważnionej, c) niezwłocznego informowania Agencji o zmianach mogących mieć wpływ na ważność dokumentów, o których mowa w lit. a i b, z tym że o zmianach informacji dotyczących osób, o których mowa w lit. b — nie później niż w terminie 3 dni od dnia wystąpienia takich zmian;

2) zobowiązanie Agencji do: a) przekazywania instytucji finansowej wykazu osób uprawnionych do podpisywania wezwań do zapłaty, wraz z kartami wzorów podpisów tych osób, b) niezwłocznego informowania instytucji finansowej o nieprzyjęciu gwarancji lub aneksu do gwarancji, a także o przyjęciu aneksu do gwarancji.

5. Umowa, o której mowa w ust. 3, może zostać wypowiedziana przez instytucję finansową lub Agencję z zachowaniem 90-dniowego terminu wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, że zobowiązania wynikające z gwarancji pozostają w mocy. § 5.

1. Agencja dokonuje wpisu instytucji finansowej do RUG i nadaje jej niepowtarzalny numer identyfikacyjny, po zawarciu umowy, o której mowa w § 4

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 733 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 736 z 20042004-04-24

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie służby informacji lotniczej oraz szczegółowych zasad działania telekomunikacji lotniczej

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 735 z 20042004-04-24

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telefonicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 734 z 20042004-04-24

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących gospodarowania numeracją w publicznych sieciach telefonicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 732 z 20042004-04-24

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 2004 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2005-06-02 poz. 809

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie współpracy pomiędzy instytucjami finansowymi upoważnionymi do gwarantowania długów celnych a Agencją Rynku Rolnego

 • Dziennik Ustaw z 2002-07-03 poz. 889

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie kosztów transportu masła i odtłuszczonego mleka w proszku.

 • Legislacja UE z 2004-11-30 nr 354 poz. 29

  Informacja dotycząca wejścia w życie Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Indii dotyczącej współpracy celnej i wzajemnej pomocy administracyjnej (...)

 • Dziennik Ustaw z 2004-04-23 poz. 713

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie ustanowienia Agencji Rynku Rolnego agencją płatniczą

 • Dziennik Ustaw z 2001-03-01 poz. 179

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.