Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 734 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących gospodarowania numeracją w publicznych sieciach telefonicznych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-04-24
Data wydania:2004-04-15
Data wejscia w życie:2004-05-09
Data obowiązywania:2004-04-24

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 734 z 2004


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 78                — 4724 —                Poz. 734


734

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących gospodarowania numeracją w publicznych sieciach telefonicznych Na podstawie art. 99 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73, poz. 852, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. Określa się szczegółowe wymagania dotyczące gospodarowania numeracją w publicznych sieciach ————————

1)

telefonicznych, stanowiące załącznik do rozporządzenia. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Infrastruktury: w z. A. Piłat

Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — łączność, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165, Nr 141, poz. 1359 i Nr 232, poz. 2322).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 122, poz. 1321 i Nr 154, poz. 1800 i 1802, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676 i Nr 166, poz. 1360 oraz z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1652.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r. (poz. 734)

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE GOSPODAROWANIA NUMERACJĄ W PUBLICZNYCH SIECIACH TELEFONICZNYCH1)

1. Szczegółowe wymagania dotyczące gospodarowania numeracją w publicznych sieciach telefonicznych stosuje się do numeracji:

1) abonenckiej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej;

2) abonenckiej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej;

3) abonenckich usług specjalnych, zwanej dalej „AUS”;

4) dostępu do sieci operatorów świadczących usługi przez numer dostępu, zwanej dalej „NDS”;

5) dostępu do sieci teleinformatycznych, zwanej dalej „NDSI”;

6) dostępu do usług sieci inteligentnych, zwanej dalej „NDIN”.

2. Wymagania, jakim powinno odpowiadać gospodarowanie numeracją abonencką w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej:

1) minimalny przydzielony operatorowi blok numerów, zwanych dalej „NN”, powinien składać się z 1 000 NN o tych samych cyfrach SPQM, gdzie ————————

1)

symbole literowe SPQM oznaczają początkowe cyfry przydzielonego bloku numerów, przy czym symbolowi literowemu „M” odpowiada tysiąc NN;

2) przydzielony zakres numeracji powinien stanowić wielokrotność 1 000 NN.

3. Wymagania, jakim powinno odpowiadać gospodarowanie numeracją abonencką w ruchomej publicznej sieci telefonicznej:

1) operatorowi ruchomej publicznej sieci telefonicznej przydziela się wskaźnik (wyróżnik) sieci od 2 do 5 cyfr;

2) stosuje się jednolitą 9-cyfrową numerację krajową abonentów o formacie ABSPQMCDU, gdzie symbole literowe oznaczają kolejne cyfry w numerze krajowym zakończenia sieci;

3) minimalny przydzielony operatorowi blok numerów powinien składać się z 100 000 NN o tych samych cyfrach ABSP;

4) przydzielony zakres numeracji powinien stanowić wielokrotność 100 000 NN;

5) dopuszcza się przydzielanie bloków n x 10 000 NN operatorowi posiadającemu zezwolenie telekomunikacyjne bez określenia warunków wykorzystywania częstotliwości.

Numeracja jest zgodna z zaleceniem E—164 Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (International Telecommunication Union — ITU).

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 734 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 736 z 20042004-04-24

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie służby informacji lotniczej oraz szczegółowych zasad działania telekomunikacji lotniczej

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 735 z 20042004-04-24

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telefonicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 733 z 20042004-04-24

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie współpracy pomiędzy instytucjami finansowymi upoważnionymi do gwarantowania długów celnych a Agencją Rynku Rolnego

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 732 z 20042004-04-24

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 2004 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2013-07-16 poz. 811

  Obwieszczenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących gospodarowania numeracją w publicznych sieciach telefonicznych

 • Komunikat UE z 2007-12-17 nr 306 poz. 195

  — Załącznik — Tabele ekwiwalencyjne, o których mowa w artykule 2 Protokołu nr 1 zmieniającego protokoły dołączone do Traktatu o Unii Europejskiej, (...)

 • Dziennik Ustaw z 2001-04-04 poz. 358

  Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie szczegółowych kryteriów ustalania udziału operatora w rynku usługi telekomunikacyjnej oraz sposobu określania tego udziału.

 • Komunikat UE z 2007-12-17 nr 306 poz. 202

  ZAŁĄCZNIK

 • Legislacja UE z 2004-11-25 nr 349 poz. 32

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 74/2004 z dnia 8 czerwca 2004 r. zmieniająca załącznik XI (Usługi telekomunikacyjne) do Porozumienia EOG


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.