Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 739 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu przekazywania środków finansowych na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz sposobu sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-04-26
Data wydania:2004-04-14
Data wejscia w życie:2004-05-01
Data obowiązywania:2004-04-26

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 739 z 2004


Strona 1 z 8
739

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu przekazywania środków finansowych na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz sposobu sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 35, poz. 305 i Nr 64, poz. 593) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa:

1) tryb przekazywania środków finansowych na wypłaty świadczeń rodzinnych podmiotom realizującym świadczenia rodzinne;

2) sposób sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych o zadaniach zrealizowanych ze środków budżetu państwa w zakresie świadczeń rodzinnych, zwanych dalej „sprawozdaniami”. § 2.

1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w okresie od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 31 sierpnia 2005 r., przekazuje dysponentom części budżetowych środki finansowe na realizację świadczeń rodzinnych:

1) wojewodom dla gmin z przeznaczeniem dla osób, o których mowa w art. 48 ust. 2 pkt 1 i art. 50 ust. 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, zwanej dalej „ustawą”,

2) wojewodom dla powiatów z przeznaczeniem dla komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej,

3) wojewodom dla komend wojewódzkich Państwowej Staży Pożarnej,

Dziennik Ustaw Nr 80                — 5022 —                Poz. 739


4) Prezesowi Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dla podmiotów, o których mowa w art. 48 ust. 2 pkt 2 lit. a, d, e i f ustawy,

5) Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministrowi Sprawiedliwości, Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefowi Agencji Wywiadu, Prezesowi Sądu Najwyższego, Prezesowi Naczelnego Sądu Administracyjnego, Prezesowi Trybunału Konstytucyjnego, Prezesowi Instytutu Pamięci Narodowej — Komisji Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, dyrektorom sądów apelacyjnych dla podmiotów, o których mowa w art. 48 ust. 2 pkt 2 lit. b i g ustawy, z uwzględnieniem pkt 2 i 3,

6) Prezesowi Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dla osób podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników w terminach zapewniających bieżącą wypłatę świadczeń rodzinnych.

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w okresie od dnia 1 września 2005 r. do dnia 31 sierpnia 2006 r., przekazuje dysponentom części budżetowych środki finansowe na realizację świadczeń rodzinnych:

1) wojewodom dla gmin z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych,

2) Prezesowi Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dla podmiotów, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 2 ustawy, w terminach zapewniających bieżącą wypłatę świadczeń rodzinnych.

3. Zakład Ubezpieczeń Społecznych na świadczenia rodzinne wypłacane z zaliczeniem na poczet składek na ubezpieczenia społeczne otrzymuje środki finansowe w miesiącu, w którym następuje rozliczenie składek.

4. Od dnia 1 września 2006 r. minister właściwy do spraw finansów publicznych przekazuje wojewodom środki finansowe dla gmin na realizację świadczeń rodzinnych. § 3.

1. Dysponenci części budżetowych, o których mowa w § 2, przekazują środki finansowe podmiotom wypłacającym świadczenia rodzinne, z uwzględnieniem danych wynikających ze sprawozdań.

2. Wojewoda przekazuje gminie środki finansowe na całkowite finansowanie świadczeń rodzinnych i kosztów obsługi, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne, z uwzględnieniem danych wynikających ze sprawozdań, o których mowa odpowiednio w § 4 ust. 1 lub 2, oraz szacowanej na tej podstawie liczby osób w rodzinach uprawnionych do świadczeń rodzinnych, w terminach określonych w przepisach o finansach publicznych. § 4.

1. Gmina, za okres od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 30 czerwca 2004 r., składa wojewodzie, w terminie do dnia 20 lipca 2004 r., sprawozdanie zawierające in-

formacje o wypłaconych świadczeniach rodzinnych i kosztach ich obsługi, składkach na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz składkach na ubezpieczenie zdrowotne, na podstawie bieżącej ewidencji wypłaconych świadczeń rodzinnych, zapłaconych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne, a także kosztów obsługi.

2. Gmina, od dnia 1 lipca 2004 r., składa wojewodzie, raz na kwartał, w terminie do

20. dnia miesiąca następującego po upływie kwartału, sprawozdanie zawierające informacje o wypłaconych świadczeniach rodzinnych i kosztach ich obsługi, składkach na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz składkach na ubezpieczenie zdrowotne, na podstawie bieżącej ewidencji wypłaconych świadczeń rodzinnych, zapłaconych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne, a także kosztów obsługi.

3. Powiat, za okres od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 30 czerwca 2004 r., składa wojewodzie, w terminie do dnia 20 lipca 2004 r., sprawozdanie zawierające informacje o wypłaconych świadczeniach rodzinnych, na podstawie bieżącej ewidencji wypłaconych świadczeń rodzinnych przez komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.

4. Powiat, od dnia 1 lipca 2004 r. do dnia 31 sierpnia 2005 r., składa wojewodzie, raz na kwartał, w terminie do

20. dnia miesiąca następującego po upływie kwartału, sprawozdanie zawierające informacje o wypłaconych świadczeniach rodzinnych, na podstawie bieżącej ewidencji wypłaconych świadczeń rodzinnych przez komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.

5. Wojewoda, za okres od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 30 czerwca 2004 r., składa zbiorcze sprawozdanie ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego, w terminie do dnia 25 lipca 2004 r.

6. Wojewoda, za okres od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 30 czerwca 2004 r., składa sprawozdanie zawierające informacje o wypłaconych świadczeniach rodzinnych, na podstawie bieżącej ewidencji wypłaconych świadczeń rodzinnych przez komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej, ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego, w terminie do dnia 20 lipca 2004 r.

7. Wojewoda, od dnia 1 lipca 2004 r. do dnia 31 sierpnia 2005 r., składa ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego, raz na kwartał, w terminie do

20. dnia miesiąca następującego po upływie kwartału, sprawozdanie obejmujące informacje o świadczeniach rodzinnych, na podstawie bieżącej ewidencji wypłaconych świadczeń rodzinnych przez komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej.

8. Wojewoda, od dnia 1 lipca 2004 r., składa zbiorcze sprawozdanie ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego, raz na kwartał, w termi-

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 739 z 2004 - pozostałe dokumenty:

  • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 742 z 20042004-04-26

    Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy

  • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 741 z 20042004-04-26

    Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego

  • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 740 z 20042004-04-26

    Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie upoważnienia do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.