Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 82, poz. 757 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 kwietnia 2004 r. w sprawie spisu wyborców dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-04-26
Data wydania:2004-04-09
Data wejscia w życie:2004-04-26
Data obowiązywania:2004-04-26

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 82, poz. 757 z 2004


757

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 9 kwietnia 2004 r. w sprawie spisu wyborców dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Parlamentu Europejskiego Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. — Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa sposób:

1) sporządzania i aktualizacji spisu wyborców przebywających na polskich statkach morskich znajdujących się w podróży w dniu wyborów;

2) powiadamiania urzędów gmin o objętych spisem wyborców osobach stale zamieszkałych w kraju;

3) wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania. § 2.

1. Do spisu wyborców, o którym mowa w § 1 pkt 1, kapitan statku, zwany dalej „kapitanem”, wpisuje wyborców, którzy złożyli wnioski spełniające warunki określone w art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. — Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego.

2. Spis wyborców sporządza się w dwóch egzemplarzach.

3. Spis wyborców dzieli się na część A i część B.

4. Część A spisu wyborców obejmuje wyborców będących obywatelami polskimi.

5. Część B spisu wyborców obejmuje obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi ———————

1)

wpisanych do rejestru wyborców w gminach położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Na statku, na którym nie przebywają obywatele Unii Europejskiej niebędący obywatelami polskimi, części B spisu wyborców nie sporządza się. § 3.

1. Spis wyborców w części A i części B sporządza się na formularzach, według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie spisu wyborców w wyborach do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 62, poz. 583).

2. Spis wyborców sporządza się zgodnie z rubrykami formularza, z tym że w rubryce „adres zamieszkania” wpisuje się adres stałego zamieszkania wyborcy w Rzeczypospolitej Polskiej. W odniesieniu do obywateli polskich stale zamieszkałych za granicą wpisuje się adres zamieszkania wyborcy za granicą.

3. Spis wyborców sporządza się w kolejności alfabetycznej nazwisk wyborców. § 4.

1. Spis wyborców sporządza się pismem maszynowym lub w formie wydruku komputerowego albo pismem ręcznym — atramentem lub długopisem.

2. Formularz spisu wyborców wypełnia się dwustronnie.

3. W razie sporządzania formularza spisu wyborców w formie wydruku komputerowego:

1) można przyjąć układ spisu wyborców odmienny od określonego we wzorze, pod warunkiem zamieszczenia wszystkich danych przewidzianych w tym wzorze;

2) nie stosuje się warunku określonego w ust. 2.

Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165, Nr 141, poz. 1359 i Nr 232, poz. 2322).

Dziennik Ustaw Nr 82                — 5244 —                Poz. 757


§

5. Kapitan, za pośrednictwem armatora, powiadamia niezwłocznie urząd gminy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wyborcy o wpisaniu go do spisu wyborców lub o jego skreśleniu ze spisu wyborców. §

6. Kapitan podpisuje każdy arkusz spisu wyborców i opatruje go swoją pieczęcią. § 7.

1. O sporządzeniu spisu wyborców kapitan powiadamia wyborców.

2. Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek osoby zainteresowanej, sporządzony według wzoru określonego w rozporządzeniu, o którym mowa w § 3 ust.

1. § 8.

1. Na żądanie wyborcy umieszczonego w spisie wyborców, zmieniającego miejsce pobytu przed dniem wyborów, kapitan wydaje zaświadczenie o prawie do głosowania.

2. Po wydaniu zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1, kapitan skreśla wyborcę ze spisu wyborców, zamieszczając w rubryce spisu „uwagi” adnotację „zaświadczenie”.

3. Wzór zaświadczenia o prawie do głosowania określa rozporządzenie, o którym mowa w § 3 ust.

1.

4. Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera osobiście za pokwitowaniem lub przez osobę pisemnie upoważnioną, pod warunkiem podania w upoważnieniu swojego numeru PESEL albo numeru paszportu lub nazwy i numeru innego dokumentu potwierdzającego tożsamość wyborcy. § 9.

1. Spis wyborców kapitan przekazuje w jednym egzemplarzu przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej najpóźniej w przeddzień wyborów.

2. Spis wyborców jest aktualizowany do dnia przekazania go przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej przez wpisanie osoby uprawnionej do udziału w wyborach na dodatkowym arkuszu spisu wyborców lub skreślenie ze spisu już sporządzonego.

3. Aktualizacji, o której mowa w ust. 1, podlegają obydwa egzemplarze spisu wyborców.

4. Przepisy § 3—6 stosuje się odpowiednio. § 10.

1. Po sporządzeniu spisu wyborców, a przed dniem głosowania, na dodatkowym formularzu spisu wyborców wpisuje się osoby, które:

1) zostały pominięte w spisie wyborców, jeżeli reklamacja w sprawie ich wpisania została uwzględniona przez kapitana;

2) zostały pominięte w spisie wyborców w wyniku oczywistego błędu.

2. Ze spisu wyborców skreśla się osoby:

1) wobec których kapitan wydał decyzję o ich skreśleniu ze spisu wyborców w wyniku reklamacji;

2) umieszczone w spisie wyborców w wyniku oczywistego błędu;

3) którym wydano zaświadczenie o prawie do głosowania.

3. Po dokonaniu zmian, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 2, w rubryce spisu wyborców „uwagi” umieszcza się odpowiednią adnotację „reklamacja” lub „omyłka”. §

11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Minister Infrastruktury: M. Pol

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 82, poz. 757 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 82, poz. 766 z 20042004-04-26

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu postępowania w sprawach podziału czasu rozpowszechniania audycji wyborczych, zakresu rejestracji, sposobu przygotowania i emisji tych audycji w wyborach do Parlamentu Europejskiego

 • Dziennik Ustaw Nr 82, poz. 765 z 20042004-04-26

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie list wydarzeń uznanych przez inne państwa europejskie za ważne wydarzenia oraz zasad wykonywania wyłącznych praw do telewizyjnych transmisji takich wydarzeń

 • Dziennik Ustaw Nr 82, poz. 764 z 20042004-04-26

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zapewnienia Państwowej Komisji Wyborczej wykonywania zadań związanych z nadzorem nad prowadzeniem rejestru wyborców i sporządzaniem spisów wyborców

 • Dziennik Ustaw Nr 82, poz. 763 z 20042004-04-26

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej

 • Dziennik Ustaw Nr 82, poz. 762 z 20042004-04-26

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych dotyczących ubiegających się o zatwierdzenie lub zatwierdzonych przedsiębiorstw przetwórczych i podmiotów skupujących

 • Dziennik Ustaw Nr 82, poz. 761 z 20042004-04-26

  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych

 • Dziennik Ustaw Nr 82, poz. 760 z 20042004-04-26

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru karty opłaty dodatkowej za jednokrotny przejazd po głównych drogach tranzytowych

 • Dziennik Ustaw Nr 82, poz. 759 z 20042004-04-26

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 kwietnia 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych

 • Dziennik Ustaw Nr 82, poz. 758 z 20042004-04-26

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania na polskich statkach morskich w wyborach do Parlamentu Europejskiego

 • Dziennik Ustaw Nr 82, poz. 756 z 20042004-04-26

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zakładom pracy chronionej pomocy finansowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 • Dziennik Ustaw Nr 82, poz. 755 z 20042004-04-26

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie środków budżetu państwa przeznaczonych na aktywizację zawodową na rynku pracy

 • Dziennik Ustaw Nr 82, poz. 754 z 20042004-04-26

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz rodzajów przyrządów pomiarowych, które są legalizowane bez zatwierdzenia typu

 • Dziennik Ustaw Nr 82, poz. 753 z 20042004-04-26

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów

 • Dziennik Ustaw Nr 82, poz. 752 z 20042004-04-26

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów)

 • Dziennik Ustaw Nr 82, poz. 751 z 20042004-04-26

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazu i terytorialnego zasięgu działania urzędów celnych i izb celnych, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi do wykonywania zadań w zakresie akcyzy na terytorium kraju

 • Dziennik Ustaw Nr 82, poz. 750 z 20042004-04-26

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie urzędów celnych właściwych dla przywozu lub wywozu produktów GMO

 • Dziennik Ustaw Nr 82, poz. 748 z 20042004-04-26

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 2004 r. w sprawie egzaminu uzupełniającego dla agentów celnych

 • Dziennik Ustaw Nr 82, poz. 747 z 20042004-04-26

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia izb celnych i urzędów celnych oraz określenia ich siedzib

 • Dziennik Ustaw Nr 82, poz. 746 z 20042004-04-26

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 2004 r. w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary

 • Dziennik Ustaw Nr 82, poz. 745 z 20042004-04-26

  Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców

porady prawne online

Porady prawne

 • Komitet wyborczy

  Jak zgodnie z obowiązującym prawem założyć Komitet Wyborczy wyborców do wyborów samorządowych? Gdzie taki komitet powinien być zarejestrowany i ile wynoszą ewentualne (...)

 • Rodzaj głosowania

  Spółka z o.o. ma na najbliższym zgromadzeniu powołać pełnomocnika działającego na rzecz i w imieniu spółki do dokonania jednorazowej czynności. Czy w takim przypadku (...)

 • Spis inwentarza

  Jak powinien wyglądać inwentarz, jeśli przedmiotem spadku jest nieruchomość?

 • Termin do sporządzenia spisu inwentarza spadku

  Czy do sporządzenia inwentarza spadku ustanowiony jest jakiś nieprzekraczalny termin?

 • Opodatkowanie ryczałtem usług malowania statków

  Firma wykonuje usługi malarsko-piaskarskie na statkach. Jaką stawką ryczałtu ewidencyjnego są opodatkowane te usługi?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-09 poz. 1417

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania na polskich statkach morskich w wyborach do Parlamentu Europejskiego

 • Monitor Polski 2011 nr 80 poz. 808

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 sierpnia 2011 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

 • Dziennik Ustaw z 2009-06-03 poz. 696

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania na polskich statkach morskich w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.

 • Monitor Polski 2009 nr 24 poz. 317

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.

 • Monitor Polski 2004 nr 18 poz. 313

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania kart do głosowania dla obwodów utworzonych na polskich statkach morskich, w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.