Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 85, poz. 799 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków dokonywania rozliczeń podatku akcyzowego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-04-27
Data wydania:2004-04-23
Data wejscia w życie:2004-05-01
Data obowiązywania:2004-04-27

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 85, poz. 799 z 2004


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 85                — 5451 —                Poz. 799


799

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków dokonywania rozliczeń podatku akcyzowego Na podstawie art. 19 ust. 7 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 i Nr 68, poz. 623) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa szczegółowy tryb i warunki dokonywania rozliczenia podatku akcyzowego, zwanego dalej „akcyzą”, przez jej obniżanie, w określonych przypadkach, o zapłaconą akcyzę. § 2.

1. W przypadku sprzedaży paliw silnikowych, olejów opałowych i olejów smarowych wytwarzanych z komponentów wymienionych w poz. 5—9 załącznika nr 1 do ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym, zwanej dalej „ustawą”, a także wytwarzanych w drodze mieszania, przeklasyfikowania produktów naftowych, etylizacji lub potasacji benzyn oraz deprasacji olejów napędowych, kwotę należnej akcyzy obniża się o kwotę akcyzy zapłaconej przy nabyciu lub imporcie komponentów przeznaczonych do wytwarzania tych wyrobów lub o akcyzę zapłaconą w wyniku ich przemieszczania poza teren zakładu, w którym zostały wyprodukowane.

2. W przypadku zużycia w składzie podatkowym wyrobów akcyzowych zharmonizowanych do wytwarzania preparatów smarowych wymienionych w poz. 12—14 załącznika nr 1 do ustawy, podatnik może obniżyć kwotę akcyzy należnej o kwotę akcyzy zapłaconej przy nabyciu lub imporcie surowców zużytych do wyprodukowania tych wyrobów.

3. W przypadku gdy podatnik przechowuje paliwa silnikowe i oleje opałowe stanowiące zapasy obowiązkowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o rezerwach państwowych oraz zapasach obowiązkowych paliw (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 197 oraz z 2004 r. Nr 42, poz. 386), to jest:

1) benzyny silnikowe i materiały pędne do silników lotniczych,

2) oleje napędowe do silników i materiały pędne do silników lotniczych na bazie nafty,

3) oleje opałowe, z wyłączeniem olejów do silników statków morskich — kwotę należnej akcyzy od sprzedaży wyrobów akcyzowych obniża się o kwotę akcyzy zapłaconej przy nabyciu lub imporcie paliw silnikowych przechowywanych jako zapasy obowiązkowe, a także o akcyzę zapłaconą przy nabyciu lub imporcie komponentów przeznaczonych do wytworzenia tych paliw. ———————

1)

4. Podatnicy sprzedający lub zużywający oleje opałowe lub napędowe, określone w poz. 4 załącznika nr 2 do ustawy, do innych celów niż opałowe, mogą obniżyć kwotę akcyzy należnej o kwotę akcyzy zapłaconej przy nabyciu lub imporcie tych wyrobów. § 3.

1. W przypadku sprzedaży napojów alkoholowych destylowanych, kwotę należnej akcyzy obniża się o kwotę akcyzy zapłaconej od importu napojów alkoholowych otrzymanych przez destylację wina z winogron oraz złożonych preparatów i koncentratów alkoholowych, zakupionych z przeznaczeniem do produkcji napojów alkoholowych destylowanych.

2. Przepis ust. 1 stosuje się również w przypadku zakupu w kraju wyrobów od ich importera, pod warunkiem że do faktury zakupu będzie dołączone oświadczenie importera o zapłaceniu akcyzy należnej od importu tych wyrobów.

3. W przypadku sprzedaży alkoholu etylowego lub jego zużycia na inny cel, niż to określono w zamówieniu potwierdzonym przez właściwego naczelnika urzędu celnego, kwotę należnej akcyzy pomniejsza się o kwotę akcyzy zapłaconej w cenie nabycia alkoholu etylowego. §

4. W przypadku sprzedaży importowanych napojów alkoholowych destylowanych i rozlewanych w kraju, kwotę należnej akcyzy obniża się o kwotę akcyzy zapłaconej od importu tych wyrobów. § 5.

1. W przypadku sprzedaży wyrobów wymienionych w poz. 24—27 załącznika nr 1 do ustawy, kwotę należnej akcyzy pomniejsza się o kwotę akcyzy zapłaconej w cenie zakupu tych wyrobów, zużytych do ich wytworzenia, lub zapłaconej od ich importu, jeżeli podatnicy przed sprzedażą tych wyrobów:

1) dokonują ich rozlewu;

2) poddają je leżakowaniu, kupażowaniu, to jest mieszaniu w celu osiągnięcia właściwych efektów barwy, smaku i aromatu, dosładzaniu, doprawianiu nalewką ziołową, nasycaniu dwutlenkiem węgla, barwieniu, doalkoholizowaniu lub maderyzacji, to jest przyśpieszeniu procesu dojrzewania przez zastosowanie oddziaływania termicznego.

2. Podatnicy mogą obniżyć należną akcyzę, jeżeli do faktur dokumentujących zakup wyrobów, po cenach zawierających akcyzę, dołączą aktualne zaświadczenia o niezaleganiu w podatku od towarów i usług oraz w podatku akcyzowym, wystawione przez właściwe organy podatkowe. Wymóg dołączania zaświadczenia nie dotyczy sprzedaży dokonywanej w trybie egzekucji administracyjnej.

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 85, poz. 799 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 85, poz. 801 z 20042004-04-27

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości chemicznych środków ochrony roślin, które mogą znajdować się w środkach spożywczych lub na ich powierzchni

 • Dziennik Ustaw Nr 85, poz. 800 z 20042004-04-27

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać zbiorniki pomiarowe

 • Dziennik Ustaw Nr 85, poz. 798 z 20042004-04-27

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników

 • Dziennik Ustaw Nr 85, poz. 797 z 20042004-04-27

  Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. o ratyfikacji Konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencji o Europolu), sporządzonej w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 85, poz. 796 z 20042004-04-27

  Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. o ratyfikacji Konwencji Nr 161 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej służb medycyny pracy, przyjętej w Genewie dnia 26 czerwca 1985 r.

porady prawne online

Porady prawne

 • Zmiana siedziby spółki a NIP

  W grudniu zmieniamy siedzibę spółki z o.o., co poniesie ze sobą konieczność zmiany Urzędu Skarbowego i złożenie aktualizacji NIP-2. Czy zmieni się NIP spółki?

 • Akcyza na biodiesel

  Ile wynosi akcyza na biodiesel wyprodukowany z oleju rzepakowego PKWiU 24.66.48-90.30?

 • Przerejestrowanie samochodu a koszty

  Przebywam w Niemczech od 1999 (studiuję, pracuję, jestem tu zameldowany). Parę lat wstecz nabylem i zarejestrowalem na siebie w Niemczech auto. Obecnie chciałbym je przerejestrować (...)

 • Odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów

  W jakich sytuacjach ustawa o gospodarce nieruchomościami zezwala na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów?

 • Podatek VAT

  Czy nadwyżka podatku naliczonego nad należnym wykazana w deklaracji VAT-7 za miesiąc grudzień przechodzi na następny rok, tzn. może być rozliczona w styczniu następnego (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-08-10 poz. 1817

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i warunków dokonywania rozliczeń podatku akcyzowego

 • Monitor Polski 2010 nr 6 poz. 54

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 22 stycznia 2010 r. w sprawie wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie trybu dokonywania płatności i rozliczeń

 • Legislacja UE z 2010-03-18 nr 68 poz. 24

  Sprostowanie do dyrektywy Rady 2010/12/UE z dnia 16 lutego 2010 r. zmieniającej dyrektywy 92/79/EWG, 92/80/EWG i 95/59/WE w zakresie struktury oraz (...)

 • Dziennik Ustaw z 2009-01-07 poz. 5

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2009 r.

 • Dziennik Ustaw z 2010-12-13 poz. 1541

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2011 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.