Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 802 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie poddania kobiet obowiązkowi stawienia się do poboru

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-04-28
Data wydania:2004-04-06
Data wejscia w życie:2004-07-01
Data obowiązywania:2004-04-28

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 802 z 2004


802

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie poddania kobiet obowiązkowi stawienia się do poboru Na podstawie art. 48 ust. 9 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa grupy kobiet poddane obowiązkowi stawienia się do poboru oraz wskazuje stanowiska służbowe, na które przeznacza się kobiety do czynnej służby wojskowej. §

2. Kobiety w wieku określonym w art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, które w danym roku szkolnym kończą naukę:

1) w szkołach pomaturalnych, wyższych szkołach zawodowych i szkołach wyższych — prowadzących kształcenie w zawodzie pielęgniarki lub położnej,

2) w szkołach średnich, wyższych szkołach zawodowych i szkołach wyższych — prowadzących kształcenie w zawodach weterynaryjnych — poddaje się obowiązkowi stawienia się w tym roku do poboru, o ile już nie stawały do poboru. § 3.

1. Kobiety, o których mowa w § 2, przeznacza się do czynnej służby wojskowej na następujące stanowiska służbowe:

1) pielęgniarka; ———————

1)

2) pielęgniarka anestezjologiczna;

3) pielęgniarka oddziałowa;

4) pielęgniarka opatrunkowa;

5) pielęgniarka operacyjna;

6) pielęgniarka zabiegowa;

7) asystentka stomatologiczna;

8) starszy instruktor;

9) instruktor;

10) starszy laborant;

11) laborant;

12) starszy technik medyczny;

13) technik medyczny;

14) dietetyczka.

2. Przy przeznaczaniu kobiet do czynnej służby wojskowej na stanowiska służbowe, o których mowa w ust. 1, uwzględnia się przepisy w sprawie prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet. §

4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2004 r.2) Prezes Rady Ministrów: L. Miller ———————

2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 732, Nr 113, poz. 984 i 985, Nr 156, poz. 1301, Nr 166, poz. 1363, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679 i 1687 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 139, poz. 1326, Nr 179, poz. 1750, Nr 210, poz. 2036 i Nr 223, poz. 2217.

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 1992 r. w sprawie poddania kobiet obowiązkowi stawienia się do poboru oraz przeznaczania ich do czynnej służby wojskowej (Dz. U. Nr 66, poz. 333), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 802 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 810 z 20042004-04-28

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie pobierania próbek żywności w celu oznaczania pozostałości chemicznych środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 809 z 20042004-04-28

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazu towarów, które podlegają granicznej kontroli sanitarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 808 z 20042004-04-28

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie współpracy Głównego Lekarza Weterynarii z organami centralnymi państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Komisją Europejską w zakresie przestrzegania stosowania prawodawstwa weterynaryjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 807 z 20042004-04-28

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 806 z 20042004-04-28

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych

 • Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 805 z 20042004-04-28

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz środków krajowych przeznaczonych na realizację Wspólnej Polityki Rolnej

 • Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 804 z 20042004-04-28

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu i terminu powiadamiania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez otwarty fundusz emerytalny o zawarciu umowy z członkiem oraz dokonywania wypłaty transferowej

 • Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 803 z 20042004-04-28

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania kredytów i pożyczek ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego oraz niektórych wymagań dotyczących lokali i budynków finansowanych przy udziale tych środków

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.