Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 836 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wykorzystania środków Funduszu Żeglugi Śródlądowej na realizację przedsięwzięć promujących śródlądowy transport wodny

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-04-28
Data wydania:2004-04-21
Data wejscia w życie:2004-04-30
Data obowiązywania:2004-04-28

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 836 z 2004


836

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wykorzystania środków Funduszu ˚eglugi Âródlądowej na realizację przedsięwzięć promujących śródlądowy transport wodny Na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o Funduszu ˚eglugi Âródlądowej i Funduszu Rezerwowym (Dz. U. Nr 199, poz. 1672) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa:

1) wysokość oprocentowania kredytów preferencyjnych ze środków Funduszu ˚eglugi Âródlądowej, zwanego dalej „Funduszem”;

2) warunki i tryb udzielania dopłat do kredytów ze środków Funduszu oraz ich spłaty;

3) warunki i tryb przyznawania pożyczek oraz ich spłaty;

4) rodzaje dokumentów składanych przez wnioskodawcę kredytu lub pożyczki. §

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie — rozumie się przez to ustawę z dnia 28 października 2002 r. o Funduszu ˚eglugi Âródlądowej i Funduszu Rezerwowym;

2) Banku — rozumie się przez to Bank Gospodarstwa Krajowego;

3) kredycie — rozumie się przez to kredyt preferencyjny udzielony przez Bank lub inne banki na cele, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy; ———————

1)

4) dopłacie — rozumie się przez to dopłatę do kredytu ze środków Funduszu;

5) Radzie — rozumie się przez to Radę do Spraw Promocji ˚eglugi Âródlądowej. §

3. Wysokość oprocentowania kredytów udzielanych przez Bank ze środków Funduszu wynosi 0,4 stopy redyskonta weksli określanej przez Narodowy Bank Polski. § 4.

1. Dopłaty są udzielane przez Bank, jeżeli armator:

1) złoży wniosek o udzielenie dopłaty;

2) złoży oświadczenie o przeznaczeniu dopłaty na realizację inwestycji finansowanej z kredytu;

3) terminowo spłaca kredyt wraz z odsetkami oraz spłacił co najmniej 20% kwoty kredytu;

4) terminowo wpłaca składki roczne do Funduszu oraz spłaca inne zobowiązania publicznoprawne;

5) udokumentuje wykorzystanie kredytu w terminie i zakresie ustalonym w umowie kredytowej.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, stosuje się odpowiednio przepisy §

7. §

5. Okres spłaty dopłaty nie może przekroczyć dwukrotnego okresu spłaty kredytu, do którego Bank udzielił dopłaty. § 6.

1. Pożyczki są przyznawane przez Bank, jeżeli armator:

Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165, Nr 141, poz. 1359 i Nr 232, poz. 2322).

Dziennik Ustaw Nr 87                — 5699 —                Poz. 836


1) przeznaczy pożyczkę na realizację przedsięwzięć promujących śródlądowy transport wodny;

2) zapewni zabezpieczenie spłaty pożyczki.

2. Pożyczka podlega spłacie w okresie do 2 lat od daty jej uzyskania.

3. Okres karencji w spłacie pożyczki nie może przekroczyć 6 miesięcy.

4. Bank może przyznać pożyczkę nieoprocentowaną armatorowi znajdującemu się w trudnej sytuacji ekonomiczno-finansowej jedynie w przypadku, gdy przyczyni się ona do jej przezwyciężenia oraz odzyskania przez armatora rentowności. §

7. Armator ubiegający się o pożyczkę składa następujące dokumenty:

1) wniosek zawierający: a) dane, o których mowa w art. 20 ust.1 pkt 8 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 43 i Nr 100, poz. 1085, z 2002 r. Nr 199, poz. 1672, z 2003 r. Nr 211, poz. 2049 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41), b) proponowaną wysokość pożyczki, c) oświadczenie o przeznaczeniu pożyczki na realizację przedsięwzięć promujących śródlądowy transport wodny, d) proponowane zabezpieczenie spłaty pożyczki, e) proponowany harmonogram spłat, f) uzasadnienie;

2) załączniki do wniosku, o którym mowa w pkt 1: a) opinię Rady, b) bilans i rachunek zysków i strat za ostatni rok obrachunkowy lub informację o bieżącej sytuacji ekonomiczno-finansowej armatora, c) zaświadczenia z właściwego urzędu skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z realizacją zobowiązań publicznoprawnych, d) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, e) oświadczenie, że wywiązał się z obowiązku uiszczenia opłat i kar stanowiących przychód Narodowego Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej, f) program naprawczy, który podlega zaopiniowaniu przez Bank oraz Radę, w przypadku pożyczki nieoprocentowanej. § 8.

1. Wnioski armatorów o dopłatę lub o pożyczkę Bank rozpatruje w kolejności ich złożenia, w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia ich otrzymania przez Bank.

2. W przypadku gdy wniosek nie spełnia warunków określonych w § 7, Bank zwraca go armatorowi w celu uzupełnienia.

3. Termin rozpatrzenia uzupełnionego wniosku biegnie od dnia jego powtórnego otrzymania przez Bank. §

9. Armator ubiegający się o kredyt składa następujące dokumenty:

1) wniosek zawierający: a) dane, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej, b) proponowaną wysokość kredytu, c) proponowany sposób wypłaty przyznanego kredytu, d) opis inwestycji i jej planowaną efektywność ekonomiczną, e) strukturę finansowania inwestycji z podziałem na środki własne i obce, f) proponowany termin rozpoczęcia inwestycji i harmonogram jej realizacji, g) proponowany harmonogram spłaty kredytu, w tym proponowany okres karencji, h) proponowane zabezpieczenie spłaty kredytu;

2) załączniki: a) opinię Rady, b) zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z realizacją zobowiązań publicznoprawnych, c) bilans i rachunek zysków i strat za ostatni rok obrachunkowy lub informację o bieżącej sytuacji ekonomiczno-finansowej armatora, d) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, e) oświadczenie, że wywiązał się z obowiązku uiszczenia opłat i kar stanowiących przychód Narodowego Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej. §

10. Bank wypłaca dopłatę, pożyczkę lub kredyt po zawarciu z armatorem umowy, określającej w szczególności wysokość dopłaty, pożyczki lub kredytu oraz warunki i harmonogram ich spłat, a w przypadku pożyczki lub kredytu, po ustanowieniu zabezpieczeń. §

11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 kwietnia 2004 r. Minister Infrastruktury: M. Pol

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 836 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 837 z 20042004-04-28

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2004 r. o sprostowaniu błędu

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 835 z 20042004-04-28

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przyznawania świadczeń określonych w ustawie o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 834 z 20042004-04-28

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia rejestracji i ewidencji bezrobotnych oraz innych osób poszukujących pracy

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 833 z 20042004-04-28

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów i usług przedstawicielstwom dyplomatycznym, urzędom konsularnym oraz członkom personelu tych przedstawicielstw i urzędów, a także innym osobom zrównanym z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 832 z 20042004-04-28

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie stawek opłat pobieranych przez organy celne

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 831 z 20042004-04-28

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie wyznaczenia Dyrektora Izby Celnej w Szczecinie oraz Dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu do prowadzenia niektórych spraw celnych

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 830 z 20042004-04-28

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie wyznaczenia Dyrektora Izby Celnej w Warszawie do prowadzenia niektórych spraw celnych

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 829 z 20042004-04-28

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie przypadków, w których organ celny pobiera zabezpieczenie

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 828 z 20042004-04-28

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie postępowania z wnioskami o zaliczenie towarów na poczet kontyngentu taryfowego oraz trybu przekazywania informacji w zakresie rejestrowania i sprawowania kontroli przywozu towarów objętych procedurą nadzoru przywozu

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 827 z 20042004-04-28

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie kursu wymiany stosowanego w celu ustalania wartości celnej

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 826 z 20042004-04-28

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 825 z 20042004-04-28

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 824 z 20042004-04-28

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie odraczania terminu płatności należności celnych

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 823 z 20042004-04-28

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie kwoty, powyżej której należności uiszcza się w formie bezgotówkowej

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 822 z 20042004-04-28

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie dotacji przedmiotowej do świadczonych usług pocztowych związanych z przyjmowaniem, przemieszczaniem i doręczaniem przesyłek podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat pocztowych

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 821 z 20042004-04-28

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności przeprowadzanych w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu aktuariusza

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 820 z 20042004-04-28

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie zawodu regulowanego, w przypadku którego wyłączone jest uprawnienie do wyboru stażu adaptacyjnego albo testu umiejętności

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 819 z 20042004-04-28

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie przekazywania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu zwolnionych ze służby

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 818 z 20042004-04-28

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 817 z 20042004-04-28

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o inwalidztwie funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu, emerytów i rencistów Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji wywiadu

porady prawne online

Porady prawne

 • KŚT dla skutera wodnego

  Do jakiej grupy środków trwałych zaliczyć skuter wodny?

 • Przewóz grzecznościowy

  Czy jeśli w czasie przewozu grzecznościowego - np. na rowerze - jedna osoba wiezie drugą i pasażer doznaje uszczerbku na zdrowiu, może on dochodzić odszkodowania?

 • Wydatkowanie środków z ZFŚS

  Nasz były pracownik zwrócił się do firmy z wnioskiem o wypłatę zapomogi losowej z tytułu ciężkiej i przewlekłej choroby (porusza się na wózku inwalidzkim). Czy (...)

 • Pożyczka dla pracownika w braku ZFŚS

  Czy zakład pracy nie posiadający funduszu socjalnego może udzielić swojemu pracownikowi pożyczki na cele socjalno - mieszkaniowe?

 • Opodatkowanie bonów towarowych z ZFŚS

  Czy możemy naszym pracownikom zakupić z ZFŚS bony towarowe? Jeżeli tak, to jaka kwota będzie zwolniona z pdof oraz oskładkowania ZUS?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-09-10 poz. 1221

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia wykazu państw, w których wydane dokumenty w zakresie żeglugi śródlądowej uznawane są na zasadzie wzajemności przez dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej.

 • Monitor Polski 2012 poz. 567

  Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej lub przez niego nadzorowanych

 • Dziennik Ustaw z 2010-06-23 poz. 730

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie określenia dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej właściwych do przeprowadzania pomiaru statku i inspekcji technicznej statku

 • Dziennik Ustaw z 2012-01-17 poz. 58

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie określenia dyrektora urzędu żeglugi śródlądowej właściwego miejscowo do zarządzania usługami informacji rzecznej (RIS)

 • Monitor Polski 2013 poz. 958

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Infrastruktury i Rozwoju lub przez niego nadzorowanych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.