Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 73 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie sieci wymiany informacji

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-01-23
Data wydania:2004-01-09
Data wejscia w życie:2004-02-07
Data obowiązywania:2004-01-23

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 73 z 2004


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 9                — 359 —                Poz. 73


73

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie sieci wymiany informacji Na podstawie art. 50a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 752, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy zakres informacji podlegających wprowadzeniu do sieci wymiany informacji;

2) wzór informacji podlegających wprowadzeniu do sieci wymiany informacji stanowiący załącznik do rozporządzenia. § 2.

1. Do sieci wymiany informacji wprowadza się następujące informacje:

1) kolejny numer wiadomości;

2) kod jednostki organizacyjnej właściwej w sprawach weterynarii kraju pochodzenia towaru;

3) dane zawarte w świadectwie zdrowia przemieszczanego towaru: a) numer i datę wystawienia świadectwa zdrowia, b) nazwisko urzędowego lekarza weterynarii, który wydał świadectwo zdrowia;

4) nazwę nadawcy i nazwę kraju pochodzenia towaru (kod ISO); ———————

1)

5) adres i kod pocztowy miejsca wysyłki towaru;

6) w przypadku punktów kontroli granicznej: adres i kod pocztowy miejsca pochodzenia towaru;

7) nazwę, adres odbiorcy i nazwę kraju przeznaczenia towaru (kod ISO);

8) adres i kod pocztowy miejsca przeznaczenia towaru;

9) kod jednostki organizacyjnej właściwej w sprawach weterynarii kraju przeznaczenia towaru;

10) nazwę, kod grupy towarowej i kod przemieszczanego towaru;

11) liczbę lub ilość towaru i jednostki miary;

12) rodzaj środka transportu;

13) oznaczenie środka transportu, w szczególności: numer rejestracyjny samochodu ciężarowego, numer wagonu, numer lotu, nazwę statku, numer kontenera;

14) datę odprawy towaru;

15) godzinę odprawy towaru;

16) datę wysłania informacji.

2. W przypadku gdy towar nie został wywieziony z kraju pochodzenia, wprowadza się do sieci informację odwołującą informację wcześniejszą.

3. W przypadku gdy uległy zmianie dotychczas wprowadzone informacje, wprowadza się do sieci nową informację zmieniającą wcześniejszą informację. §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i obowiązuje do dnia uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: W. Olejniczak

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 29, poz. 320, Nr 123, poz. 1350 i Nr 129, poz. 1438, z 2002 r. Nr 112, poz. 976 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 450, Nr 122, poz. 1144, Nr 165, poz. 1590 i Nr 208, poz. 2020.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 stycznia 2004 r. (poz. 73)

WZÓR INFORMACJI PODLEGAJĄCYCH WPROWADZENIU DO SIECI WYMIANY INFORMACJI NUMER nnnnnnn/RRRR/ppppppp1)

1. NADAWCA — Data wysłania informacji. ———————

1)

Gdzie: nnnnnnn — kod jednostki ANIMO, RRRR — rok, w którym wprowadzono informację, ppppppp — numer kolejny powiadomienia o przesyłce z jednostki nnnnnnn w roku RRRR.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 73 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 75 z 20042004-01-23

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 stycznia 2004 r. sygn. akt SK 10/03

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 74 z 20042004-01-23

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 stycznia 2004 r. w sprawie jednolitych procedur oceny dokumentacji produktu biobójczego oraz kryteriów postępowania przy ocenie produktu biobójczego

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 72 z 20042004-01-23

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu spółek hodowli roślin uprawnych oraz hodowli zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 71 z 20042004-01-23

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie zwalniania żołnierzy z zawodowej służby wojskowej i służby kandydackiej w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 70 z 20042004-01-23

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 stycznia 2004 r. w sprawie kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów na potrzeby przemysłu farmaceutycznego

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 69 z 20042004-01-23

  Ustawa z dnia 26 listopada 2003 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o budowie nowego mostu granicznego przez rzekę Dziką Orlicę w przejściu granicznym Mostowice - Orlicke Zahori, sporządzonej w Warszawie dnia 20 marca 2002 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 68 z 20042004-01-23

  Ustawa z dnia 26 listopada 2003 r. o ratyfikacji Konwencji Nr 159 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia osób niepełnosprawnych, przyjętej w Genewie dnia 20 czerwca 1983 r.

porady prawne online

Porady prawne

 • Zwrot kosztów wymiany okien

  Czy spółdzielnia mieszkaniowa, w budynkach której okna maja około 25 lat, powinna zwracać za wymianę okien lub ich część? Odpowiedź tej konkretnej spółdzielni (...)

 • Cechy umowy franchisingu

  Co to jest umowa franchisingu?

 • Zmiana sposobu ogrzewania lokalu komunalnego

  We wspólnocie mieszkaniowej, w której gmina ma swoje udziały właściciele postanowili dokonać zmiany sposobu ogrzewania lokali. Dotychczasowe ogrzewanie zasilane z sieci (...)

 • Prawo wymiany towaru

  Czy jest określona ilość napraw gwarancyjnych, po których konsumentowi przysługuje prawo wymiany produktu na nowy wolny od wad, czy też producent może naprawiać (...)

 • Skutki braku wymiany dowodu

  Chciałem wymienić dowód osobisty, jednak zniechęciła mnie długość kolejki. W informacji dowiedziałem się, że wniosku o wydanie nowego dowodu nie mogę złożyć (...)

Podobne Akty prawne

 • Legislacja UE z 2009-03-31 nr 88 poz. 225

  Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie zamknięcia ksiąg Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (...)

 • Legislacja UE z 2010-09-25 nr 252 poz. 177

  Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie zamknięcia ksiąg Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji za (...)

 • Legislacja UE z 2009-03-31 nr 88 poz. 217

  Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci (...)

 • Legislacja UE z 2010-09-25 nr 252 poz. 174

  Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci (...)

 • Dziennik Ustaw z 2002-07-24 poz. 994

  Ustawa z dnia 10 maja 2002 r. o ratyfikacji Porozumienia między Wspólnotą Europejską a Rzeczypospolitą Polską w sprawie uczestnictwa Polski w Europejskiej Agencji Środowiska oraz Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.