Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 970 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-05-01
Data wydania:2004-04-27
Data wejscia w życie:2004-05-01
Data obowiązywania:2004-05-01

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 970 z 2004


Strona 1 z 13
970

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług Na podstawie art. 19 ust. 22, art. 28 ust. 9, art. 41 ust. 16, art. 82 ust. 3, art. 86 ust. 21, art. 92 ust. 1, art. 99 ust. 15, art. 106 ust. 12 ustawy ———————

1)

z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) zarządza się, co następuje:

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).

Dziennik Ustaw Nr 97 Rozdział 1 Przepisy ogólne §

1. Rozporządzenie określa:                — 6670 —                Poz. 970


5) numerze identyfikacji podatkowej — rozumie się przez to numer, o którym mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników;

6) sprzedawcy — rozumie się przez to podatnika, o którym mowa w art. 15 i art. 16 ustawy;

7) nierezydencie — rozumie się przez to nierezydenta w znaczeniu określonym w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. — Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 141, poz. 1178, z późn. zm.2)). Rozdział 2 Termin powstania obowiązku podatkowego z tytułu świadczenia usług turystyki §

3. W przypadku świadczenia usług turystyki opodatkowanych według szczególnej procedury, o której mowa w art. 119 ustawy, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą ustalenia marży, nie później jednak niż

15. dnia od dnia wykonania usługi. Rozdział 3 Określenie miejsca świadczenia usług wykonywanych przez pośredników związanych bezpośrednio z dostawą towarów § 4.

1. W przypadku usług wykonywanych przez pośredników, działających w imieniu i na rzecz osób trzecich, związanych bezpośrednio z dostawą towarów, miejscem świadczenia tych usług jest miejsce dokonania dostawy towarów, z zastrzeżeniem ust.

2. 2. W przypadku gdy nabywca usługi podał dla tej czynności świadczącemu usługę numer, pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku zgodnie z art. 97 ust. 10 i 11 ustawy lub podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium państwa członkowskiego, na którym zgodnie z ust. 1 ma miejsce świadczenia usługa — miejscem świadczenia usługi jest terytorium państwa członkowskiego, które wydało nabywcy ten numer. Rozdział 4 Towary i usługi, dla których obniża się stawkę podatku do wysokości 7 %, oraz warunki stosowania obniżonej stawki § 5.

1. Stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy obniża się do wysokości 7 % dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

2. Obniżoną do wysokości 7 % stawkę podatku stosuje się również, z zastrzeżeniem ust. 3—6, do dostaw, wewnątrzwspólnotowego nabycia i importu:

1) azotanu potasu (saletry potasowej) ex 24.15.20-50.00), (CN ex 2834 21 00), ———————

2)

1) późniejszy niż wymienione w art. 19 ust. 1—20 oraz w art. 20 i art. 21 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej „ustawą”, termin powstania obowiązku podatkowego;

2) miejsce świadczenia usług, inne niż wskazane w art. 27 oraz art. 28 ust. 1—8 ustawy;

3) towary i usługi, dla których obniża się stawkę podatku do wysokości 7 %, oraz warunki stosowania obniżonej stawki;

4) usługi, dla których obniża się stawkę podatku do wysokości 0 %, oraz warunki stosowania obniżonej stawki;

5) zwolnienia od podatku inne niż określone w art. 43—81 ustawy oraz szczegółowe warunki stosowania tych zwolnień;

6) przypadki, w których zastosowanie ma inny, niż określony w art. 86 ust. 10 ustawy, termin obniżenia kwoty podatku należnego;

7) przypadki, w których nabycie towarów lub usług nie uprawnia do obniżenia kwoty podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1—10 ustawy;

8) inne niż wymienione w art. 88 ust. 3 ustawy przypadki nabycia towarów lub usług, uprawniające do obniżenia kwoty podatku należnego lub zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ustawy;

9) przypadki, gdy kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu;

10) szczegółowe warunki, sposób obliczania i poboru podatku z tytułu świadczenia usług międzynarodowego przewozu drogowego, wykonywanych na terytorium kraju przez podatników mających siedzibę lub miejsce zamieszkania albo pobytu poza terytorium kraju;

11) sposób przeliczania kwot wykazywanych na fakturach, w przypadku gdy na fakturach wykazywane są kwoty w walutach obcych. §

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) podatku — rozumie się przez to podatek od towarów i usług;

2) podatniku — rozumie się przez to podatnika podatku od towarów i usług;

3) zarejestrowanym podatniku — rozumie się przez to podatnika zarejestrowanego na podstawie art. 96, art. 97 lub art. 157 ustawy;

4) podmiotach — rozumie się przez to osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne;

(PKWiU

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 228, poz. 2260 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 870.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 970 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 977 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania medycznych zawodów regulowanych

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 976 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazu laboratoriów referencyjnych

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 975 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie podmiotów upoważnionych do przeprowadzania testów i oceny leśnego materiału podstawowego oraz badań leśnego materiału rozmnożeniowego

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 974 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej olejów, tłuszczów i ich mieszanin przeznaczonych do spożycia oraz środków spożywczych, w których składzie znajdują się te oleje, tłuszcze lub ich mieszaniny

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 973 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać kolby metalowe II rzędu

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 972 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie rodzajów towarów, których objęcie procedurą celną z zastosowaniem procedury uproszczonej zależy od spełnienia dodatkowych warunków, oraz towarów wyłączonych spod tej procedury

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 971 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 969 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia kontroli celnej bagażu przewożonego drogą morską lub powietrzną

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 968 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie ograniczenia wartości i ilości zwolnionych od należności przywozowych towarów, przywożonych w bagażu osobistym podróżnego

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 967 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie miejsca wyznaczonego lub uznanego przez organ celny, w którym mogą być dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 966 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 965 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie odbywania stażu adaptacyjnego oraz przeprowadzania testu umiejętności stanowiących podstawę uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu maklera papierów wartościowych, maklera giełd towarowych oraz doradcy inwestycyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 964 z 20042004-05-01

  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o nadmiernych zapasach produktów rolnych i produktów cukrowych

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 963 z 20042004-05-01

  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o administrowaniu obrotem towarowym z zagranicą

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 962 z 20042004-05-01

  Ustawa z dnia 31 marca 2004 r. o przewozie koleją towarów niebezpiecznych

porady prawne online

Porady prawne

 • VAT od kanapek

  Firma zamierza robić kanapki z zakupionych wcześniej surowców, rozwozić je i sprzedawać pracownikom różnych instytucji, biur. Jaki VAT będzie obowiązywał od tych (...)

 • Stawka VAT dla usług cateringowych

  Firma świadczy usługi cateringowe, sklasyfikowane w grupie PKWiU 55.52.13. Catering dla ekipy filmowej składa się z posiłków, napojów gazowanych, niegazowanych, owoców, (...)

 • Wniesienie wkładu do spółki cywilnej

  Prowadzę działalność gospodarczą jako osoba fizyczna, chciałbym przekształcić ją w spółkę cywilną. Czy mogę przenieść wyposażenie i środki trwałe do spółki (...)

 • Definicja dostawy towarów, o której mowa w ustawie o podatku od towarów i usług

  Jak należy definiować pojęcie dostawy towarów, o której mowa w ustawie o podatku od towarów i usług?

 • Amortyzacja środka trwałego a aport

  W grudniu 2006 do spółki z o.o. przekazałem w części zamortyzowany środek trwały. Czy kwotę niezamortyzowaną środka trwałego, przekazanego aportem, zalicza się (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.