Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 99, poz. 1004 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. o sprostowaniu błędu

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-05-01
Data wydania:2004-04-30
Data wejscia w życie:
Data obowiązywania:2004-05-01

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 99, poz. 1004 z 2004


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 99                — 6931 —                Poz. 1004


1004

OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 kwietnia 2004 r. o sprostowaniu błędu Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718, z późn. zm.1)) w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru europejskiego nakazu aresztowania (Dz. U. Nr 73, poz. 664) na końcu załącznika powinno być „Pouczenie” w brzmieniu: „POUCZENIE Niniejszy nakaz należy sporządzić w języku polskim i przetłumaczyć na jeden z urzędowych języków Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej jego wykonania albo na inny urzędowy język Wspólnot Europejskich, jeżeli Państwo Członkowskie wykonania nakazu złożyło oświadczenie w Sekretariacie Generalnym Rady o dopuszczeniu przesyłania nakazu w tym języku. W części A w pkt 1 i 2 — obok nazwiska i imienia lub imion ostatnio legalnie posiadanych przez osobę ściganą należy również wskazać (o ile zostały ustalone) nazwisko lub nazwiska oraz imię lub imiona poprzednio, w różnych okresach czasu, posiadane przez tę osobę, jeżeli każdorazowa ich zmiana następowała w sposób przewidziany prawem. W części A w pkt 14 — należy dołączyć do nakazu fotografię osoby ściganej i jej odciski palców, w przypadku, kiedy są one dostępne i możliwe jest ich przekazanie, natomiast dane umożliwiające kontrakt z osobą, która może przekazać fotografię, odciski palców lub profil DNA osoby ściganej, w przypadku gdy są one dostępne, jednak nie zostały dołączone. W części B w pkt 1 niewłaściwe rodzaje orzeczenia należy skreślić. Pod rodzajem orzeczenia, którego nie skreślono, należy wpisać dane umożliwiające jego identyfikację. W części D niewłaściwy sposób poinformowania osoby ściganej o terminie i miejscu rozprawy, w wyniku której wydane zostało orzeczenie zaoczne, należy skreślić. W części E w pkt 1 należy wpisać liczbę przestępstw. W części E w pkt 2 należy wpisać także czas (datę i godzinę) i miejsce popełnienia przestępstwa oraz formę współdziałania osoby ściganej w przestępstwie (przestępstwach). ———————

1)

W części E.1., przy oznaczaniu określonej (określonych) kategorii przestępstw, należy brać pod uwagę odpowiednie kategorie przestępstw, wymienione w art. 607w w pkt 1—33 ustawy — Kodeks postępowania karnego, a w przypadku różnic w określaniu poszczególnych kategorii brać pod uwagę, że: — czyn polegający na udziale w organizacji przestępczej — oznacza czyn polegający na udziale w zorganizowanej grupie albo związku, mających na celu popełnianie przestępstw, — czyny określone jako „terroryzm” — oznaczają czyny o charakterze terrorystycznym, — czyny polegające na seksualnym wykorzystywaniu dzieci i pornografii dziecięcej — oznaczają czyny przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności na szkodę małoletniego, — czyny polegające na nielegalnym obrocie środkami odurzającymi i psychotropowymi — oznaczają czyny polegające na nielegalnym wytwarzaniu, przetwarzaniu, przemycie środków odurzających, prekursorów, środków zastępczych lub substancji psychotropowych lub obrotu nimi, — czyny polegające na nielegalnym obrocie bronią, amunicją i materiałami wybuchowymi oraz czyny polegające na nielegalnym obrocie materiałami jądrowymi i radioaktywnymi — oznaczają czyny polegające na nielegalnym obrocie bronią, amunicją, materiałami wybuchowymi lub radioaktywnymi, — czyny dotyczące korupcji — oznaczają czyny będące przestępstwami łapownictwa i płatnej protekcji, — oszustwa, w tym oszustwa na szkodę interesów finansowych Wspólnot Europejskich w rozumieniu Konwencji o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich z dnia 26 lipca 1995 r. — oznaczają oszustwa, — czyny polegające na praniu dochodów z przestępstwa — oznaczają czyny polegające na wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, — czyny polegające na fałszowaniu pieniędzy, w tym euro, oraz czyny polegające na fałszowaniu środków płatniczych — oznaczają czyny polegające na fałszowaniu oraz obrocie fałszywymi pieniędzmi lub innymi środkami płatniczymi, — czyny w zakresie cyberprzestępczości — oznaczają czyny przeciwko ochronie danych gromadzonych,

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 46, poz. 499, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 65, poz. 595 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 99, poz. 1004 z 2004 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

 • Definicja wykrycia błędu

  Jak należy rozumieć określenie "wykrycie błędu", występujące w Art. 88 par.2 Kodeksu cywilnego? Proszę o podanie przykładów.

 • Skarga na Prezesa UOKiK

  Do kogo można kierować skargi na nieprawidłowe działanie Prezesa Ochrony Konkurencji i Konsumentów?

 • Apelacja od nakazu zapłaty

  Otrzymałem wyrok nakazowy na dłużnika (byłem w sprawie powodem). Jednak w wyroku są nieprawidłowo obliczone odsetki. Czy mogę kierując sprawę do komornika automatycznie (...)

 • Skarga na bezczynność Urzędu Energetyki

  13 stycznia 2003 r. złożyłem wniosek do Prezesa Urzędu Energetyki o rozpatrzenie wniosku dotycząćego bezprawnego wstrzymania dostawy ciepła. W uzasadnieniu podałem (...)

 • Kwalifikacje członków rady nadzorczej

  W statucie firmy w której większościowy pakiet udziałów posiada "prywatny" inwestor, zapisano, że kandydatem na członka Rady Nadzorczej wybieranym przez pracowników (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.