Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 122, poz. 1021 z 2005

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2005-07-07
Data wydania:2005-05-06
Data wejscia w życie:2005-10-08
Data obowiązywania:2005-07-07

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 122, poz. 1021 z 2005


1021

USTAWA z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny1)

Art. 1. W ustawie z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany: ———————

1)

1) w art. 16b: a) w ust. 1: — pkt 15 otrzymuje brzmienie: „15) prawie wypowiedzenia umowy, o którym mowa w art. 8 ust. 3, oraz skutkach tego wypowiedzenia, w tym o karach umownych,”, — dodaje się pkt 19 i 20 w brzmieniu: „19) sądzie właściwym dla rozstrzygania sporów związanych z wykonywaniem umowy,

20) pobieraniu od konsumenta oświadczenia o poddaniu się egzekucji, stanowiącego podstawę do wystawienia przez bank bankowego tytułu egzekucyjnego stosownie do przepisów Prawa bankowego.”,

Niniejsza ustawa w zakresie swojej regulacji dokonuje wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/65/WE z dnia 23 września 2002 r. dotyczącej sprzedaży konsumentom usług finansowych na odległość oraz zmieniającej dyrektywę Rady 90/619/EWG oraz dyrektywy 97/7/WE i 98/27/WE (Dz. Urz. WE L 271 z 09.10.2002, str. 16). Dane dotyczące ogłoszenia dyrektywy dotyczą jej ogłoszenia w Polskim wydaniu specjalnym Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z 2003 r. Nr 84, poz. 774 i Nr 188, poz. 1837 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 116, poz. 1204.

Dziennik Ustaw Nr 122 b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:                — 7817 —                Poz. 1021


o zawarciu umowy lub od dnia potwierdzenia informacji, o którym mowa w art. 16b ust. 3, jeżeli jest to termin późniejszy.”,

„2. W wypadku przekazywania konsumentowi informacji w formie głosowych komunikatów telefonicznych nie stosuje się przepisów ust. 1 pkt 6—8 oraz pkt 10—20. Przedsiębiorca jest obowiązany zamieścić w komunikacie informację o prawie konsumenta do żądania przedstawienia pozostałych informacji, o których mowa w ust. 1, oraz o sposobie uzyskania tych informacji.”, c) dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu: „6. Obowiązek określony w ust. 1 nie dotyczy poszczególnych czynności (umów szczegółowych) wynikających z umowy (umowy ramowej).

7. W wypadku wykonywania poszczególnych czynności o tym samym charakterze pomiędzy tymi samymi stronami, jeżeli czynności te nie wynikają z wcześniej zawartej umowy (umowy ramowej), obowiązek określony w ust. 1 dotyczy tylko pierwszej z tych czynności. Jeżeli w ciągu roku od dnia wykonania pierwszej czynności nie wykonano żadnej czynności o tym samym charakterze pomiędzy tymi samymi stronami, to do pierwszej czynności wykonanej po tym czasie stosuje się ust. 1.”;

2) w art. 16c: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. W wypadku umów, o których mowa w art. 16a ust. 1 pkt 3, termin, w którym konsument może odstąpić od umowy, wynosi trzydzieści dni od dnia poinformowania go

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. W wypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, w terminie trzydziestu dni:

1) od dnia odstąpienia od umowy — w przypadku świadczeń konsumenta albo

2) od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy — w przypadku świadczeń przedsiębiorcy.”, c) dodaje się ust. 8 w brzmieniu: „8. Jeżeli do umowy jest dołączona kolejna umowa zawarta na odległość dotycząca usług świadczonych przez przedsiębiorcę lub podmiot inny niż przedsiębiorca na podstawie porozumienia pomiędzy tym podmiotem a przedsiębiorcą, odstąpienie od umowy zawartej na odległość dotyczącej usług finansowych jest skuteczne także wobec tej kolejnej umowy.”. Art. 2. Do umów zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe. Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 122, poz. 1021 z 2005 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 122, poz. 1032 z 20052005-07-07

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odbywania praktyki w aptece przez technika farmaceutycznego

 • Dziennik Ustaw Nr 122, poz. 1031 z 20052005-07-07

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie uznania dziedzin diagnostyki laboratoryjnej za priorytetowe

 • Dziennik Ustaw Nr 122, poz. 1030 z 20052005-07-07

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" w zakresie działania "Czasowe zawieszenie działalności połowowej"

 • Dziennik Ustaw Nr 122, poz. 1029 z 20052005-07-07

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie planu działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń

 • Dziennik Ustaw Nr 122, poz. 1028 z 20052005-07-07

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 122, poz. 1027 z 20052005-07-07

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych

 • Dziennik Ustaw Nr 122, poz. 1026 z 20052005-07-07

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatku zagranicznego i świadczeń przysługujących członkom służby zagranicznej wykonującym obowiązki służbowe w placówce zagranicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 122, poz. 1025 z 20052005-07-07

  Ustawa z dnia 3 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz ustawy o uposażeniu żołnierzy niezawodowych

 • Dziennik Ustaw Nr 122, poz. 1024 z 20052005-07-07

  Ustawa z dnia 3 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 122, poz. 1023 z 20052005-07-07

  Ustawa z dnia 3 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy o sejmowej komisji śledczej

 • Dziennik Ustaw Nr 122, poz. 1022 z 20052005-07-07

  Ustawa z dnia 3 czerwca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Wymiana śmigłowców Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej -Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w latach 2005-2010"

 • Dziennik Ustaw Nr 122, poz. 1020 z 20052005-07-07

  Ustawa z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych i ustawy o systemie oświaty

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2007-09-27 poz. 1250

 • Dziennik Ustaw z 2004-12-29 poz. 2786

  Ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

 • Dziennik Ustaw z 2013-09-09 poz. 1044

  Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o ratyfikacji Protokołu nr 13 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności dotyczącego zniesienia kary śmierci we wszystkich okolicznościach, sporządzonego w Wilnie dnia 3 maja 2002 r.

 • Dziennik Ustaw z 1993-12-02 poz. 583

  Ustawa z dnia 2 grudnia 1993 r. o zmianie ustawy o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw.

 • Dziennik Ustaw z 2009-12-07 poz. 1586

  Ustawa z dnia 9 października 2009 r. o ratyfikacji Protokołu Zamieniającego Konwencję wiedeńską z 1963 roku o odpowiedzialności cywilnej za szkodę jądrową, sporządzonego w Wiedniu dnia 12 września 1997 roku


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.