Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 1135 z 2005

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2005 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Cegłów w województwie mazowieckim

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2005-07-22
Data wydania:2005-07-20
Data wejscia w życie:2005-07-22
Data obowiązywania:2005-07-22

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 1135 z 2005


1135

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 20 lipca 2005 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Cegłów w województwie mazowieckim

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) w związku z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760) zarządza się, co następuje: §

1. Zarządza się przeprowadzenie przedterminowych wyborów wójta Gminy Cegłów w województwie mazowieckim.

§

2. Datę przedterminowych wyborów wyznacza się na niedzielę 28 sierpnia 2005 r. §

3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do rozporządzenia. §

4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Belka

Dziennik Ustaw Nr 135                — 8525 —                Poz. 1135


Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2005 r. (poz. 1135)

KALENDARZ WYBORCZY

Lp. 1

Termin wykonania czynności wyborczej 2

Treść czynności wyborczej 3

1

— podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Wojewody, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie w dniu wejścia w życie rozporządzenia przedterminowych wyborów wójta Gminy Cegłów do 29 lipca 2005 r. — podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o siedzibie gminnej komisji wyborczej — powołanie przez Komisarza Wyborczego gminnej komisji wyborczej — zgłaszanie gminnej komisji wyborczej do zarejestrowania kandydatów na wójta — składanie przez pełnomocników komitetów wyborczych wniosków o przydział nieodpłatnego czasu antenowego w programach telewizji publicznej i publicznego radia — powołanie obwodowych komisji wyborczych, — podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o: a) numerach i granicach obwodów głosowania, b) wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych — rozpoczęcie nieodpłatnego rozpowszechniania audycji wyborczych w programach telewizji publicznej i publicznego radia — podanie do publicznej wiadomości, w drodze rozplakatowania, obwieszczenia gminnej komisji wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na wójta, na którym umieszczone są, w kolejności alfabetycznej nazwisk, nazwiska, imiona, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, nazwa komitetu zgłaszającego kandydata oraz nazwa partii politycznej, do której należy kandydat — sporządzenie spisu wyborców — zakończenie kampanii wyborczej — przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców — przeprowadzenie głosowania

2

3 4

do 4 sierpnia 2005 r. do 12 sierpnia 2005 r. (do godz. 2400)

5

do 17 sierpnia 2005 r.

6

do 17 sierpnia 2005 r.

7

od 18 sierpnia 2005 r.

8

do 18 sierpnia 2005 r.

9 10 11 12

do 24 sierpnia 2005 r. 26 sierpnia 2005 r. o godz. 2400 27 sierpnia 2005 r. 28 sierpnia 2005 r. godz. 600—2000

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 1135 z 2005 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 1142 z 20052005-07-22

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzbrojenia Policji

 • Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 1141 z 20052005-07-22

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004-2006

 • Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 1140 z 20052005-07-22

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 lipca 2005 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania osób mających dostęp do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

 • Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 1139 z 20052005-07-22

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych

 • Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 1138 z 20052005-07-22

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary

 • Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 1137 z 20052005-07-22

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia izb celnych i urzędów celnych oraz określenia ich siedzib

 • Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 1136 z 20052005-07-22

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie wzoru i sposobu oznakowania pojazdów służbowych Służby Celnej

 • Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 1134 z 20052005-07-22

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu użycia oddziałów i pododdziałów Policji oraz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w razie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego lub zakłócenia porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 1133 z 20052005-07-22

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków oraz warunków i sposobów użycia przez policjantów środków przymusu bezpośredniego

 • Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 1132 z 20052005-07-22

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu postępowania przy użyciu broni palnej przez policjantów oraz zasad użycia broni palnej przez oddziały i pododdziały zwarte Policji

 • Dziennik Ustaw Nr 135, poz. 1131 z 20052005-07-22

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie przetargu na nabycie prawa użytkowania górniczego

porady prawne online

Porady prawne

 • Podpisanie decyzji administracyjnej przez organ

  Decyzje w gminie podpisuje wójt. Czy prawnie dopuszczalne jest podpisanie decyzji przez "sekretarz gminy z upoważnienia wójta"? Czy nie powinno być "wójt gminy z upoważnienia (...)

 • Wójt - czynności z zakresu prawa pracy

  Kto może podpisywać delegacje dla wojta gminy?

 • Dostęp do informacji dla komisji rewizyjnej

  Czy wójt w ramach funkcji kontrolnych komisji rewizyjnej rady gminy może odmówić jej informacji na temat dłużników w gminie (brak wpłat za podatki lokalne), informacji (...)

 • Odwołanie skarbnika przy sprzeciwie rady

  Zgodnie z ustawą samorządową, skarbnika gminy powołuje i odwołuje rada na wniosek wójta. Czy przy wniosku wójta, uzasadniającego odwołanie na skutek strat spowodowanych (...)

 • Rezygnacja wójta

  Wójt naszej gminy zamierza ustąpić ze stanowiska z końcem roku ze względu na stan zdrowia, przed upływem kadencji. Czy w tej sytuacji muszą odbyć się nowe wybory (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-24 poz. 1951

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Polanka Wielka w województwie małopolskim.

 • Dziennik Ustaw z 2011-05-06 poz. 533

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Radzanów w województwie mazowieckim

 • Dziennik Ustaw z 2011-03-30 poz. 357

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Stupsk w województwie mazowieckim

 • Dziennik Ustaw z 2011-03-04 poz. 240

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 marca 2011 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Leoncin w województwie mazowieckim

 • Dziennik Ustaw z 2005-10-31 poz. 1854

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 października 2005 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Winnica w województwie mazowieckim


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.