Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 166, poz. 1387 z 2005

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie warunków i trybu występowania niepaństwowej uczelni zawodowej o dotacje z budżetu państwa

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2005-08-31
Data wydania:2005-08-26
Data wejscia w życie:2005-08-31
Data obowiązywania:2005-08-31

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 166, poz. 1387 z 2005


Strona 1 z 4

Dziennik Ustaw Nr 166                — 10123 —                Poz. 1387


1387

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU1) z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie warunków i trybu występowania niepaństwowej uczelni zawodowej o dotacje z budżetu państwa

Na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1997 r. o wyższych szkołach zawodowych (Dz. U. Nr 96, poz. 590, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. 1. Niepaństwowa uczelnia zawodowa może wystąpić o przyznanie dotacji na działalność dydaktyczną w zakresie dofinansowania kształcenia kadr niezbędnych dla prowadzenia działalności dydaktycznej, jeżeli:

1) prowadzi kształcenie na co najmniej trzech kierunkach studiów;

2) w okresie trzech lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie dotacji co najmniej czterech pracowników uczelni, zatrudnionych w niej przez okres nie krótszy niż dwa lata na podstawie umowy o pracę, uzyskało stopień naukowy doktora lub stopień doktora w zakresie sztuki;

3) zapewni na ten cel środki własne lub inne środki niepochodzące z dotacji z budżetu państwa, w łącznej wysokości co najmniej 50 % kosztów realizacji zadania, na które ma być przyznana dotacja.

2. Zakres wniosku o przyznanie dotacji, o której mowa w ust. 1, zawiera załącznik nr 1 do rozporządzenia. § 2.

1. Niepaństwowa uczelnia zawodowa może wystąpić o przyznanie dotacji na pomoc materialną dla studentów, jeżeli posiada regulamin przyznawania pomocy materialnej. ———————

1)

2. Zakres wniosku o przyznanie dotacji, o której mowa w ust. 1, zawiera załącznik nr 2 do rozporządzenia. § 3.

1. Niepaństwowa uczelnia zawodowa może wystąpić o przyznanie dotacji na dofinansowanie inwestycji budowlanej, jeżeli:

1) prowadzi kształcenie na co najmniej trzech kierunkach studiów oraz nie uzyskała negatywnej oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej kształcenia na żadnym z prowadzonych kierunków studiów;

2) liczba zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora albo tytuł profesora w zakresie sztuki, stopień naukowy doktora habilitowanego albo stopień doktora habilitowanego w zakresie sztuki lub stopień naukowy doktora albo stopień doktora w zakresie sztuki jest większa o co najmniej 25 % od minimum kadrowego, o którym mowa w przepisach określających warunki, jakie powinna spełniać uczelnia zawodowa, aby utworzyć i prowadzić kierunek studiów;

3) liczba studentów jest nie mniejsza niż 2 000, w tym co najmniej 350 studentów na studiach dziennych;

4) posiada bazę materialną stanowiącą jej własność, o wartości co najmniej 5 000 000 zł;

5) posiada zaakceptowany przez określone w statucie właściwe organy uczelni program inwestycji oraz dokument stwierdzający prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego;

6) zapewni dla inwestycji środki inne niż dotacja z budżetu państwa w łącznej wysokości co najmniej 70 % planowanej wartości kosztorysowej inwestycji, w tym nie mniej niż 30 % środków własnych.

2. Warunkiem wystąpienia niepaństwowej uczelni zawodowej o przyznanie dotacji, o której mowa w ust. 1, jest złożenie przez organ uczelni uprawniony do jej reprezentowania oświadczenia w formie aktu notarialnego zawierającego zobowiązanie do:

Minister Edukacji Narodowej i Sportu kieruje działem administracji rządowej — szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (Dz. U. Nr 134, poz. 1426).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1314, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 111, poz. 1194, z 2002 r. Nr 4, poz. 33 i Nr 150, poz. 1239, z 2003 r. Nr 65, poz. 595, Nr 137, poz. 1304 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1206, Nr 152, poz. 1598 i Nr 179, poz. 1845 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 71 i Nr 23, poz. 187.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 166, poz. 1387 z 2005 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 166, poz. 1395 z 20052005-08-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie spisu wyborców oraz wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 166, poz. 1394 z 20052005-08-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 166, poz. 1393 z 20052005-08-31

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie wzoru zaświadczenia stosowanego we współpracy z państwami członkowskimi Unii Europejskiej w zakresie wzajemnego wykonywania orzeczeń o zatrzymaniu dowodów i zabezpieczeniu mienia na poczet przepadku

 • Dziennik Ustaw Nr 166, poz. 1392 z 20052005-08-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie sposobu zabezpieczania, odtwarzania i wykorzystywania dowodów utrwalonych w toku kontroli podatkowej

 • Dziennik Ustaw Nr 166, poz. 1391 z 20052005-08-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu i terytorialnego zasięgu działania urzędów celnych i izb celnych, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi do wykonywania zadań w zakresie akcyzy na terytorium kraju

 • Dziennik Ustaw Nr 166, poz. 1390 z 20052005-08-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie wzoru oświadczenia o rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego

 • Dziennik Ustaw Nr 166, poz. 1389 z 20052005-08-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym

 • Dziennik Ustaw Nr 166, poz. 1388 z 20052005-08-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia standardów nauczania dla poszczególnych kierunków studiów i poziomów kształcenia

 • Dziennik Ustaw Nr 166, poz. 1386 z 20052005-08-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie warunków i trybu występowania uczelni niepaństwowej o dotacje z budżetu państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 166, poz. 1385 z 20052005-08-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków oraz zwiększenia limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2005 w dotacji na funkcjonowanie Polskiej Konfederacji Sportu

 • Dziennik Ustaw Nr 166, poz. 1384 z 20052005-08-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2005

 • Dziennik Ustaw Nr 166, poz. 1383 z 20052005-08-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie konkursów na stanowiska kierowników centralnych urzędów administracji rządowej, prezesów agencji państwowych oraz prezesów zarządów

porady prawne online

Porady prawne

 • Zajęcie dotacji dla przedszkola

  Wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony dla obsługi dotacji został zajęty. Dotacja przekazywana na ten rachunek jest dotacją podmiotową przekazywaną z budżetu gminy. (...)

 • Refundacja z PFRON przychodem

  Jako osoba niepełnosprawna prowadząca działalność gospodarczą mam prawo do składania wniosków do PFRON o refundacje składek. Działalność rozliczam na podstawie (...)

 • Dotacje dla zakładu budżetowego od gminy

  Zakład nasz jest zakładem budżetowym gminy, mamy zaległości w opłatach za dostawę mediów do mieszkań komunalnych i mieszkaniowych. Dostawca mediów grozi pozwem sądowym. (...)

 • Zwrot składek z PFRON

  Jako osoba niepełnosprawna, prowadząca działalność gospodarczą mam prawo do składania wniosków do PFRON o refundacje składek. Działalność rozliczam na podstawie (...)

 • W jaki sposób prawo o szkolnictwie wyższym reguluje statut uczelni?

  W jaki sposób prawo o szkolnictwie wyższym reguluje statut uczelni?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-07-13 poz. 849

  Ustawa z dnia 13 maja 2011 r. o finansowaniu Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie z budżetu państwa

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-05 poz. 1714

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 listopada 2002 r. w sprawie zakresu danych i informacji objętych wnioskiem o wydanie pozwolenia na utworzenie niepaństwowej uczelni zawodowej.

 • Dziennik Ustaw z 2008-11-17 poz. 1268

  Ustawa z dnia 10 października 2008 r. o zmianie ustawy o finansowaniu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z budżetu państwa

 • Dziennik Ustaw z 2005-08-31 poz. 1387

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie warunków i trybu występowania niepaństwowej uczelni zawodowej o dotacje z budżetu państwa

 • Dziennik Ustaw z 1997-06-26 poz. 650

  Ustawa z dnia 26 czerwca 1997 r. o finansowaniu Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie z budżetu państwa.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.