Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 169, poz. 1421 z 2005

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2005-09-06
Data wydania:2005-07-28
Data wejscia w życie:2005-09-21
Data obowiązywania:2005-09-06

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 169, poz. 1421 z 2005


1421

U S TA W A z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Art. 1. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 89: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Wskaźnik waloryzacji jest równy co najmniej wskaźnikowi cen towarów i usług ———————

1)

konsumpcyjnych w okresie od roku kalendarzowego, w którym przeprowadzono ostatnią waloryzację, do roku poprzedzającego termin waloryzacji, z uwzględnieniem realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia.”, b) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: „3. Zwiększenie wskaźnika waloryzacji ponad wskaźnik cen, o którym mowa w art. 88 ust. 1, jest przedmiotem negocjacji w ramach Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych.

4. Jeżeli Trójstronna Komisja do Spraw Społeczno-Gospodarczych w terminie 14 dni od

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 121, poz. 1264, Nr 144, poz. 1530, Nr 191, poz. 1954, Nr 210, poz. 2135 i Nr 236, poz. 2355 oraz z 2005 r. Nr 167, poz. 1397 i Nr 169, poz. 1412.

Dziennik Ustaw Nr 169                — 10310 — d) ust. 5 otrzymuje brzmienie:                Poz. 1421


dnia przekazania przez Radę Ministrów propozycji zwiększenia, o którym mowa w ust. 3, uzgodni zwiększenie wskaźnika ponad wskaźnik cen, zwiększenie wskaźnika podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w drodze komunikatu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.”, c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: „4a. Rada Ministrów przekazuje Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych propozycję zwiększenia wskaźnika waloryzacji nie później niż do dnia 31 października roku poprzedzającego waloryzację.”,

„5. Jeżeli nie nastąpi uzgodnienie stanowiska Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych w trybie określonym w ust. 3 i 4, Rada Ministrów w terminie 7 dni od zakończenia negocjacji w Komisji określi, w drodze rozporządzenia, zwiększenie wskaźnika waloryzacji, ponad wskaźniki cen, o których mowa w ust. 1 i 2.”;

2) w art. 94 uchyla się ust.

2. Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 169, poz. 1421 z 2005 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

 • Obowiązek rozwiązania stosunku pracy

  Czy do nabycia prawa do emerytury na podstawie art. 184 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszy Ubezpieczeń Społecznych konieczne jest rozwiązanie stosunku pracy?

 • Emerytura pomostowa

  Czy tzw. "emerytura pomostowa" jest aktualnym świadczeniem?

 • Dodatek mieszkaniowy

  Zgodnie z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10-12-2009r. Nr I OPS 8/09 do dochodów przy obliczaniu dodatku mieszkaniowego nie wlicza się dodatku pielęgnacyjnego. (...)

 • Okres pracy w szczególnych warunkach i charakterze

  Czy w myśl art. 32 ust 1a przy ustaleniu okresu zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze urlop wychowawczy powinien być uwzględniony?

 • Wysokość emerytury

  Jak ustala się wysokość emerytury?

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.