Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 169, poz. 1423 z 2005

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie sposobu i warunków wprowadzania czasowych zakazów opuszczania ogniska choroby zakaźnej zwierząt oraz czasowych ograniczeń w ruchu osobowym lub pojazdów

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2005-09-06
Data wydania:2005-08-26
Data wejscia w życie:2005-09-21
Data obowiązywania:2005-09-06

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 169, poz. 1423 z 2005


Dziennik Ustaw Nr 169                — 10315 —                Poz. 1423


1423

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie sposobu i warunków wprowadzania czasowych zakazów opuszczania ogniska choroby zakaźnej zwierząt oraz czasowych ograniczeń w ruchu osobowym lub pojazdów Na podstawie art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625 oraz z 2005 r. Nr 23, poz. 188 i Nr 33, poz. 289) zarządza się, co następuje: §

1. 1. Rozporządzenie określa sposób i warunki wprowadzania czasowych zakazów opuszczania ogniska choroby zakaźnej zwierząt przez osoby, które były lub mogły być w kontakcie ze zwierzętami chorymi, zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie lub o chorobę, zwanych dalej „zakazem”, oraz czasowych ograniczeń w ruchu osobowym lub pojazdów, zwanych dalej „czasowymi ograniczeniami”.

2. Zakazu oraz czasowych ograniczeń nie wprowadza się, jeżeli inne środki określone w przepisach o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt są wystarczające. §

2. Wprowadzony zakaz oraz czasowe ograniczenia powinny być jak najmniej uciążliwe w stosunku do osób, których dotyczą. §

3. Decyzja wydana przez powiatowego lekarza weterynarii, wprowadzająca zakaz, powinna zawierać w szczególności:

1) nazwę choroby zakaźnej zwierząt, która jest powodem wprowadzenia zakazu;

2) lokalizację i sposób oznakowania ogniska choroby zakaźnej zwierząt;

3) sposób realizacji zakazu;

4) okres obowiązywania zakazu. §

4. O wydaniu rozporządzenia wprowadzającego czasowe ograniczenia na obszarze powiatu lub jego części powiatowy lekarz weterynarii informuje:

1) wojewódzkiego lekarza weterynarii;

2) państwowego powiatowego inspektora sanitarnego;

3) powiatowych lekarzy weterynarii z sąsiednich powiatów;

4) starostę oraz właściwych miejscowo wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast;

———————

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).

5) komendanta powiatowego (miejskiego) Policji;

6) powiatowe centrum zarządzania kryzysowego;

7) właściwego miejscowo wojskowego inspektora weterynaryjnego. §

5. Wniosek wojewódzkiego lekarza weterynarii o wprowadzenie czasowych ograniczeń powinien zawierać w szczególności:

1) nazwę choroby zakaźnej zwierząt, która jest powodem wprowadzenia ograniczeń;

2) określenie obszaru, na którym występuje choroba zakaźna zwierząt lub bezpośrednie zagrożenie jej wystąpienia;

3) zakres czasowych ograniczeń i sposób ich realizacji;

4) okres obowiązywania czasowych ograniczeń;

5) uzasadnienie. §

6. O wydaniu przez wojewodę rozporządzenia wprowadzającego czasowe ograniczenia na obszarze województwa lub jego części wojewódzki lekarz weterynarii informuje:

1) państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego;

2) powiatowych lekarzy weterynarii właściwych dla obszaru objętego ograniczeniami;

3) okręgową izbę lekarsko-weterynaryjną;

4) wojewódzkie centrum zarządzania kryzysowego;

5) wojewódzkich lekarzy weterynarii z sąsiednich województw;

6) właściwego miejscowo wojskowego inspektora weterynaryjnego. §

7. Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki ˚ywnościowej z dnia 19 maja 1999 r. w sprawie zasad wprowadzania czasowych zakazów opuszczania miejsca wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt oraz czasowych ograniczeń w ruchu osobowym (Dz. U. Nr 53, poz. 561). §

8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: J. J. Pilarczyk

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 169, poz. 1423 z 2005 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1999-05-19 poz. 561

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 19 maja 1999 r. w sprawie zasad wprowadzania czasowych zakazów opuszczania miejsca wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt oraz czasowych ograniczeń w ruchu osobowym.

 • Legislacja UE z 2004-07-21 nr 247 poz. 11

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1333/2004 z dnia 20 lipca 2004 r. dotyczące stałego zezwolenia na użycie określonego dodatku paszowego (1)

 • Legislacja UE z 2009-11-28 nr 313 poz. 59

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1156/2009 z dnia 27 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1266/2007 w odniesieniu do warunków zwolnienia (...)

 • Dziennik Ustaw z 2006-05-16 poz. 575

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej, Inspekcji Handlowej, Inspekcji Transportu Drogowego, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz jednostek samorządu terytorialnego przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych

 • Dziennik Ustaw z 1999-07-16 poz. 725

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 16 lipca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych pojazdów na drogach.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.