Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 175, poz. 1462 z 2005

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2005-09-12
Data wydania:2005-07-29
Data wejscia w życie:2006-01-01
Data obowiązywania:2005-09-12

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 175, poz. 1462 z 2005


©Kancelaria Sejmu

s. 1/23

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej

Opracowano na podstawie Dz.U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1462, Nr 189, poz. 1604, Nr 267, poz. 2257, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 220, poz. 1601, Nr 251, poz. 1848.

Art. 1. W ustawie z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 39, poz. 311, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1) po art. 1 dodaje się art. 1a w brzmieniu: „Art. 1a. Zadania, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2 oraz art. 5, są zadaniami z zakresu administracji rządowej.”;

2) użyty w art. 4 w ust. 1 i 2, w różnym przypadku, wyraz „Władza” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „Wójt (burmistrz, prezydent miasta)”;

3) użyty w art. 5 dwukrotnie wyraz „władzy” zastępuje się wyrazem „wojewody”;

4) w art. 6: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Groby i cmentarze wojenne pozostają pod opieką Państwa; zwierzchni nadzór nad nimi sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, z zachowaniem uprawnień przysługujących związkom wyznaniowym oraz wójtom (burmistrzom, prezydentom miast) na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U z 2000 r. Nr 23, poz. 295, z późn. zm.2)).”, b) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: „3. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego może, w drodze porozumienia, powierzyć gminie obowiązek utrzymania grobów i cmentarzy wojennych z jednoczesnym przekazaniem odpowiednich funduszy, jeżeli gmina nie przejmie tego obowiązku bezpłatnie.

1)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1959 r. Nr 11, poz. 62, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2005 r. Nr 169, poz. 1420.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568.

2007-01-22

©Kancelaria Sejmu

s. 2/23

4. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego może powierzyć fundacjom, stowarzyszeniom i instytucjom społecznym, za ich zgodą, obowiązek utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.”. Art. 2. W ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1396, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: „2. Zadania, o których mowa w art. 51b, art. 51f ust. 2, art. 51g ust. 1, 2, 4 i 5, art. 51h oraz art. 51j ust. 1 i 2, są zadaniami z zakresu administracji rządowej.”;

2) użyty w art. 51b, w art. 51f w ust. 2, w art. 51g w ust. 1, 2, 4 i 5, w art. 51h oraz w art. 51j w ust. 1 i 2, w różnej liczbie i przypadku, wyraz „wojewoda” zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami „marszałek województwa”. Art. 3. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203, z późn. zm.4)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. O wpisaniu fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego sąd zawiadamia ministra właściwego ze względu na zakres jego działania oraz cele fundacji, zwanego dalej „właściwym ministrem”, oraz właściwego ze względu na siedzibę fundacji starostę, przesyłając jednocześnie statut.”;

2) użyty w art. 12 w ust. 1 oraz w art. 13, w różnym przypadku, wyraz „wojewoda” zastępuje się użytym w odpowiednim przypadku wyrazem „starosta ”;

3) po art. 15 dodaje się art. 15a w brzmieniu: „Art. 15a.

1. W stosunku do fundacji korzystającej ze środków publicznych i prowadzącej działalność na obszarze całego kraju, w zakresie działalności prowadzonej na obszarze właściwości miejscowej samorządu powiatowego, starosta wykonuje uprawnienia wynikające z przepisów art. 12–15.

2. Zadania starosty, o których mowa w ustawie, są zadaniami z zakresu administracji rządowej.”.

3)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 137, poz. 1302, z 2004 r. Nr 173, poz. 1801, Nr 202, poz. 2065 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 69, Nr 64, poz. 565 i Nr 163, poz. 1362.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 1997 r. Nr 121, poz. 769, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2005 r. Nr 167, poz. 1398.

2007-01-22

©Kancelaria Sejmu

s. 3/23

Art. 4. W ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z późn. zm.5)) wprowadza się następujące zmiany:

1) po art. 3a dodaje się art. 3b w brzmieniu: „Art. 3b. Zadania sejmiku województwa, o których mowa w art. 5 ust. 2 i art. 13b ust. 2, są zadaniami z zakresu administracji rządowej.”;

2) w art. 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Sejmik województwa na wniosek rady gminy może, po zasięgnięciu opinii izby rolniczej, w szczególnych, gospodarczo uzasadnionych wypadkach zaliczyć niektóre gminy do innego okręgu podatkowego niż określony w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, jednakże nie może to spowodować zmniejszenia liczby hektarów przeliczeniowych dla tego województwa o więcej niż 1,5 %.”;

3) w art. 13b ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Za miejscowości położone na terenach podgórskich i górskich uważa się miejscowości, w których co najmniej 50% użytków rolnych jest położonych powyżej 350 m nad poziomem morza. Wykaz tych miejscowości w danym województwie ustala sejmik województwa.”. Art. 5. W ustawie z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 1999 r., Nr 66, poz. 750, z późn. zm.6)) wprowadza się następujące zmiany:

1) po art. 1 dodaje się art. 1a w brzmieniu: „Art. 1a. Zadania samorządu województwa, o których mowa w art. 6 ust. 2a, 2b i 3, art. 15 ust. 2 i 2b, art. 17 ust. 1, 3 i 4, art. 18, art. 20 ust. 3b, art. 27b ust. 2, są zadaniami z zakresu administracji rządowej.”;

2) użyty w art. 6 w ust. 2a, 2b i 3 oraz w art. 20 w ust. 3b, w różnym przypadku, wyraz „wojewoda” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „zarząd województwa”;

3) w art. 15 a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Obręby ochronne ustanawia lub znosi zarząd województwa.”; b) po ust. 2a dodaje się ust. 2b w brzmieniu: „2b. Obręby hodowlane ustanawia lub znosi marszałek województwa, w drodze decyzji, na wniosek uprawnionego do rybactwa.”;

5)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 108, poz. 681, z 2001 r. Nr 81, poz. 875, z 2002 r. Nr 200, poz. 1680, z 2003 r. Nr 110, poz. 1039 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365 i Nr 169, poz. 1419.

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 81, poz. 875, Nr 110, poz. 1189 i Nr 115, poz. 1229, z 2004 r. Nr 92, poz. 880 oraz z 2005 r. Nr 130, poz. 1087.

2007-01-22

©Kancelaria Sejmu

s. 4/23

4) w art. 17: a) w ust. 1 i 3 wyraz „wojewoda” zastępuje się wyrazami „zarząd województwa”, b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „4. Uchwałę zarządu województwa podjętą w sprawie, o której mowa w ust. 3, ogłasza się w sposób zwyczajowo przyjęty oraz publikuje w wojewódzkim dzienniku urzędowym.”;

5) art. 18 otrzymuje brzmienie: „Art. 18.

1. W obwodach rybackich, przez które przebiega granica województw, w sprawach dotyczących rybactwa właściwy jest zarząd tego województwa, na którego terenie znajduje się większa część powierzchni obwodu rybackiego. W innych przypadkach właściwość miejscową w sprawach dotyczących rybactwa ustalają, w drodze porozumienia, zainteresowane zarządy województw.

2. W obwodach rybackich, przez które przebiega granica powiatów, w sprawach dotyczących rybactwa właściwy jest starosta tego powiatu, na którego terenie znajduje się większa część powierzchni obwodu rybackiego. W innych przypadkach właściwość miejscową w sprawach dotyczących rybactwa ustalają, w drodze porozumienia, zainteresowani starostowie”;

6) w art. 27b ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Orzekanie w sprawach określonych w ust. 1 następuje w trybie przewidzianym przepisami Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, na podstawie wniosku o ukaranie złożonego przez właściwy zarząd województwa.”. Art. 6. W ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, z późn. zm.7)) w art. 17:

1) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, określa minimalne warunki, jakie powinna spełniać miejscowość, w której można pobierać opłatę miejscową, uwzględniając zróżnicowanie warunków regionalnych i lokalnych.”;

2) dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu: „4. Rada Ministrów w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 3, określa warunki:

1) klimatyczne,

2) krajobrazowe,

7)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953 i Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291 i Nr 281, poz. 2782 oraz z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399 i Nr 169, poz. 1419.

2007-01-22

©Kancelaria Sejmu

s. 5/23

3) umożliwiające pobyt osób w celach wypoczynkowych, zdrowotnych, szkoleniowych lub turystycznych.

5. Rada gminy ustala miejscowości odpowiadające warunkom określonym w przepisach wydanych na podstawie ust. 3 i 4, w których pobiera się opłatę miejscową.”. Art. 7. W ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 5: a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) starosta – w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.”, b) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: „2. W przypadku lasu, który obejmuje obszar więcej niż jednego powiatu, właściwy miejscowo jest starosta powiatu, na którego terenie znajduje się większa część tego lasu. Starosta ten może powierzyć, w drodze porozumienia, prowadzenie w jego imieniu spraw z zakresu nadzoru, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, w tym wydawanie decyzji administracyjnych w pierwszej instancji, dyrektorowi regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych.

3. W przypadku lasów, które znajdują się na terenie powiatu, starosta może powierzyć, w drodze porozumienia, prowadzenie w jego imieniu spraw z zakresu nadzoru, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, w tym wydawanie decyzji administracyjnych w pierwszej instancji, nadleśniczemu Lasów Państwowych, zwanemu dalej „nadleśniczym”.”, c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych i nadleśniczy prowadzą powierzone przez starostę sprawy, o których mowa w ust. 2 i 3, po zapewnieniu przez powierzającego środków finansowych na te cele.”, d) dodaje się ust. 5 w brzmieniu: „5. Zadania starosty, o których mowa w art. 13 ust. 3 pkt 2, art. 16 ust. 1a, art. 22 ust. 2 i art. 38a ust. 2, są zadaniami z zakresu administracji rządowej.”;

2) w art. 13 w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) w stosunku do lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa decyzję wydaje starosta na wniosek właściciela lasu.”;

3) w art. 16 ust. 1a otrzymuje brzmienie: „1a. Starosta, po uzgodnieniu z właścicielem lasu i po zasięgnięciu opinii rady gminy, w drodze decyzji, uznaje las za ochronny lub pozbawia go tego charakteru - w odniesieniu do pozostałych lasów.”;

4) w art. 22 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2007-01-22

©Kancelaria Sejmu

s. 6/23

„2. Starosta, po uzyskaniu opinii właściwego terytorialnie nadleśniczego, zatwierdza uproszczony plan urządzenia lasu.”;

5) w art. 35a w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) pracownikom starostw bezpośrednio zajmującym się nadzorem nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa,”;

6) w art. 38a ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Ustanowienie trwałego zarządu stwierdza starosta w drodze decyzji.”;

7) w art. 40 w ust. 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: „Dyrektor Generalny, na wniosek zainteresowanego ministra lub organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego, może przekazać w użytkowanie wskazanej przez wnioskodawcę jednostce organizacyjnej lasy, grunty oraz inne nieruchomości, bez zmiany ich dotychczasowego przeznaczenia, jeżeli za tym przemawiają względy:”. Art. 8. W ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96, z późn. zm.8)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. W odniesieniu do działalności, na którą ustawa nie wymaga koncesji, uprawnienia Skarbu Państwa, określone w art. 7 ust. 2, wykonują zarządy województw. W odniesieniu do takiej działalności, lecz prowadzonej w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej, organem właściwym jest minister właściwy do spraw środowiska, działający w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej.”;

2) w art. 16: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Z zastrzeżeniem przepisów ust. l i 2a, koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie lub wydobywanie kopalin podstawowych i pospolitych udziela marszałek województwa.”, b) w ust. 3 pkt 6 otrzymuje brzmienie: „6) działalność, o której mowa w ust. 2a, wymaga uzgodnienia z właściwym organem nadzoru górniczego oraz zaopiniowania przez właściwego marszałka województwa.”;

3) w art. 31 w ust. 1a pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) marszałek województwa - w odniesieniu do osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do wykonywania czynności dozoru geologicznego nad pracami geologicznymi, z wyjątkiem badań geofizycznych oraz uprawnień do kierowania w terenie robotami geologicznymi wykonywanymi poza grani8)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 111, poz. 726 i Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 117, poz. 1007, Nr 153, poz. 1271, Nr 166, poz. 1360 i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 223, poz. 2219, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 758, Nr 163, poz. 1362 i Nr 167, poz. 1398.

2007-01-22

©Kancelaria Sejmu

s. 7/23

cami obszaru górniczego, wykonywanymi bez użycia materiałów wybuchowych, albo gdy projektowana głębokość wyrobiska nie przekracza 100 m.”;

4) w art. 84 po ust. 10 dodaje się ust. 10a w brzmieniu: „10a. W postępowaniu w sprawie wydania decyzji, o której mowa w ust. 10, gmina może uczestniczyć na prawach strony.”;

5) w art. 101 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) marszałkowie województw, działający przy pomocy geologów wojewódzkich,”;

6) w art. 103: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Starostowie działają jako organy pierwszej instancji w sprawach należących do właściwości administracji geologicznej, je¿eli nie zostały one zastrzeżone dla marszałków województw lub ministra właściwego do spraw środowiska.”, b) w ust. 3 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: „Do właściwości marszałków województw, jako organów pierwszej instancji, należą sprawy:”, c) dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „4. Od decyzji organów pierwszej instancji, o których mowa w ust. 3, przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw środowiska.”;

7) w art. 103a uchyla się ust. 4;

8) po art. 103a dodaje się art. 103b w brzmieniu: „Art. 103b. Zadania samorządu województwa, o których mowa w art. 14 ust. 2, art. 16 ust. 2 i 3 pkt 6, art. 31 ust. 1a pkt 2 oraz art. 103 ust. 3, są zadaniami z zakresu administracji rządowej.”. Art. 9. W ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535, z późn. zm.9)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 6 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „3. Zadania, o których mowa w art. 18 ust. 6 pkt 2 i art. 46 ust. 2b, są zadaniami z zakresu administracji rządowej.”;

2) użyty w art. 18 w ust. 6 w pkt 2 oraz w art. 46 w ust. 2b, w różnym przypadku, wyraz „wojewoda” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „marszałek województwa”.

9)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 113, poz. 731, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2005 r. Nr 141, poz. 1183 i Nr 167, poz. 1398.

2007-01-22

©Kancelaria Sejmu

s. 8/23

Art. 10. W ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 5 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „3. Zadania marszałka województwa, o których mowa w art. 7 ust. 2 i 4 oraz w art. 26 ust. 1, są zadaniami z zakresu administracji rządowej.”;

2) użyty w art. 7 w ust. 2 i 4 oraz w art. 26 w ust. 1, w różnej liczbie i przypadku, wyraz „wojewoda” zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami „marszałek województwa”;

3) w art. 7 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: „6. W sprawach dotyczących wyrażania zgody, o której mowa w ust. 2 pkt 3 i 4, organem wyższego stopnia jest minister właściwy do spraw rozwoju wsi.”. Art. 11. W ustawie z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 372 i Nr 113, poz. 984 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 880, Nr 172, poz. 1802 i Nr 173, poz. 1808) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 7 otrzymuje brzmienie: „Art. 7. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, administrację w zakresie łowiectwa sprawuje samorząd województwa jako zadanie z zakresu administracji rządowej.”;

2) użyty w art. 8 w ust. 3e, w art. 17 w ust. 2, w art. 44 w ust. 2, w różnej liczbie i przypadku, wyraz „wojewoda” zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami „marszałek województwa”.

3) w art. 18 w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) blokadzie środków finansowych na rachunku bankowym, na rzecz właściwego zarządu województwa, w wysokości 4% rocznego przychodu z tytułu wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej, o której mowa w art. 17 ust. 1, uzyskanego w roku obrotowym poprzedzającym rok zawarcia umowy, jednak nie mniej niż równowartość w złotych 20 000 euro obliczoną według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym została dokonana blokada środków.”;

4) w art. 27 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: „1. Podziału na obwody łowieckie oraz zmiany granic tych obwodów dokonuje w obrębie województwa właściwy sejmik województwa, w drodze uchwały, po zasięgnięciu opinii właściwego dyrektora regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i Polskiego Związku Łowieckiego, a także właściwej izby rolniczej.

2. Jeżeli obwód łowiecki ma się znajdować w obszarze więcej niż jednego województwa, uchwałę, o której mowa w ust. 1, podejmuje sejmik województwa właściwy dla przeważającego obszaru gruntów w uzgodnieniu z sejmikiem województwa właściwym dla pozostałego gruntu.”;

2007-01-22

©Kancelaria Sejmu

s. 9/23

5) w art. 43 w ust. 2 w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie: „a) konieczność zapewnienia w składzie komisji egzaminacyjnej przedstawicieli Polskiego Związku Łowieckiego, zarządu województwa, Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i Policji,”;

6) w art. 48 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) posiadaczom uszkodzonych upraw lub płodów rolnych, którzy nie dokonali ich sprzętu w terminie odbiegającym więcej niż 14 dni od dnia zakończenia okresu zbioru tego gatunku roślin w danym regionie, określonego przez zarząd województwa,”;

7) w art. 50 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) obwodów łowieckich polnych i obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich odszkodowania wypłaca zarząd województwa ze środków budżetu państwa.”. Art. 12. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504, z późn. zm.10)) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 17 otrzymuje brzmienie: „Art. 17. Samorząd województwa uczestniczy w planowaniu zaopatrzenia w energię i paliwa na obszarze województwa w zakresie określonym w art. 19 ust. 5 oraz bada zgodność planów zaopatrzenia w energię i paliwa z polityką energetyczną państwa.”;

2) w art. 19 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. Projekt założeń podlega opiniowaniu przez samorząd województwa w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz w zakresie zgodności z polityką energetyczną państwa.”;

3) w art. 20: a) uchyla się ust. 3, b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. W celu realizacji planu, o którym mowa w ust. 1, gmina może zawierać umowy z przedsiębiorstwami energetycznymi.”. Art. 13. W ustawie z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 198 i Nr 122, poz. 1143 oraz z 2004 r. Nr 238, poz. 2390) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

10)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 34, poz. 293, Nr 91, poz. 875, Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr 62, poz. 552 i Nr 163, poz. 1362.

2007-01-22

©Kancelaria Sejmu

s. 10/23

„1a. Zadania samorządu województwa, o których mowa w art. 15 ust. 2, art. 33 ust. 2 i 4 oraz art. 34 ust.1 pkt 2, są zadaniami z zakresu administracji rządowej.”;

2) użyty w art. 15 w ust. 2, w art. 33 w ust. 4, w art. 34 w ust. 1 w pkt 2, w różnym przypadku, wyraz „wojewoda” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „marszałek województwa”;

3) w art. 33 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Sejmik województwa, na wniosek marszałka województwa, działającego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia oraz z ministrem właściwym do spraw rolnictwa, określa w formie uchwały ogólną powierzchnię przeznaczaną corocznie pod uprawy maku lub konopi włóknistych oraz rejonizację tych upraw.”. Art. 14. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 i Nr 109, poz. 925) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „3. Zadania samorządu województwa, o których mowa w art. 75a ust. 1, 3, 5 i 9, art. 97 ust. 3, art. 98 ust. 5, art. 110 ust. 1 pkt 10, art. 111 ust. 1, art. 112 ust. 1, art. 113 ust. 1, art. 114 ust. 3, art. 122 ust. 8 i 9, art. 124a ust. 3 i 10, art. 124b ust. 1-3 i 5, art. 140 ust. 4, art. 140g ust. 2, art. 140i i art. 140k, są zadaniami z zakresu administracji rządowej.”;

2) użyty w art. 75a w ust. 1 w zdaniu wstępnym, w ust. 3, 5 i 9, w art. 110 w ust. 1 w pkt 10, w art. 111 w ust. 1, w art. 112 w ust. 1, w art. 113 w ust. 1, w art. 122 w ust. 8, w art. 124a w ust. 3 i 10, w art. 124b w ust. 1-3 i 5, w art. 140g w ust. 2 i w art. 140k, w różnym przypadku, wyraz „wojewoda” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „marszałek województwa”;

3) użyte w art. 97 w ust. 3, w art. 98 w ust. 5, w art. 114 w ust. 3, w art. 122 w ust. 9, w art. 140 w ust. 4 wyrazy „wojewoda mazowiecki” zastępuje się wyrazami „marszałek województwa mazowieckiego”;

4) art. 140i otrzymuje brzmienie: „Art. 140i. W skład Wojewódzkiej Rady wchodzą:

1) przewodniczący - marszałek województwa;

2) zastępcy przewodniczącego: a) wojewoda, b) wojewódzki komendant Policji;

3) sekretarz - wskazany przez marszałka województwa;

4) członkowie Wojewódzkiej Rady wskazani przez wojewodę, zarząd województwa, zarządy powiatów, wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), komendanta wojewódzkiego Policji, Komendanta Państwowej Straży Pożarnej, dyrektora właściwego oddziału terenowego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, zarząd dróg wojewódzkich, zarządy dróg powiatowych, wojewódzkiego kuratora oświaty.”.

2007-01-22

©Kancelaria Sejmu

s. 11/23

Art. 15. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z późn. zm.11)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 8 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: „Zadania samorządu województwa, o których mowa w art. 13 ust. 1, art. 22 ust. 1, art. 22a i art. 33a ust. 2, są zadaniami z zakresu administracji rządowej.”;

2) użyty w art. 13 w ust. 1, w art. 22 w ust. 1 oraz w art. 22a, w różnym przypadku, wyraz „wojewoda” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „marszałek województwa”;

3) w art. 33a ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Sejmik województwa, po zasięgnięciu opinii Państwowej Rady Ochrony Przyrody, organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, oraz Polskiego Związku Łowieckiego, określi, w drodze uchwały, miejsce, warunki, czas i sposoby ograniczenia populacji zwierząt, o których mowa w ust. 1”. Art. 16. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268 i Nr 273, poz. 2703) wprowadza się następujące zmiany:

1) po art. 2 dodaje się art. 2a i 2b w brzmieniu: „Art. 2a. Zadania marszałka województwa, o których mowa w ustawie, są zadaniami z zakresu administracji rządowej. Art. 2b. Minister właściwy do spraw turystyki jest organem wyższego stopnia w stosunku do marszałka województwa w sprawach, o których mowa w art. 9 ust. 3, w art. 24 ust. 1, w art. 28 ust. 1, w art. 39a ust. 3, w art. 42 ust. 1, oraz od decyzji marszałka województwa o odmowie wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 4 ust. 1.”;

2) użyty w art. 5 w ust. 1 w pkt 3, w ust. 4 i 5, w art. 7 w ust. 1 i 2, w art. 8 w ust. 1, 5, 6 i 9, w art. 9 w ust. 1-3, w art. 10a w pkt 2, w art. 23 w ust. 2, w art. 24 w ust. 1, w art. 24a w ust. 1-3, w art. 25 w ust. 1 i 2, w art. 26 w ust. 2, w art. 27 w pkt 3, w art. 28 w ust. 1-4, w art. 29 w ust. 3-5, w art. 32 w ust. 3, w art. 34 w ust. 1 w pkt 1 i w ust. 2, w art. 38 w ust. 1, w art. 39 w ust. 2 oraz w art. 39a w ust. 2 i 7, w różnej liczbie i przypadku, wyraz „wojewoda” zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami „marszałek województwa”. Art. 17. W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 80, poz. 872, z późn. zm.12)) wprowadza się następujące zmiany:

11)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2004 r. Nr 69, poz. 625, Nr 92, poz. 880 i Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 33, poz. 289.

12) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 37, poz. 329, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 558, Nr 89, poz. 804 i Nr 200, poz.

2007-01-22

©Kancelaria Sejmu

s. 12/23

1) uchyla się art. 22;

2) w załączniku uchyla się pkt

19. Art. 18. W ustawie z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983, z 2003 r. Nr 229, poz. 2273 oraz z 2004 r. Nr 162, poz. 1694) wprowadza się następujące zmiany:

1) użyty w art. 7 w ust. 1, w art. 9 w ust. 1, 4 i 5, w art. 10, w art. 11, w art. 12 w ust. 1-3 i 10 oraz w art. 13, w różnym przypadku, wyraz „wojewoda” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „marszałek województwa”;

2) w art. 7: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Minister właściwy do spraw rolnictwa jest organem wyższego stopnia w sprawach, o których mowa w art. 7 ust. 1, art. 10 i 11.”, b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „3. Zadania marszałka województwa określone w rozdziale 3 są zadaniami z zakresu administracji rządowej”. Art. 19. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm.13)) wprowadza się następujące zmiany:

1) użyty w art. 30 w ust. 2 w pkt 1, w art. 49 w ust. 5 pkt 1, w art. 91 w ust. 3 i 3a, w art. 94 w ust. 2, w art. 95 w ust. 1, w art. 162 w ust. 3, 6 i 7, w art. 163 w ust. 3 w pkt 4 i 5, w ust. 6 i 8, w art. 212 w ust. 2, w art. 346 w ust. 1, w art. 395 w ust. 4, w art. 396 w ust. 1 i 3 w pkt 1, w ust. 4 i 5, w art. 397 w ust. 2, w art. 426 w ust. 2 i 5, w art. 428 w ust. 1, w art. 430 w ust. 2, w art. 434, w art. 435 w ust. 2, 3, 5 i 6, w art. 437 w ust. 1, 4 i 8 oraz w art. 441 w ust 1, 2 i 4, w różnej liczbie i przypadku, wyraz „wojewoda” zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami „marszałek województwa”;

2) w art. 91 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Dla stref, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1, sejmik województwa, w terminie 15 miesięcy od dnia otrzymania wyników oceny poziomu substancji w powietrzu i klasyfikacji stref, o których mowa w art. 89, po zasięgnięciu opinii właściwych starostów, określa, w drodze uchwały, program ochrony powietrza mający na celu osiągnięcie dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu.”;

1688, z 2003 r. Nr 52, poz. 450, Nr 137, poz. 1302 i Nr 149, poz. 1452, z 2004 r. Nr 33, poz. 287 oraz z 2005 r. Nr 33, poz. 288 i Nr 90, poz. 757.

13) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 233, poz. 1957, z 2003 r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 162, poz. 1568, Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865 i Nr 217, poz. 2124, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 49, poz. 464, Nr 70, poz. 631, Nr 91, poz. 875, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1263, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2784 oraz z 2005 r. Nr 25, poz. 202 i Nr 62, poz. 552, Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, Nr 132, poz. 1110, Nr 163, poz. 1362, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1458.

2007-01-22

©Kancelaria Sejmu

s. 13/23

3) art. 96 otrzymuje brzmienie: „Art. 96. Sejmik województwa może, w drodze uchwały, w celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na środowisko lub na zabytki określić dla terenu województwa bądź jego części rodzaje lub jakość paliw dopuszczonych do stosowania, a także sposób realizacji i kontroli tego obowiązku.”;

4) w art. 119 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Dla terenów, o których mowa w art. 117 ust. 2 pkt 1 i ust. 3, programy uchwala rada powiatu, a dla terenów, o których mowa w art. 117 ust. 2 pkt 2, programy określa, w drodze uchwały, sejmik województwa.”;

5) w art. 135 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Obszar ograniczonego użytkowania dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, o którym mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1, lub dla zakładów, lub innych obiektów, gdzie jest eksploatowana instalacja, która jest kwalifikowana jako takie przedsięwzięcie, tworzy sejmik województwa, w drodze uchwały.”;

6) w art. 376 po pkt 2 dodaje się pkt 2a i 2b w brzmieniu: „2a) sejmik województwa, 2b) marszałek województwa,”;

7) po art. 377 dodaje się art. 377a w brzmieniu: „Art. 377a. Minister właściwy do spraw środowiska jest organem wyższego stopnia w stosunku do marszałka województwa w sprawach, o których mowa w art. 95 ust. 1, art. 378 ust. 2a, art. 434, art. 435 ust. 3 i 6 oraz art. 441 ust. 1 i 4.”;

8) w art. 378: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Wojewoda jest właściwy w sprawach przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zamkniętych.”, b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Marszałek województwa jest właściwy w sprawach:

1) przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zakładów, gdzie jest eksploatowana instalacja, która jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest obowiązkowe,

2) przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest obowiązkowe, realizowanego na terenach innych niż wymienione w pkt 1.”, c) dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „4. Zadania samorządu województwa, o których mowa w ust. 2a, art. 30 ust. 2 pkt 1, art. 49 ust. 5 pkt 1, art. 91 ust. 1, 3 i 3a, art. 94 ust. 2, art. 95 ust. 1, art. 96, art. 119 ust. 2, art. 135 ust. 2, art. 162 ust. 3, 6 i 7, art.

2007-01-22

©Kancelaria Sejmu

s. 14/23

395 ust. 4, art. 396 ust. 1, 2, 3 pkt 1, ust. 4 i 5, art. 397 ust. 2, art. 426 ust. 2 i 5, art. 428 ust. 1, art. 430 ust. 2, art. 434, art. 435 ust. 3, 5 i 6, art. 437 w ust. 1, 2, 4 i 8 oraz art. 441 ust 1, 2 i 4, są zadaniami z zakresu administracji rządowej.”;

9) w art. 396 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Przewodniczącego wojewódzkiej komisji, zastępcę przewodniczącego, sekretarza i członków komisji, w liczbie od 20 do 40, powołuje i odwołuje marszałek województwa w porozumieniu z wojewodą spośród przedstawicieli nauki, praktyki oraz organizacji ekologicznych.”;

10) w art. 397 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Wydatki związane z działalnością Krajowej Komisji pokrywane są z części budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw środowiska.”;

11) w art. 437: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. W skład komisji wchodzi po jednej osobie delegowanej przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, marszałka województwa i wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, z zastrzeżeniem ust. 3, dysponującej wiedzą fachową w dziedzinie ochrony środowiska.”, b) uchyla się ust.

9. Art. 20. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z późn. zm.14)) wprowadza się następujące zmiany:

1) po art. 4 dodaje się art. 4a w brzmieniu: „Art. 4a.

1. Minister właściwy do spraw środowiska jest organem wyższego stopnia w stosunku do marszałka województwa w sprawach, o których mowa w art. 13 ust. 4, art. 19 ust. 2 pkt 1, art. 22 ust. 1, art. 26 ust 2, art. 29, art. 53 ust. 3 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 pkt 1 i ust. 5.

2. Zadania samorządu województwa, o których mowa w art. 13 ust. 4, art. 19 ust. 2 pkt 1 i ust. 4, art. 24 ust. 2 pkt 1, art. 26 ust. 2, art. 29 ust. 3, art. 49 ust. 2 i 4, art. 37 ust. 6, art. 53 ust. 3 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 pkt 1 i ust. 5, są zadaniami z zakresu administracji rządowej.”;

2) użyty w art. 13 w ust. 4, w art. 29 w ust. 3 oraz w art. 49 w ust. 2 i 4, w różnej liczbie i przypadku, wyraz „wojewoda” zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami „marszałek województwa”;

3) w art. 18 w ust. 4, w art. 19 w ust. 6, w art. 22 w ust. 2, w art. 24 w ust. 9, w art. 26 w ust. 7 i w art. 30 w ust. 7 skreśla się wyrazy „wojewoda lub”;

14)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 113, poz. 984 i Nr 199, poz. 1671, z 2003 r. Nr 7, poz. 78, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1208 i Nr 191, poz. 1956 oraz z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 90, poz. 758, Nr 130, poz. 1087 i Nr 175, poz. 1458.

2007-01-22

©Kancelaria Sejmu

s. 15/23

4) w art. 19: a) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) marszałek województwa - dla przedsięwzięć lub instalacji, o których mowa w art. 378 ust. 2a ustawy - Prawo ochrony środowiska,”, b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Marszałek województwa zatwierdza program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, po zasięgnięciu opinii wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce wytwarzania odpadów niebezpiecznych.”;

5) w art. 24 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) marszałek województwa - dla przedsięwzięć lub instalacji, o których mowa w art. 378 ust. 2a ustawy - Prawo ochrony środowiska,”;

6) w art. 26: a) w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) marszałek województwa - dla przedsięwzięć lub instalacji, o których mowa w art. 378 ust. 2a ustawy - Prawo ochrony środowiska,”, b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. Marszałek województwa wydaje zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, po zasięgnięciu opinii wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.”;

7) w art. 37 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „6. Na podstawie zbiorczych zestawień danych, o których mowa w ust. 1 i 2, informacji uzyskanych od starostów oraz sprawozdań i informacji, o których mowa w art. 30 ust. 1 i art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. Nr 25, poz. 202), marszałek województwa prowadzi wojewódzką bazę danych, dotyczącą wytwarzania i gospodarowania odpadami wraz z rejestrem udzielanych zezwoleń w zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami oraz sporządza raport wojewódzki i przekazuje go ministrowi właściwemu do spraw środowiska.”;

8) w art. 53 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) marszałek województwa - dla przedsięwzięć lub instalacji, o których mowa w art. 378 ust. 2a ustawy - Prawo ochrony środowiska,”;

9) w art. 54 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) marszałek województwa - dla przedsięwzięć lub instalacji, o których mowa w art. 378 ust. 2a ustawy - Prawo ochrony środowiska,”.

2007-01-22

©Kancelaria Sejmu

s. 16/23

Art. 21. W ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229, z późn. zm.15)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: „5. Zadania marszałka województwa, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 2 i art. 140 ust. 2, są zadaniami z zakresu administracji rządowej.”;

2) użyty w art. 15 w ust. 2 w pkt 2 i w art. 140 w ust. 2, w różnym przypadku, wyraz „wojewoda” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „marszałek województwa”. Art. 22. W ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2088, z późn. zm.16)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 51 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) wojewoda działający za pośrednictwem wojewódzkiego inspektora transportu drogowego, zwanego dalej „wojewódzkim inspektorem”, jako kierownika wojewódzkiej inspekcji transportu drogowego wchodzącej w skład wojewódzkiej administracji zespolonej.”;

2) w art. 53 ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie: „4. Wojewódzkiego inspektora powołuje i odwołuje wojewoda w porozumieniu z Głównym Inspektorem.

5. Zastępcę wojewódzkiego inspektora powołuje i odwołuje wojewoda na wniosek wojewódzkiego inspektora.”. Art. 23. W ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112, z późz. zm.17)) w art. 197 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Na wniosek właściwej jednostki samorządu terytorialnego Prezes Urzędu może zarządzić, aby określona trasa o stosunkowo nieznacznym ruchu, lecz ważna dla miasta lub regionu, była obsługiwana na zasadzie obowiązku użyteczności publicznej, z zachowaniem przez przewoźnika określonych wymagań dotyczących w szczególności ciągłości i regularności przewozów, zdolności przewozowej i poziomu opłat za przewozy, ogłaszając ten fakt w dzienniku urzędowym Urzędu.”.

15)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1803, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112, Nr 233, poz. 1957 i Nr 238, poz. 2022, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 165, poz. 1592, Nr 190, poz. 1865 i Nr 228, poz. 2259, z 2004 r. Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1206 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 85, poz. 729, Nr 130, poz. 1087, Nr 163, poz. 1362 i Nr 169, poz. 1420.

16) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 141, poz. 1184, Nr 155, poz. 1297, Nr 163, poz. 1362 i Nr 172, poz. 1440.

17) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2003 r. Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 54, poz. 535, Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1002, Nr 172, poz. 1805, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 757.

2007-01-22

©Kancelaria Sejmu

s. 17/23

Art. 24.(uchylony). Art. 25. W ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.18)) użyty w art. 29 w ust. 5 oraz w art. 33 w ust. 1, w różnej liczbie i przypadku, wyraz „wojewoda” zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami „marszałek województwa”. Art. 26. W ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz. 1143 oraz z 2004 r. Nr 69, poz. 624 i Nr 99, poz. 1001) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: „5. Zadania marszałka województwa, o których mowa w art. 4 ust. 1, art. 5 ust. 1, 4 i 5, art. 6 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ust. 7, są zadaniami z zakresu administracji rządowej.”;

2) użyty w art. 4 w ust. 1, w art. 5 w ust. 4 i 5, w art. 6 w ust. 1 i 2 oraz w art. 13 w ust. 7, w różnej liczbie i przypadku, wyraz „wojewoda” zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami „marszałek województwa”;

3) w art. 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Status Centrum przyznaje marszałek województwa w drodze decyzji administracyjnej, na podstawie wniosku, o którym mowa w art. 4, składanego w terminie 30 kwietnia i 30 września danego roku.”. Art. 27. W ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie (Dz. U. Nr 137, poz. 1299 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703) w art. 34:

1) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Rejon zamknięty, o którym mowa w ust. 1, tworzy się na wniosek zarządu województwa, po uprzednim uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej.”;

2) dodaje się ust. 6 w brzmieniu: „6. Zadanie zarządu województwa, o którym mowa w ust. 2, jest zadaniem z zakresu administracji rządowej.”.

18)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135 oraz z 2005 r. Nr 155, poz. 1298 i Nr 169, poz. 1420.

2007-01-22

©Kancelaria Sejmu

s. 18/23

Art. 28. W ustawie z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego (Dz. U. Nr 223, poz. 2221, z późn. zm.19)) wprowadza się następujące zmiany:

1) po art. 1 dodaje się art. 1a w brzmieniu: „1a. Zadania marszałka województwa określone w niniejszej ustawie są zadaniami z zakresu administracji rządowej.”;

2) użyty w art. 2 w ust. 1 i 2, w art. 3, w art. 7 w ust. 1-3 i 10, w art. 8 w ust. 2 w pkt 2, w art. 13 w ust. 1 w pkt 6, w art. 20 w ust. 4 i 5, w art. 29 w ust. 1 i 2, w art. 30 w ust. 3 oraz w art. 31 w ust. 1 w pkt 2, w różnym przypadku, wyraz „wojewoda” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „marszałek województwa”;

3) w art. 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Minister właściwy do spraw rynków rolnych jest organem wyższego stopnia w stosunku do marszałka województwa w sprawach, o których mowa w ust. 1.”;

4) w art. 20 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: „6. Minister właściwy do spraw rynków rolnych jest organem wyższego stopnia w stosunku do marszałka województwa w sprawach, o których mowa w ust. 4.”;

5) w art. 29 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: „5. Minister właściwy do spraw rynków rolnych jest organem wyższego stopnia w stosunku do marszałka województwa w sprawach, o których mowa w ust. 1.”. Art. 29. (uchylony). Art. 30. W ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. Nr 70, poz. 631) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) samorząd województwa, jako zadanie z zakresu administracji rządowej;”;

2) użyty w art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 wyraz „wojewoda” zastępuje się wyrazami „marszałek województwa”;

3) użyty w art. 7 w ust. 1 i 2, w różnym przypadku, wyraz „wojewoda” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „marszałek województwa”.

19)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2004 r. Nr 42, poz. 386 i Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 64, Nr 14, poz. 115 i Nr 141, poz. 1182.

2007-01-22

©Kancelaria Sejmu

s. 19/23

Art. 31. (uchylony). Art. 32. Odwołania od decyzji starostów, wydanych w sprawach należących do właściwości administracji geologicznej, rozpatrują samorządowe kolegia odwoławcze, jeżeli zostały wszczęte a niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy. Art. 33.

1. Z dniem 1 stycznia 2006 r. pracownicy urzędów wojewódzkich, wykonujący do dnia wejścia w życie ustawy zadania i kompetencje podlegające przekazaniu jednostkom samorządu terytorialnego, stają się odpowiednio pracownikami urzędu marszałkowskiego lub starostwa powiatowego, z zastrzeżeniem art. 34.

2. Pracodawca jest obowiązany w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia ustawy zawiadomić na piśmie pracowników wykonujących zadania i kompetencje podlegające przekazaniu na podstawie ustawy o zmianach, jakie mają nastąpić w zakresie ich stosunku pracy. Przepis art. 231 § 4 Kodeksu pracy stosuje się odpowiednio.

3. Stosunek pracy z pracownikami, o których mowa w ust. 1, wygasa z dniem 30 czerwca 2006 r., jeżeli przed upływem tego terminu nie zostaną im zaproponowane nowe warunki pracy lub płacy na dalszy okres albo w razie nieprzyjęcia do dnia 15 czerwca 2006 r. nowych warunków pracy lub płacy.

4. Wcześniejsze rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem może nastąpić za wypowiedzeniem. Przepis art. 411 Kodeksu pracy stosuje się odpowiednio.

5. Pracownicy, o których mowa w ust. 1, zachowują uprawnienia pracownicze wynikające z aktów, na podstawie których powstał ich stosunek pracy przed dniem 1 stycznia 2006 r., do dnia:

1) 15 czerwca 2006 r., jeżeli przyjęli proponowane warunki pracy lub płacy na dalszy okres, albo

2) wygaśnięcia stosunku pracy, o którym mowa w ust. 3, albo

3) wypowiedzenia, o którym mowa w ust.

4. Art. 34.

1. Z dniem 1 stycznia 2008 r. pracownicy urzędów wojewódzkich, wykonujący do dnia 31 grudnia 2007 r. zadania i kompetencje podlegające przekazaniu jednostkom samorządu terytorialnego, określone w ustawach, o których mowa w art. 19 - 21, stają się odpowiednio pracownikami urzędu marszałkowskiego lub starostwa powiatowego.

2. Pracodawca jest obowiązany do dnia 1 września 2007 r. zawiadomić na piśmie pracowników wykonujących zadania i kompetencje podlegające przekazaniu na podstawie ustawy o zmianach, jakie mają nastąpić w zakresie ich stosunku pracy. Przepis art. 231 § 4 Kodeksu pracy stosuje się odpowiednio.

3. Stosunek pracy z pracownikami, o których mowa w ust. 1, wygasa z dniem 30 czerwca 2008 r., jeżeli przed upływem tego terminu nie zostaną im zaproponowane nowe warunki pracy lub płacy na dalszy okres albo w razie nieprzyjęcia do dnia 15 czerwca 2008 r. nowych warunków pracy lub płacy.

2007-01-22

©Kancelaria Sejmu

s. 20/23

4. Wcześniejsze rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem może nastąpić za wypowiedzeniem. Przepis art. 411 Kodeksu pracy stosuje się odpowiednio.

5. Pracownicy, o których mowa w ust. 1, zachowują uprawnienia pracownicze wynikające z aktów, na podstawie których powstał ich stosunek pracy przed dniem 1 stycznia 2008 r., do dnia:

1) 15 czerwca 2008 r., jeżeli przyjęli proponowane warunki pracy lub płacy na dalszy okres, albo

2) wygaśnięcia stosunku pracy, o którym mowa w ust. 3, albo

3) wypowiedzenia, o którym mowa w ust.

4. Art. 35. Pracodawca w terminie do dnia 15 listopada 2005 r. przygotuje imienne wykazy osób wykonujących zadania i kompetencje podlegające przekazaniu z dniem 1 stycznia 2006 r. i przekaże je odpowiednio organowi przejmującemu te zadania i kompetencje na podstawie ustawy. Art. 36. Pracodawca w terminie do dnia 15 listopada 2007 r. przygotuje imienne wykazy osób wykonujących zadania i kompetencje podlegające przekazaniu z dniem 1 stycznia 2008 r. i przekaże je odpowiednio organowi przejmującemu te zadania i kompetencje na podstawie ustawy. Art. 37. Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób i tryb postępowania z pracownikami wykonującymi zadania lub kompetencje podlegające przekazaniu jednostkom samorządu terytorialnego;

2) sposób ustalania liczby etatów podlegających przekazaniu jednostkom samorządu terytorialnego - kierując się koniecznością zapewnienia sprawnego i efektywnego wykonywania przekazanych zadań i kompetencji przez jednostki samorządu terytorialnego. Art. 38.

1. Z dniem 1 stycznia 2006 r. mienie Skarbu Państwa, niezbędne do wykonywania zadań podlegających przekazaniu ustawą z tym dniem, staje się z mocy prawa mieniem właściwej jednostki samorządu terytorialnego.

2. Z dniem 1 stycznia 2008 r. mienie Skarbu Państwa, niezbędne do wykonywania zadań podlegających przekazaniu ustawą z tym dniem, staje się z mocy prawa mieniem właściwej jednostki samorządu terytorialnego.

3. Do dnia 15 listopada 2005 r. wojewodowie sporządzą wykazy mienia Skarbu Państwa, o którym mowa w ust. 1.

2007-01-22

©Kancelaria Sejmu

s. 21/23

4. Do dnia 15 listopada 2007 r. wojewodowie sporządzą wykazy mienia Skarbu Państwa, o którym mowa w ust.

2.

5. Koszty uregulowania stanu prawnego mienia przekazywanego jednostkom samorządu terytorialnego ponosi Skarb Państwa. Art. 39.

1. Nabycie mienia, o którym mowa w art. 38 ust. 1 i 2, stwierdza wojewoda w drodze decyzji. Przepisu art. 49 ust. 1 ustawy o samorządzie województwa nie stosuje się

2. Nabycie przez jednostki samorządu terytorialnego mienia Skarbu Państwa niezbędnego do wykonywania zadań podlegających przekazaniu ustawą następuje wraz z ograniczonymi prawami rzeczowymi, które ujawnia się w decyzji o przekazaniu. Ich ujawnienie nie narusza praw osób trzecich.

3. Organem odwoławczym w sprawach nabycia mienia, o którym mowa w ust. 2, jest minister właściwy do spraw Skarbu Państwa.

4. Przekazanie mienia właściwej jednostce samorządu terytorialnego jest nieodpłatne oraz wolne od podatków i opłat.

5. Przepisów ust. 2 i 3 nie stosuje się do zobowiązań Skarbu Państwa wynikających z działalności organów władających przekazywanym mieniem, powstałych przed dniem jego przejęcia przez właściwą jednostkę samorządu terytorialnego. Art. 40. Do postępowania w sprawie przekazania mienia właściwej jednostce samorządu terytorialnego, w drodze decyzji, stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Art. 41.

1. Ostateczna decyzja o przekazaniu właściwej jednostce samorządu terytorialnego praw, które są lub mogą być ujawnione w księdze wieczystej, stanowi podstawę do wpisu w księdze wieczystej.

2. Postępowanie w przedmiocie wpisu jest wolne od opłat sądowych. Art. 42. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia, tryb przekazywania mienia jednostkom samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem potrzeb w zakresie wykonywania zadań i kompetencji podlegających przekazaniu. Art. 43.

1. Z dniem wejścia w życie ustawy stroną zawartych wcześniej porozumień w zakresie zadań i kompetencji podlegających przekazaniu staje się właściwa jednostka samorządu terytorialnego.

2007-01-22

©Kancelaria Sejmu

s. 22/23

2. Koncesje, zezwolenia i inne decyzje wydane w zakresie przekazywanych ustawą zadań i kompetencji zachowują ważność do upływu określonych w nich terminów ważności, chyba że na podstawie odrębnych przepisów wcześniej zostaną zmienione lub utracą ważność. Art. 44.

1. W toczących się postępowaniach sądowych i administracyjnych w zakresie zadań podlegających przekazaniu na podstawie ustawy, w których stroną jest wojewoda, stroną staje się właściwa jednostka samorządu terytorialnego.

2. Niezakończone postępowania administracyjne w zakresie spraw podlegających przekazaniu na podstawie przepisów ustawy toczą się nadal przed organami, które przejęły zadania i kompetencje. Art. 45. Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb przejęcia toczących się postępowań sądowych i administracyjnych w zakresie zadań podlegających przekazaniu na podstawie ustawy, w szczególności sposób przekazania dokumentacji dotyczącej tych postępowań, kierując się koniecznością zapewnienia sprawnego i efektywnego prowadzenia przejętych postępowań przez jednostki samorządu terytorialnego. Art. 46. Minister właściwy do spraw administracji publicznej do dnia wejścia w życie ustawy wyznaczy spośród członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach wojewódzkich pełnomocnika odpowiedzialnego za koordynację przekazywania mienia i spraw właściwym jednostkom samorządu terytorialnego oraz przechodzenia do nich pracowników urzędów wojewódzkich wykonujących zadania lub kompetencje podlegające przekazaniu właściwym jednostkom samorządu terytorialnego. Art. 47.

1. Dotychczasowe przepisy wykonawcze, wydane na podstawie art. 35a ust. 4 ustawy zmienianej w art. 7, art. 31 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 8, art. 8 ust. 4 i art. 43 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 11, art. 13 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 15, art. 8 ust. 8, art. 24b i art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 16, art. 12 ust. 11 ustawy zmienianej w art. 18, art. 7 ust. 11 i art. 31 ust. 10 ustawy zmienianej w art. 28, zachowują moc do czasu wejścia w życie nowych przepisów, wydanych na podstawie art. 35a ust. 4 ustawy zmienianej w art. 7, art. 31 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 8, art. 8 ust. 4 i art. 43 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 11, art. 13 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 15, art. 8 ust. 8, art. 24b i art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 16, art. 12 ust. 11 ustawy zmienianej w art. 18, art. 7 ust. 11 i art. 31 ust. 10 ustawy zmienianej w art. 28, nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

2. Akty prawa miejscowego wydane na podstawie przepisów zmienianych niniejszą ustawą z zakresu zadań i kompetencji podlegających przekazaniu niniejszą ustawą zachowują moc do czasu wydania nowych aktów prawa miejscowego przez organy przejmujące zadania i kompetencje.

2007-01-22

©Kancelaria Sejmu

s. 23/23

3. Wojewodowie ogłoszą w terminie do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy wykazy aktów prawa miejscowego wydanych na podstawie przepisów zmienianych niniejszą ustawą z zakresu zadań i kompetencji podlegających przekazaniu niniejszą ustawą. Art. 48. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r., z wyjątkiem:

1) art. 35, art. 37, art. 38 ust. 3, art. 42, art. 45, art. 46 i art. 47 ust. 3, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia; 1a) art. 17 pkt 2, art. 22, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.;

2) art. 19, art. 20 oraz art. 21, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.

2007-01-22

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 175, poz. 1462 z 2005 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 175, poz. 1466 z 20052005-09-12

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2005 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 175, poz. 1465 z 20052005-09-12

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu oraz trybu udzielania im dni wolnych od pracy

 • Dziennik Ustaw Nr 175, poz. 1464 z 20052005-09-12

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa agencją płatniczą, której udziela się warunkowej akredytacji

 • Dziennik Ustaw Nr 175, poz. 1463 z 20052005-09-12

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 września 2005 r. w sprawie szczegółowego trybu sprawowania nadzoru nad działalnością administracyjną samorządowych kolegiów odwoławczych

 • Dziennik Ustaw Nr 175, poz. 1461 z 20052005-09-12

  Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty

 • Dziennik Ustaw Nr 175, poz. 1460 z 20052005-09-12

  Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

 • Dziennik Ustaw Nr 175, poz. 1459 z 20052005-09-12

  Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

 • Dziennik Ustaw Nr 175, poz. 1458 z 20052005-09-12

  Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 175, poz. 1457 z 20052005-09-12

  Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.