Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 213, poz. 1775 z 2005

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu szkół, które prowadzą ministrowie właściwi do spraw: wewnętrznych, obrony narodowej i sprawiedliwości

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2005-10-28
Data wydania:2005-10-05
Data wejscia w życie:2005-11-12
Data obowiązywania:2005-10-28

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 213, poz. 1775 z 2005


Strona 1 z 7
1775

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu szkół, które prowadzą ministrowie właściwi do spraw: wewnętrznych, obrony narodowej i sprawiedliwości Na podstawie art. 29 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie określenia wykazu szkół, ———————

1)

które prowadzą ministrowie właściwi do spraw: wewnętrznych, obrony narodowej i sprawiedliwości (Dz. U. Nr 162, poz. 1134 oraz z 2000 r. Nr 79, poz. 890) wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł rozporządzenia otrzymuje brzmienie: „w sprawie wykazu szkół, które prowadzą: minister właściwy do spraw wewnętrznych, Minister Obrony Narodowej i Minister Sprawiedliwości”;

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091 i Nr 167, poz. 1400.

Dziennik Ustaw Nr 213

2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:                — 14214 —                Poz. 1775


„1. Określa się wykaz szkół, które prowadzą minister właściwy do spraw wewnętrznych, Minister Obrony Narodowej i Minister Sprawiedliwości.”;

3) w załączniku do rozporządzenia:

a) tytuł otrzymuje brzmienie: „Wykaz szkół, które prowadzą minister właściwy do spraw wewnętrznych, Minister Obrony Narodowej i Minister Sprawiedliwości”, b) pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2. Minister Obrony Narodowej a) licea

b) przedszkola

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 213, poz. 1775 z 2005 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 213, poz. 1780 z 20052005-10-28

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005 r. w sprawie trybu i sposobu przekazywania preparatów służących przeprowadzaniu obowiązkowych szczepień ochronnych

 • Dziennik Ustaw Nr 213, poz. 1779 z 20052005-10-28

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów

 • Dziennik Ustaw Nr 213, poz. 1777 z 20052005-10-28

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października 2005 r. w sprawie sposobu i trybu przejęcia toczących się postępowań sądowych i administracyjnych w zakresie zadań podlegających przekazaniu do jednostek samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 213, poz. 1776 z 20052005-10-28

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania z pracownikami wykonującymi zadania lub kompetencje podlegające przekazaniu jednostkom samorządu terytorialnego oraz sposobu ustalania liczby etatów podlegających przekazaniu

 • Dziennik Ustaw Nr 213, poz. 1778 z 20052004-10-28

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin

porady prawne online

Porady prawne

 • Różnica między typem a rodzajem szkoły

  Jaka jest różnica między typem a rodzajem szkoły? Czy szkoła z nauką języka mniejszości narodowej do 42 uczniów jest szkołą innego rodzaju niż szkoła z nauką (...)

 • Zakładanie klas sportowych

  Jakie przepisy prawne regulują tryb, warunki i wymogi zakładania klas sportowych w szkołach podstawowych?

 • Zwolnienie od powołanie do wojska

  Czy to prawda, że tegoroczni absolwenci szkół wyższych są automatycznie przenoszeni do rezerwy jeżeli w terminie ukończą studia? Jak to wygląda dla rocznika 1978?

 • Prezydent jako zwierzchnik Sił Zbrojnych

  Czy Prezydent RP dysponuje możliwościami sprawowania władzy nad siłami zbrojnymi RP? Czy ma wpływ na działania prawne związane z siłami zbrojnymi RP? Czy jest osobą (...)

 • Rodzaje podmiotów leczniczych

  Jakie istnieją w Polsce rodzaje podmiotów leczniczych?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2008-01-29 poz. 83

 • Dziennik Ustaw z 2010-04-06 poz. 322

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wykazu szkół i placówek, które prowadzą minister właściwy do spraw wewnętrznych i Minister Obrony Narodowej

 • Dziennik Ustaw z 1999-06-16 poz. 600

  Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 16 czerwca 1999 r. w sprawie sposobu realizacji przepisów o homologacji urządzeń telekomunikacyjnych zakładanych i używanych przez jednostki organizacyjne podległe Ministrom: Obrony Narodowej i Spraw Zagranicznych, organy, jednostki organizacyjne nadzorowane, podległe lub podporządkowane Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz jednostki organizacyjne Urzędu Ochrony Państwa.

 • Dziennik Ustaw z 2001-06-08 poz. 670

  Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 czerwca 2001 r. w sprawie organów wojskowych właściwych do wydawania pozwoleń na broń żołnierzom zawodowym.

 • Dziennik Ustaw z 2012-01-19 poz. 68

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji wojskowej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.