Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 213, poz. 1776 z 2005

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania z pracownikami wykonującymi zadania lub kompetencje podlegające przekazaniu jednostkom samorządu terytorialnego oraz sposobu ustalania liczby etatów podlegających przekazaniu

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2005-10-28
Data wydania:2005-10-18
Data wejscia w życie:2005-10-28
Data obowiązywania:2005-10-28

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 213, poz. 1776 z 2005


Strona 1 z 2
1776

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 18 października 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania z pracownikami wykonującymi zadania lub kompetencje podlegające przekazaniu jednostkom samorządu terytorialnego oraz sposobu ustalania liczby etatów podlegających przekazaniu Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej (Dz. U. Nr 175, poz. 1462 i Nr 189, poz. 1604) zarządza się, co następuje: §

1. 1. Dyrektor generalny urzędu wojewódzkiego, w odniesieniu do zadań i kompetencji podlegających przekazaniu z dniem 1 stycznia 2006 r., określi niezwłocznie:

1) liczbę etatów wykorzystywanych do realizacji tych zadań i kompetencji;

2) imienne wskazanie pracowników wykonujących te zadania i kompetencje;

3) procentowy udział zadań i kompetencji w zakresie czynności poszczególnych pracowników.

2. W odniesieniu do zadań i kompetencji podlegających przekazaniu z dniem 1 stycznia 2008 r. czynno———————

1)

ści, o których mowa w ust. 1, wykonuje się do dnia 14 sierpnia 2007 r. § 2.

1. Wojewoda, po zasięgnięciu opinii marszałka województwa lub właściwego starosty, określi w terminie do dnia 7 listopada 2005 r., w zakresie zadań i kompetencji podlegających przekazaniu do jednostek samorządu terytorialnego z dniem 1 stycznia 2006 r., liczbę etatów i środków finansowych przeznaczonych na ich sfinansowanie w szczegółowości określonej w § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz zasad i terminów rocznych rozliczeń i wpłat do budżetu (Dz. U. Nr 23, poz. 190).

2. Czynności, o których mowa w ust. 1, w zakresie zadań i kompetencji podlegających przekazaniu do jednostek samorządu terytorialnego z dniem 1 stycznia 2008 r. wojewoda, po zasięgnięciu opinii marszałka województwa, wykona w terminie do dnia 1 listopada 2007 r. §

3. Niezwłocznie po dokonaniu przez wojewodę czynności, o których mowa w § 2, dyrektor generalny urzędu wojewódzkiego pisemnie zawiadamia pracowników, którzy staną się pracownikami urzędu marszał-

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — administracja publiczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436 i Nr 283, poz. 2818 oraz z 2005 r. Nr 19, poz. 164).

Dziennik Ustaw Nr 213                — 14221 —                Poz. 1776


kowskiego lub starostwa powiatowego, o zmianach mających nastąpić w ich stosunku pracy, wskazując nazwę i siedzibę nowego pracodawcy. § 4.

1. Wraz z imiennymi wykazami, o których mowa w art. 35 i 36 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej, zwanej dalej „ustawą”, pracodawca przekazuje organowi przejmującemu zadania i kompetencje listy pracowników, którzy stają się odpowiednio pracownikami urzędu marszałkowskiego lub starostwa powiatowego.

2. Na listach pracowników zamieszcza się następujące informacje o pracownikach:

1) wiek;

2) wykształcenie;

3) staż pracy;

4) status pracownika;

5) składniki wynagrodzenia;

6) dodatkowe uprawnienia;

7) doświadczenie zawodowe na stanowisku obejmującym zadania podlegające przekazaniu. § 5.

1. Podstawą do określenia liczby przekazywanych etatów z dniem 1 stycznia 2006 r. jest kalkulacyjna liczba etatów przeznaczonych do wykonywania przekazywanych ustawą zadań i kompetencji, ustalona zgodnie z ustawą budżetową na rok 2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. (Dz. U. Nr 278, poz. 2755), z uwzględnieniem zmian dokonanych w trakcie roku budżetowego.

2. Do określenia liczby etatów przekazywanych z dniem 1 stycznia 2008 r. stosuje się ustawę budżetową na rok 2007, z uwzględnieniem zmian dokonanych w trakcie roku budżetowego.

3. Przekazaniu podlega liczba etatów będąca wynikiem sumowania pełnych etatów i ich części, przeznaczonych do obsługi zadań i kompetencji przejmowanych na mocy ustawy. Liczba etatów podlegających przekazaniu jest równa liczbie etatów, w ramach których wykonuje się zadania i kompetencje podlegające przekazaniu.

4. Liczba etatów przekazywanych do starostw powiatowych ulega proporcjonalnemu, do obciążenia odpowiedniego powiatu przekazywanymi zadaniami i kompetencjami, podziałowi pomiędzy wszystkie starostwa powiatowe z obszaru województwa. § 6.

1. W przypadku gdy zadania i kompetencje wojewody podlegające przekazaniu do samorządu województwa wykonywane są w ułamkowych częściach etatu przez więcej niż jednego pracownika, a z analizy obciążenia pracowników tymi zadaniami i kompetencjami wynika, że pracownikami urzędu

marszałkowskiego stanie się mniejsza niż dotychczas liczba wykonujących te zadania pracowników:

1) dyrektor generalny urzędu wojewódzkiego w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia zobowiąże pisemnie pracowników do złożenia oświadczenia o ich preferencjach odnośnie do miejsca pracy, w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisma;

2) do pracowników wykonujących zadania podlegające przekazaniu z dniem 1 stycznia 2008 r. pisemne zobowiązanie do złożenia oświadczenia przekazuje się nie później niż do dnia 24 sierpnia 2007 r.;

3) dyrektor generalny urzędu wojewódzkiego dokona do dnia 31 grudnia 2005 r. zmian w opisach stanowisk pracy i zakresach czynności pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy w sposób zapewniający rozdzielenie zadań i kompetencji, które będą wykonywane przez wojewodów po dniu 31 grudnia 2005 r., od zadań i kompetencji podlegających przekazaniu z dniem 1 stycznia 2006 r. oraz odpowiednio do dnia 31 grudnia 2007 r. w stosunku do zadań i kompetencji przekazywanych z dniem 1 stycznia 2008 r., uwzględniając: a) dotychczasową pracochłonność wykonywania przekazywanych ustawą zadań, b) kwalifikacje i doświadczenie zawodowe pracowników, c) preferencje pracowników wyrażone w oświadczeniach, o których mowa w pkt

1.

2. Jeżeli w wyniku zmian, o których mowa w ust. 1, obciążenie pracowników zadaniami i kompetencjami podlegającymi przekazaniu stanowić będzie 1/2 lub więcej etatu, pracownik wykonujący te zadania staje się pracownikiem urzędu marszałkowskiego. § 7.

1. Przepis § 6 ust. 1 stosuje się odpowiednio do zadań i kompetencji podlegających przekazaniu do samorządu powiatowego.

2. Pracownik staje się pracownikiem starostwa powiatowego, jeżeli do tego starostwa przekazywane jest co najmniej 1/2 etatu, z zastrzeżeniem ust.

3. 3. Po dokonaniu podziału liczby etatów, o którym mowa w § 5 ust. 4, wojewoda wskazuje starostwo powiatowe lub starostwa powiatowe, których pracownikami stają się osoby, których zakres czynności obejmuje przejmowane zadania w 1/2 lub więcej etatu, uwzględniając:

1) obciążenie powiatów realizacją przekazywanych zadań;

2) opinię pracownika, której należy zasięgnąć na zasadach określonych w § 6 ust. 1 pkt 1;

3) odległość miejsca zamieszkania pracownika od siedziby starostwa powiatowego.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 213, poz. 1776 z 2005 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 213, poz. 1780 z 20052005-10-28

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005 r. w sprawie trybu i sposobu przekazywania preparatów służących przeprowadzaniu obowiązkowych szczepień ochronnych

 • Dziennik Ustaw Nr 213, poz. 1779 z 20052005-10-28

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów

 • Dziennik Ustaw Nr 213, poz. 1777 z 20052005-10-28

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października 2005 r. w sprawie sposobu i trybu przejęcia toczących się postępowań sądowych i administracyjnych w zakresie zadań podlegających przekazaniu do jednostek samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 213, poz. 1775 z 20052005-10-28

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu szkół, które prowadzą ministrowie właściwi do spraw: wewnętrznych, obrony narodowej i sprawiedliwości

 • Dziennik Ustaw Nr 213, poz. 1778 z 20052004-10-28

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2005-10-28 poz. 1777

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października 2005 r. w sprawie sposobu i trybu przejęcia toczących się postępowań sądowych i administracyjnych w zakresie zadań podlegających przekazaniu do jednostek samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw z 1999-05-17 poz. 443

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przekazywania inwestycji centralnych samorządom województw i powiatom oraz wykazu inwestycji centralnych podlegających przekazaniu.

 • Dziennik Ustaw z 2009-03-12 poz. 305

  Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 2 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu określenia liczby akcji spółki konsolidującej podlegających zamianie i trybu dokonywania zamiany akcji lub prawa do akcji spółki konsolidowanej na akcje spółki konsolidującej

 • Dziennik Ustaw z 2005-04-12 poz. 514

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 10 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w sprawach podziału czasu rozpowszechniania audycji referendalnych, sposobu przygotowania i rozpowszechniania tych audycji oraz sposobu upowszechniania informacji o terminach rozpowszechniania audycji referendalnych

 • Dziennik Ustaw z 2008-01-30 poz. 97


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.