Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 213, poz. 1777 z 2005

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października 2005 r. w sprawie sposobu i trybu przejęcia toczących się postępowań sądowych i administracyjnych w zakresie zadań podlegających przekazaniu do jednostek samorządu terytorialnego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2005-10-28
Data wydania:2005-10-18
Data wejscia w życie:2005-11-12
Data obowiązywania:2005-10-28

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 213, poz. 1777 z 2005


1777

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 18 października 2005 r. w sprawie sposobu i trybu przejęcia toczących się postępowań sądowych i administracyjnych w zakresie zadań podlegających przekazaniu do jednostek samorządu terytorialnego Na podstawie art. 45 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej (Dz. U. Nr 175, poz. 1462 i Nr 189, poz. 1604) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa sposób i tryb przejęcia toczących się postępowań sądowych i administracyjnych w zakresie zadań podlegających przekazaniu jed———————

1)

nostkom samorządu terytorialnego na mocy przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej. § 2.

1. Przejęcie spraw i dokumentów związanych z toczącymi się postępowaniami sądowymi i administracyjnymi następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, zwanego dalej „protokołem”.

2. Protokół zawiera:

1) wykaz spraw przekazywanych, wszczętych i niezakończonych, w podziale na postępowania sądowe i administracyjne;

2) wykaz przekazywanych dokumentów związanych z tymi sprawami.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — administracja publiczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436 i Nr 283, poz. 2818 oraz z 2005 r. Nr 19, poz. 164).

Dziennik Ustaw Nr 213                — 14223 —                Poz. 1777


§ 3.

1. Protokół dotyczący spraw przekazywanych z dniem 1 stycznia 2006 r. sporządzany jest według stanu na dzień 31 grudnia 2005 r., a protokół dotyczący spraw przekazywanych z dniem 1 stycznia 2008 r. według stanu na dzień 31 grudnia 2007 r. — przez komisję powołaną przez dyrektora generalnego urzędu wojewódzkiego spośród przedstawicieli komórek organizacyjnych urzędu wojewódzkiego, które prowadzą przekazywane do jednostek samorządu terytorialnego sprawy toczące się w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.

2. Przewodniczącym komisji powołanej do sporządzenia protokołu według stanu na dzień 31 grudnia 2005 r. jest pełnomocnik wyznaczony w trybie art. 46 ustawy, o której mowa w §

1.

3. Przewodniczącym komisji powołanej dla sporządzenia protokołu według stanu na dzień 31 grudnia 2007 r. jest dyrektor generalny urzędu wojewódzkiego.

4. Protokół sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden pozostaje w urzędzie wojewódzkim, a drugi przekazywany jest odpowiednio do urzędu marszałkowskiego lub właściwego starostwa powiatowego. § 4.

1. Protokół podpisują wojewoda oraz marszałek województwa albo właściwy starosta.

2. Przejęcie dokumentacji związanej z toczącymi się postępowaniami sądowymi i administracyjnymi następuje z dniem podpisania protokołu przez stronę przekazującą i stronę przejmującą.

§ 5.

1. Wojewoda najpóźniej do dnia 7 stycznia 2006 r. powiadomi:

1) strony i uczestników toczących się postępowań sądowych i administracyjnych w zakresie zadań podlegających przekazaniu do właściwych jednostek samorządu terytorialnego o nazwie organu właściwego od dnia 1 stycznia 2006 r.;

2) organy sądowe, przed którymi toczą się postępowania w zakresie zadań podlegających przekazaniu do właściwych jednostek samorządu terytorialnego, o nazwie organu właściwego do występowania przed sądem od dnia 1 stycznia 2006 r.

2. Wojewoda najpóźniej do dnia 7 stycznia 2008 r. powiadomi:

1) strony i uczestników toczących się postępowań sądowych i administracyjnych w zakresie zadań podlegających przekazaniu do właściwych jednostek samorządu terytorialnego o nazwie organu właściwego od dnia 1 stycznia 2008 r.;

2) organy sądowe, przed którymi toczą się postępowania w zakresie zadań podlegających przekazaniu do właściwych jednostek samorządu terytorialnego, o nazwie organu właściwego do występowania przed sądem od dnia 1 stycznia 2008 r. §

6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: R. Kalisz

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 213, poz. 1777 z 2005 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 213, poz. 1780 z 20052005-10-28

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005 r. w sprawie trybu i sposobu przekazywania preparatów służących przeprowadzaniu obowiązkowych szczepień ochronnych

 • Dziennik Ustaw Nr 213, poz. 1779 z 20052005-10-28

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów

 • Dziennik Ustaw Nr 213, poz. 1776 z 20052005-10-28

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania z pracownikami wykonującymi zadania lub kompetencje podlegające przekazaniu jednostkom samorządu terytorialnego oraz sposobu ustalania liczby etatów podlegających przekazaniu

 • Dziennik Ustaw Nr 213, poz. 1775 z 20052005-10-28

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu szkół, które prowadzą ministrowie właściwi do spraw: wewnętrznych, obrony narodowej i sprawiedliwości

 • Dziennik Ustaw Nr 213, poz. 1778 z 20052004-10-28

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.