Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 217, poz. 1834 z 2005

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2005-10-31
Data wydania:2005-10-27
Data wejscia w życie:2006-01-10
Data obowiązywania:2005-10-31

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 217, poz. 1834 z 2005


Strona 1 z 76
1834

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów2) Na podstawie art. 115 ust. 1 pkt 1—4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. ———————

1)

z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).

2) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża postanowienia załącznika nr 2 dyrektywy Rady nr 91/439/EWG z dnia 29 lipca 1991 r. w sprawie praw jazdy (Dz. Urz. WE L 237 z 24. 08.1991, str. 1, z późn. zm.). Dane dotyczące ogłoszenia powyższego aktu dotyczą jego ogłoszenia w Polskim wydaniu specjalnym Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 109, poz. 925, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497.

Dziennik Ustaw Nr 217 Rozdział 1 Przepisy ogólne §

1. Rozporządzenie określa:                — 14482 —                Poz. 1834


— wyposażoną w stoliki i miejsca siedzące dla każdej osoby biorącej udział w szkoleniu, — oświetloną, ogrzewaną i przewietrzaną, — odizolowaną od innych pomieszczeń,

1) wymagania w stosunku do podmiotów prowadzących szkolenie w zakresie wyposażenia dydaktycznego, warunków lokalowych, placu manewrowego i pojazdów przeznaczonych do szkolenia;

2) wymagania w stosunku do podmiotów prowadzących egzaminy państwowe w zakresie wyposażenia, warunków lokalowych, placu manewrowego i pojazdów przeznaczonych do egzaminowania;

3) program szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi, tramwajami oraz kandydatów na instruktorów i egzaminatorów;

4) warunki i tryb: a) uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi i tramwajami, szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się o te uprawnienia lub podlegających sprawdzeniu kwalifikacji oraz wzory dokumentów z tym związanych, b) szkolenia i egzaminowania kandydatów na instruktorów i egzaminatorów, pracy komisji egzaminacyjnych oraz wzory dokumentów z tym związanych. §

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie — rozumie się przez to ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym;

2) pozwoleniu — rozumie się przez to pozwolenie do kierowania tramwajem, o którym mowa w art. 95 ust. 1 ustawy;

3) kierowniku ośrodka szkolenia kierowców — rozumie się przez to przedsiębiorcę, dowódcę jednostki wojskowej, szefa jednostki resortu spraw wewnętrznych prowadzących ośrodek szkolenia kierowców oraz dyrektora szkoły prowadzącej programowe szkolenie kandydatów na kierowców lub osobę przez nich wyznaczoną;

4) ośrodku egzaminowania — rozumie się przez to wojewódzki ośrodek ruchu drogowego oraz przedsiębiorstwo komunikacji publicznej, o których mowa w art. 109 ust. 2 ustawy. Rozdział 2 Ośrodek szkolenia kierowców § 3.

1. Szkolenie osób ubiegających się o wydanie uprawnienia do kierowania pojazdami może prowadzić przedsiębiorca, jednostka wojskowa, jednostka resortu spraw wewnętrznych oraz szkoła, która posiada:

1) w zakresie warunków lokalowych: a) oznaczony nazwą i adresem ośrodka lokal biurowy przeznaczony do obsługi osób i przechowywania dokumentacji związanej z prowadzeniem szkolenia kierowców, b) co najmniej jedną salę: — o powierzchni nie mniejszej niż 25 m2,

c) toaletę zlokalizowaną w pobliżu sali, o której mowa w lit. b;

2) utwardzony plac manewrowy wyłączony z ruchu pojazdów innych niż przeznaczone do nauki jazdy, umożliwiający wykonanie każdego z zadań przewidzianych do wykonania na placu manewrowym na egzaminie państwowym (z wyjątkiem ruszania na wzniesieniu), o powierzchni: a) co najmniej 120 m2 — przy szkoleniu w zakresie prawa jazdy kategorii A, A1, B, B1, b) co najmniej 180 m2 — przy szkoleniu w zakresie prawa jazdy kategorii C, C1, D, D1, B+E, C+E, C1+E, D+E, D1+E lub T — wyposażony w pachołki i tyczki o łącznej wysokości co najmniej 2 m, c) umożliwiającej jazdę tramwajem na odcinku o długości co najmniej 100 m — przy szkoleniu w zakresie pozwolenia;

3) co najmniej jeden pojazd: a) dopuszczony do ruchu, b) przystosowany do nauki jazdy, c) spełniający wymagania określone w przepisach w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia — w zakresie każdej z kategorii prawa jazdy określonej w zaświadczeniu o wpisie do rejestru działalności regulowanej będącej zakresem szkolenia;

4) wyposażenie dydaktyczne odpowiadające obowiązującemu stanowi prawnemu i poziomowi techniki, zawierające co najmniej: a) tablicę do pisania, b) makietę lub programy komputerowe umożliwiające symulowanie sytuacji na drodze, c) tablice poglądowe z zakresu szkolenia, programy komputerowe lub filmy wideo prezentujące: zasady bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym, zasady kierowania pojazdem, podstawowe czynności kontrolno-obsługowe i zasady udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadku, d) obowiązujące teksty aktów prawnych z zakresu ruchu drogowego i warunków używania pojazdów, e) urządzenia umożliwiające korzystanie z pomocy określonych w lit. b i c.

2. Podmioty, o których mowa w ust. 1, z wyjątkiem szkoły, prowadzą szkolenie w ośrodkach szkolenia kierowców.

3. Jeżeli w sali, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, prowadzone jest szkolenie jednocześnie dla więcej niż 20 osób, to powierzchnię tej sali zwiększa się o 1 m2 — dla każdej szkolonej osoby powyżej 20.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 217, poz. 1834 z 2005 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 217, poz. 1839 z 20052005-10-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 października 2005 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy przewozie, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ubocznych produktów zwierzęcych oraz sposobu wykorzystania tych produktów

 • Dziennik Ustaw Nr 217, poz. 1838 z 20052005-10-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Pilotażowy Program Leader +"

 • Dziennik Ustaw Nr 217, poz. 1837 z 20052005-10-31

  Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej

 • Dziennik Ustaw Nr 217, poz. 1836 z 20052005-10-31

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 19 października 2005 r. w sprawie testów akceptacyjnych oraz badania oprogramowania interfejsowego i weryfikacji tego badania

 • Dziennik Ustaw Nr 217, poz. 1835 z 20052005-10-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat i stawek wynagrodzenia za sprawdzenie kwalifikacji oraz za wydanie dokumentów w tych sprawach

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2003-06-27 poz. 1048

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów

 • Dziennik Ustaw z 2001-08-03 poz. 901

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów.

 • Dziennik Ustaw z 2008-12-04 poz. 1362

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów

 • Dziennik Ustaw z 2013-03-07 poz. 320

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami

 • Dziennik Ustaw z 2013-01-18 poz. 92

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.