Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 219, poz. 1862 z 2005

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania Komitetu Zarządzania Przestrzenią Powietrzną oraz ustalenia zakresu jego działania

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2005-10-31
Data wydania:2005-10-24
Data wejscia w życie:2005-11-15
Data obowiązywania:2005-10-31

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 219, poz. 1862 z 2005


1862

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 24 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania Komitetu Zarządzania Przestrzenią Powietrzną oraz ustalenia zakresu jego działania Na podstawie art. 121 ust. 4 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112, z późń. zm.2)) zarządza się, co następuje: ———————

1)

Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 54, poz. 535, Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1002, Nr 172, poz. 1805, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 757, Nr 163, poz. 1362, Nr 175, poz. 1462 i Nr 180, poz. 1490.

§

1. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie powołania Komitetu Zarządzania Przestrzenią Powietrzną oraz ustalenia zakresu jego działania (Dz. U. Nr 139, poz. 1330) w § 3 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: „5) Dowódcy Sił Powietrznych — członek;”. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: K. Opawski

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 219, poz. 1862 z 2005 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 219, poz. 1878 z 20052005-10-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2005 r. w sprawie likwidacji Granicznej Stacji Sanitarni-Epidemiologicznej w Zielonej Górze

 • Dziennik Ustaw Nr 219, poz. 1877 z 20052005-10-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2005 r. w sprawie likwidacji Granicznej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Sączu

 • Dziennik Ustaw Nr 219, poz. 1876 z 20052005-10-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2005 r. w sprawie likwidacji Granicznej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jeleniej Górze

 • Dziennik Ustaw Nr 219, poz. 1875 z 20052005-10-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2005 r. w sprawie likwidacji Granicznej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wielkopolskim

 • Dziennik Ustaw Nr 219, poz. 1874 z 20052005-10-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2005 r. w sprawie likwidacji Granicznej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bielsku-Białej

 • Dziennik Ustaw Nr 219, poz. 1873 z 20052005-10-31

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu

 • Dziennik Ustaw Nr 219, poz. 1872 z 20052005-10-31

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenie przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu

 • Dziennik Ustaw Nr 219, poz. 1871 z 20052005-10-31

  Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 21 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu działania w sprawach przyjęcia do domu pomocy społecznej oraz wypisania z domu pomocy społecznej osoby chorej psychicznie i upośledzonej umysłowo

 • Dziennik Ustaw Nr 219, poz. 1870 z 20052005-10-31

  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie udzielania przez Polski Instytut Sztuki Filmowej dofinansowania przedsięwzięć z zakresu kinematografii

 • Dziennik Ustaw Nr 219, poz. 1869 z 20052005-10-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów

 • Dziennik Ustaw Nr 219, poz. 1868 z 20052005-10-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie wzorów i sposobu prowadzenia centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane, rzeczoznawców budowlanych oraz ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie

 • Dziennik Ustaw Nr 219, poz. 1867 z 20052005-10-31

  Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie licencjonowania personelu lotniczego

 • Dziennik Ustaw Nr 219, poz. 1866 z 20052005-10-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w komunikacji miejskiej oraz autobusowej komunikacji międzymiastowej

 • Dziennik Ustaw Nr 219, poz. 1865 z 20052005-10-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie szczególowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

 • Dziennik Ustaw Nr 219, poz. 1864 z 20052005-10-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie

 • Dziennik Ustaw Nr 219, poz. 1863 z 20052005-10-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty egzaminacyjnej oraz wynagrodzenia członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej

 • Dziennik Ustaw Nr 219, poz. 1861 z 20052005-10-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t

 • Dziennik Ustaw Nr 219, poz. 1860 z 20052005-10-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wykazu dróg krajowych, po których mogą się poruszać pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t

 • Dziennik Ustaw Nr 219, poz. 1859 z 20052005-10-31

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na wspieranie inwestycji w zakresie zatrudnienia

 • Dziennik Ustaw Nr 219, poz. 1858 z 20052005-10-31

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami opakowaniowymi

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2003-08-08 poz. 1330

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie powołania Komitetu Zarządzania Przestrzenią Powietrzną oraz ustalenia zakresu jego działania

 • Dziennik Ustaw z 2008-09-30 poz. 1074

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 września 2008 r. w sprawie Komitetu Zarządzania Przestrzenią Powietrzną oraz ustalenia zakresu jego działania

 • Dziennik Ustaw z 2004-02-03 poz. 132

  Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury i Obrony Narodowej z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie wykonywania funkcji wynikających ze zwierzchnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej oraz umacniania obronności na czas pokoju

 • Komunikat UE z 2008-02-09 nr 37 poz. 35

  Sprawa F-135/07: Skarga wniesiona w dniu 30 października 2007 r. — Smadja przeciwko Komisji

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-31 poz. 1272

  Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury i Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad oraz trybu przekazywania Ministrowi Obrony Narodowej funkcji wynikających ze zwierzchnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej na czas wojny, stanu wojennego lub stanu wyjątkowego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.