Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 221, poz. 1902 z 2005

Wyszukiwarka

Tytuł:

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii o współpracy w dziedzinie obronności podpisana w Warszawie dnia 6 września 2004 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2005-11-03
Data wydania:2004-09-06
Data wejscia w życie:2005-05-23
Data obowiązywania:2005-11-03

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 221, poz. 1902 z 2005


Strona 1 z 18
1902

U M O WA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii o współpracy w dziedzinie obronności, podpisana w Warszawie dnia 6 września 2004 r. W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ podaje do powszechnej wiadomości: W dniu 6 września 2004 r. w Warszawie została sporządzona Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii o współpracy w dziedzinie obronności, w następującym brzmieniu: UMOWA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii o współpracy w dziedzinie obronności Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Armenii, zwane dalej „Stronami”, AGREEMENT between the Government of the Republic of Poland and the Government of the Republic of Armenia on Co-operation in the field of defence The Government of the Republic of Poland and the Government of the Republic of Armenia hereinafter referred to as „the Parties”,

Dziennik Ustaw Nr 221                — 14802 —                Poz. 1902


Biorąc pod uwagę potrzebę przyczynienia się do umacniania pokoju, zaufania i stabilności, rozwoju stosunków pomiędzy państwami w Europie i na całym świecie — w duchu Karty Narodów Zjednoczonych, Helsińskiego Aktu Końcowego Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie oraz Paryskiej Karty Nowej Europy, Kierując się celami i zasadami zawartymi w Deklaracji o rozwoju przyjaznych stosunków i współpracy między Rzecząpospolitą Polską i Republiką Armenii, sporządzonej w Warszawie dni 14 lipca 1999 r., Uważając współpracę w dziedzinie obronności za niezbędny element bezpieczeństwa i stabilizacji oraz za mającą szczególne znaczenie dla współdziałania w zakresie przekształcenia, budowy i doskonalenia systemu bezpieczeństwa światowego, Pragnąc rozwoju dobrych i przyjaznych stosunków oraz uzupełnienia i umocnienia współpracy w obszarach wzajemnych zainteresowań, uzgodniły, co następuje: Artykuł 1 Cel i przedmiot umowy

1. Umowa niniejsza określa główne postanowienia dotyczące współpracy w dziedzinie obronności między Stronami, opartej na zasadach równości, partnerstwa i wzajemnej korzyści.

2. Współpraca między Stronami w ramach niniejszej umowy będzie prowadzona zgodnie z ich prawem krajowym, ogólnie przyjętymi zasadami oraz normami prawa międzynarodowego i zobowiązaniami międzynarodowymi Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Armenii. Artykuł 2 Definicje W rozumieniu niniejszej umowy, wyrażenie:

1) „współpraca” — oznacza współpracę w dziedzinie obronności;

2) „personel wojskowy” — oznacza członków Sił Zbrojnych Państw Stron;

3) „personel cywilny” — oznacza pracowników cywilnych Sił Zbrojnych Państw Stron;

4) „Strona wysyłająca” — oznacza Stronę, która wysyła personel wojskowy lub/i cywilny na terytorium Państwa drugiej Strony zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy;

5) „Strona przyjmująca” — oznacza Stronę, która przyjmuje personel wojskowy lub/i cywilny Strony wysyłającej zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

Taking into account the need to contribute to the strengthening of peace, confidence and stablitity and the development of the relations between the states in Europe and the world as a whole, in the spirit of the United Nations Charter, the Helsinki Final Act of the Conference on Security and Co-operation in Europe and the Paris Charter for New Europe, Led by the aims and the principles of the Declaration on the development of friendly relations and co-operation between the Republic of Poland and the Republic of Armenia, done in Warsaw on 14th July 1999, Considering co-operation in field of defence to be a vital element of security and stabilisation and of particular significance for the co-operation in reshaping and improving of the security system in the world, Willing to intensify their good and friendly relations and desiring to complement and reinforce co-operation on subjects of common interest, have agreed on the following: Article 1 Aim and Subject of the Agreement

1. This Agreement outlines general provisions concerning defence co-operation between the Parties, based on the principles of equality, partnership and mutual benefit.

2. The co-operation between the Parties within the framework of this Agreement will be carried out in accordance with their national laws, generally recognised principles and norms of international law, and international commitments of the Republic of Poland and the Republic of Armenia. Article 2 Definitions For the purpose of this Agreement:

1. „Co-operation” means co-operation in the field of defence.

2. „Military personnel” means members of the Armed Forces of the States of the Parties.

3. „Civilian personnel” means the civilian employees of the Armed Forces of the States of the Parties.

4. „Sending Party” means a Party sending its military and/or civilian personnel to the territory of the State of other Party, in accordance with the provisions of this Agreement.

5. „Receiving Party” means a Party receiving military and/or civilian personnel of the Sending Party in accordance with the provisions of this Agreement.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 221, poz. 1902 z 2005 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 221, poz. 1904 z 20052005-11-03

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra-członka Rady Ministrów Zbigniewa Wassermana

 • Dziennik Ustaw Nr 221, poz. 1903 z 20052005-11-03

  Oświadczenie Rządowe z dnia 10 czerwca 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii o współpracy w dziedzinie obronności, podpisanej w Warszawie dnia 6 września 2004 r.

porady prawne online

Porady prawne

 • Obywatelstwo polskie a podwójne obywatelstwo

  Jestem obywatelem Rosji. Posiadam kartę stałego pobytu od 3 lat. Zamierzam starać się o uzyskanie obywatelstwa polskiego, bardzo mi zależy na zostawieniu obywatelstwa (...)

 • Rekompensata za mienie zabużańskie

  Proszę o informacje czy przy podziale spadku po ojcu, przysługuje mi prawo do dochodzenia ewentualnie wypłacanych w przyszłości rekompensat za mienie pozostawione poza (...)

 • Rozliczenie dochodów z Islandii

  W roku 2006 nie uzyskałem w Polsce żadnych dochodów. Od lutego do grudnia z przerwami pracowałem na umowę o pracę w Islandii (rozliczenie z tamtym Urzędem skarbowym (...)

 • Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania

  Polski marynarz wyjeżdża na kontrakt na statek. Umowa o pracę podpisana została z firmą, która ma siedzibę w Hongkongu. Czy umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania (...)

 • Zatrudnienie Polaka przez firmę zagraniczną.

  Firma z siedzibą na Cyprze, a w Polsce tylko z rejestracją VAT (bez siedziby, biura, adresu w Polsce), chce zatrudnić na terenie Polski osobę na umowę zlecenie do wypełniania (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2005-11-03 poz. 1903

  Oświadczenie Rządowe z dnia 10 czerwca 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii o współpracy w dziedzinie obronności, podpisanej w Warszawie dnia 6 września 2004 r.

 • Dziennik Ustaw z 2010-11-02 poz. 1348

  Oświadczenie Rządowe z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Azerbejdżanu o współpracy w dziedzinie obronności, podpisanej w Warszawie dnia 30 marca 2005 r.

 • Dziennik Ustaw z 2012-02-27 poz. 221

  Oświadczenie Rządowe z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Czarnogóry o współpracy w dziedzinie obronności, podpisanej w Podgoricy dnia 10 lutego 2011 r.

 • Dziennik Ustaw z 2004-07-06 poz. 1620

  Oświadczenie Rządowe z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Bułgarii o współpracy w zwalczaniu przestępczości, podpisanej w Warszawie dnia 19 czerwca 2002 r.

 • Dziennik Ustaw z 2011-08-31 poz. 1077

  Oświadczenie rządowe z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej podpisanym w Warszawie dnia 30 maja 2011 r. Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indii w sprawie zmiany Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indii dotyczącej współpracy w dziedzinie obronności, podpisanej w New Delhi dnia 17 lutego 2003 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.