Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 224, poz. 1921 z 2005 - Strona 33

Wyszukiwarka

Tytuł:

Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisana w Wiedniu dnia 13 stycznia 2004 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2005-11-10
Data wydania:2005-01-05
Data wejscia w życie:2005-04-01
Data obowiązywania:2005-11-10

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 224, poz. 1921 z 2005 - Strona 33


Strona 33 z 35

Dziennik Ustaw Nr 224 SPORZĄDZONO w Wiedniu dnia 13 stycznia 2004 r., w dwóch egzemplarzach każdy w językach polskim, niemieckim i angielskim, przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne. W przypadku rozbieżności przy interpretacji rozstrzygający jest tekst angielski. W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej W imieniu Republiki Austrii                — 14918 — DONE in duplicate in Vienna on the 13th day of January 2004, in the Polish, German and English languages, each text being equally authentic. In case of divergence of interpretation the English text shall prevail. For the Republic of Poland For the Republic of Austria                Poz. 1921


GESCHEHEN zu Wien, am

13. Jánner 2004, in zweifacher Ausfertigung, jede in polnischer, deutscher und englischer Sprache, wobei jeder Text gleichermaßen authentisch ist. Im Zweifel geht der englische Text vor. Für die Republik Polen: Für die Republik Österreich:

PROTOKÓŁ W momencie podpisywania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku niżej podpisani uzgodnili następujące postanowienia, które stanowią integralną część niniejszej umowy.

PROTOCOL At the moment of signing the Agreement between the Republic of Poland and the Republic of Austria for the Avoidance of Double Taxation with respect to Taxes on Income and on Capital the undersigned have agreed that the following provisions shall form an integral part of the Agreement.

PROTOKOLL Im Zeitpunkt der Unterzeichnung des Abkommens zwischen der Republik Polen und der Republik Österreich zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen sind die Gefertigten übereingekommen, dass die folgenden Bestimmungen einen integrierenden Bestandteil des Abkommens bilden: I. Zur Auslegung des Abkommens Es gilt als vereinbart, dass den Abkommensbestimmungen, die nach den entsprechenden Bestimmungen des OECD-Musterabkommens auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen abgefasst sind, allgemein dieselbe Bedeutung zukommt, die im OECD-Kommentar dazu dargelegt wird. Die Vereinbarung im vorstehenden Satz gilt nicht hinsichtlich der nachstehenden Punkte: a) alle Vorbehalte oder Bemerkungen der beiden Vertragsstaaten zum OECD-Muster oder dessen Kommentar; b) alle gegenteiligen Auslegungen, die einer der beiden Vertragsstaaten in einer öffentlichen Erklärung vornimmt, die der zuständigen Behörde des anderen Vertragsstaats vor In-

I. W odniesieniu do interpretacji umowy Rozumie się, iż należy oczekiwać, że postanowienia umowy, które zostały zredagowane zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Modelowej Konwencji OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku, będą miały takie samo znaczenie, jakie jest wyrażone w Komentarzu OECD do niej. Treść poprzedniego zdania nie będzie miała zastosowania do:

I. Re interpretation of the Convention It is understood that provisions of the Agreement which are drafted according to the corresponding provisions of the OECD-Model Convention on Income and on Capital shall generally be expected to have the same meaning as expressed in the OECD Commentary thereon. The understanding in the preceding sentence will not apply with respect to the following:

a) jakichkolwiek zastrzeżeń lub uwag zgłoszonych przez jedno Umawiające się Państwo do Modelowej Konwencji OECD lub Komentarza do niej, b) jakiejkolwiek odmiennej interpretacji wyrażonej w formie opublikowanego wyjaśnienia przez jedno z Umawiających się Państw, które zostało podane do wiadomości właściwych

a) any reservations or observations to the OECD Model or its Commentary by either Contracting State; b) any contrary interpretation in a published explanation by one of the Contracting States that has been provided to the competent authority of the other Contracting State prior

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 224, poz. 1921 z 2005 - Strona 33 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 224, poz. 1926 z 20052005-11-10

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 31 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń

 • Dziennik Ustaw Nr 224, poz. 1925 z 20052005-11-10

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 listopada 2005 r. w sprawie postępowania z dokumentami związanymi z dokonywaniem niektórych czynności regulowanych ustawą o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 224, poz. 1924 z 20052005-11-10

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 października 2005 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów)

 • Dziennik Ustaw Nr 224, poz. 1923 z 20052005-11-10

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób prawnych

 • Dziennik Ustaw Nr 224, poz. 1922 z 20052005-11-10

  Oświadczenie Rządowe z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Wiedniu dnia 13 stycznia 2004 r.

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek od emerytury wysyłanej za granicę Polski

  Mojej mamie mieszkającej w Niemczech przesyłana jest emerytura z Polski, przeliczona na tamtejszą walutę. Od marca 2005 r. pomniejszana ona jest o podatek. Na jakiej podstawie (...)

 • Sprzedaż nieruchomości w Niemczech

  Spółka z o.o. kupiła w 2007 r. w Niemczech nieruchomość - lokale mieszkalne. Nieruchomość będzie teraz sprzedana polskiej firmie. W jaki sposób będzie opodatkowana (...)

 • Zapłacenie podatku PCC przez obcokrajowca

  Poradzono mi, że powinniśmy płacić jako kupujący mieszkanie 2% podatku PCC. Jeśli sprzedający wynajmował mieszkanie i z tego tytułu był opodatkowany - rozumiem, (...)

 • Podatki od wynajmu lokali Szwajcara

  Cudzoziemiec, obywatel Szwajcarii, również pobyt stały w Szwajcarii, posiada nieruchomość w Polsce, mieszkania/lokale we własnym domu, które wynajmuje i uzyskuje tzw. (...)

 • Opodatkowanie wynagrodzenia marynarzy

  Firma polska zamierza zatrudniać pracowników, marynarzy - Polaków, na statkach obcych bander. W jaki sposób, gdzie, według jakich zasad będzie opodatkowane ich wynagrodzenie?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2005-11-10 poz. 1922

  Oświadczenie Rządowe z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Wiedniu dnia 13 stycznia 2004 r.

 • Dziennik Ustaw z 2008-12-17 poz. 1451

  Oświadczenie Rządowe z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii o zmianie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Wiedniu dnia 13 stycznia 2004 r., podpisanego w Warszawie dnia 4 lutego 2008 r.

 • Dziennik Ustaw z 2008-01-21 poz. 53

 • Dziennik Ustaw z 2002-11-14 poz. 1569

  Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Belgii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania oszustwom podatkowym i uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku.

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-11 poz. 1745

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Macedońskim w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Skopje dnia 28 listopada 1996 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.