Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 224, poz. 1925 z 2005

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 listopada 2005 r. w sprawie postępowania z dokumentami związanymi z dokonywaniem niektórych czynności regulowanych ustawą o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2005-11-10
Data wydania:2005-11-07
Data wejscia w życie:2005-11-18
Data obowiązywania:2005-11-10

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 224, poz. 1925 z 2005


1925

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 7 listopada 2005 r. w sprawie postępowania z dokumentami związanymi z dokonywaniem niektórych czynności regulowanych ustawą o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa zasady tworzenia, utrwalania, przekazywania, przechowywania i zabezpieczania na elektronicznych nośnikach informacji, dokumentów związanych z dokonywaniem czynności dotyczących oferty publicznej lub innych czynności dokonywanych w ramach działalności podmiotów w zakresie regulowanym ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. §

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie — należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;

2) integralności dokumentu — należy przez to rozumieć właściwość polegającą na tym, że zawartość dokumentu nie uległa zmianie od chwili jego utworzenia. §

3. Utworzenie dokumentu polega na zapisaniu na elektronicznym nośniku informacji sekwencji danych związanych z czynnością dotyczącą oferty publicznej lub inną czynnością dokonywaną w ramach działalności podmiotów w zakresie regulowanym ustawą. §

4. Utrwalenie dokumentu polega na jego zapisaniu na elektronicznym nośniku informacji w sposób zapewniający sprawdzenie jego integralności, możli———————

1)

wość weryfikacji podpisu elektronicznego oraz możliwość odczytania wszystkich informacji zawartych w tym dokumencie, aż do zakończenia okresu przechowywania dokumentu. § 5.

1. Przekazanie dokumentu może nastąpić przez przekazanie elektronicznego nośnika informacji, na którym został utrwalony dokument, lub przez dokonanie elektronicznej transmisji dokumentu.

2. Dokument przekazuje się z zachowaniem jego integralności. § 6.

1. Przechowywany może być tylko dokument utrwalony.

2. Dokument przechowuje się w sposób umożliwiający ustalenie daty jego utrwalenia.

3. Jeżeli okres trwałości zapisu na elektronicznym nośniku informacji, gwarantowany przez producenta tego nośnika, jest krótszy do wymaganego okresu przechowywania dokumentu, wówczas utrwalone na nośniku dokumenty należy przenieść na inny elektroniczny nośnik informacji, przed upływem gwarantowanego przez producenta okresu trwałości zapisu. Elektroniczny nośnik informacji, z którego przeniesiono zapis, podlega modyfikacji w celu uniemożliwienia odtworzenia dokumentu.

4. Po upływie wymaganego okresu przechowywania dokument może zostać usunięty z elektronicznego nośnika informacji w sposób nieodwracalny. W przypadku upływu wymaganego okresu przechowywania wszystkich dokumentów utrwalonych na elektronicznym nośniku informacji, nośnik ten podlega modyfikacji w celu uniemożliwienia odtworzenia tych dokumentów. § 7.

1. Dokument przechowuje się w oryginale oraz co najmniej w jednej kopii. Sposób przechowywania nośnika dokumentu i jego kopii powinien zapewniać bezpieczeństwo zapisanego na nim dokumentu.

2. Kopia dokumentu powinna być identyczna z oryginałem, z którego ją utworzono.

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 220, poz. 1887).

Dziennik Ustaw Nr 224                — 14923 —                Poz. 1925


3. Dokument może być kopiowany jedynie pod nadzorem osób, które zostały uprawnione zgodnie z wewnętrznymi procedurami podmiotu, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa obrotu oraz ochrony interesów inwestorów.

4. Elektroniczny nośnik informacji użyty do przechowywania dokumentu powinien zawierać oznaczenie umożliwiające identyfikację tego nośnika (identyfikator). § 8.

1. Dokument uważa się za zabezpieczony, jeżeli są spełnione łącznie, w sposób ciągły, następujące warunki:

1) dostęp do niego mają wyłącznie osoby uprawnione;

2) jest chroniony przed przypadkowym lub nieuprawnionym zniszczeniem;

3) zastosowano metody i środki ochrony dokumentu, których skuteczność w czasie ich zastosowania jest powszechnie uznawana.

2. Zabezpieczenie dokumentów wymaga w szczególności:

1) systematycznego dokonywania analizy stanu ich zagrożeń;

2) opracowania i stosowania procedur zabezpieczania dokumentów i systemów ich przetwarzania, w tym procedur dostępu;

3) stosowania środków bezpieczeństwa adekwatnych do stanu ich zagrożeń;

4) bieżącego kontrolowania funkcjonowania wszystkich organizacyjnych i techniczno-informatycznych sposobów zabezpieczenia dokumentów, a także okresowego dokonywania oceny skuteczności tych sposobów. §

9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 224, poz. 1925 z 2005 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 224, poz. 1926 z 20052005-11-10

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 31 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń

 • Dziennik Ustaw Nr 224, poz. 1924 z 20052005-11-10

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 października 2005 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów)

 • Dziennik Ustaw Nr 224, poz. 1923 z 20052005-11-10

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób prawnych

 • Dziennik Ustaw Nr 224, poz. 1922 z 20052005-11-10

  Oświadczenie Rządowe z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Wiedniu dnia 13 stycznia 2004 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 224, poz. 1921 z 20052005-11-10

  Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisana w Wiedniu dnia 13 stycznia 2004 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2010-09-10 poz. 1129

  Ustawa z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

 • Dziennik Ustaw z 2009-07-21 poz. 962

  Ustawa z dnia 18 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

 • Dziennik Ustaw z 2012-04-25 poz. 449

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinno odpowiadać memorandum informacyjne, o którym mowa w art. 39 ust. 1 oraz art. 42 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

 • Dziennik Ustaw z 2009-02-26 poz. 210

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie kryteriów, jakie muszą spełniać podmioty ubiegające się o status agencji informacyjnej

 • Dziennik Ustaw z 2009-02-19 poz. 175

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego ewidencji instrumentów finansowych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.